Židé ve starověku

14. listopadu 2006

-    ve 13. století BC přišli do Izraele první polokočovné hebrejské kmeny (12, podle židovské tradice 13 a 1 se ztratil)
-    přírodní podmínky jako ve Fénicii, ale nebyli dobří mořeplavci
-    válka s Kananejci a Pelištejci (Filištíni) => název Palestina, vytvořili kmenový svaz, který pojilo první monoteistické náboženství - bůh Jahve (jméno se nevyslovuje)
-    náboženská pravidla a historické události ve Starém zákoně, židé se považují za vyvolené, očekávají příchod mesiáše, který spasí svět, judaismus má více sekt
-    období válek - v čele kmenů soudci, mají také moc vojenskou a náboženskou, prohru ve válce považovali za boží trest
-    12. století BC - na jejich území vpadli Midianité, proti se postavil soudce Gideon, zvedlo to jeho prestiž, syn Abimelech se prohlásil králem ve městě Sichen
-    11. / 10. století BC - z kmenových svazů se stává stát, spoluvytvářel ho vojenský velitel Saul, padl v bitvě proti Pelištejcům, zradil ho jeho velitel David, ten se stal prvním králem centralizovaného státu, usadil se v Jeruzalémě
-    jeho syn a nástupce Šalamoun znám svou moudrostí, jeho vláda (10. století BC) je obdobím míru, diplomatické styky s Egypťany a Féničany, rozvíjí se obchod a stavební činnost (Šalamounův chrám), po jeho smrti se stát rozpadá na Izrael a Judsko
-    Izrael - boje proti Aramejcům (9. století BC), průnik fénických náboženských kultů, proti tomu stoupenci judaismu - prorok Eliáš a Elizeus přesvědčili učitele Jehu o ozbrojeném zásahu proti odpadlíkům a nechal je vyvraždit
-    9. / 8. století BC - o území má zájem Asýrie - Sargon II. roku 722 BC dobil Izrael a zničil ho, obyvatelé přesunuti do Asyrského zajetí
-    Judsko - ubránilo se Asyřanům, projevuje se egyptský vliv
-    6. století BC - do Judska vpadli Babyloňané (Nabukadnessar), Jeruzalém dvakrát dobyt, deportace obyvatel do Babylonu, odtud je vysvobodil perský král Kýros (539 BC), zlikvidoval Babylon, židé mohou jít zpět do Judska a jsou z nich spojenci Peršanů
-    protože byla existence státu ohrožena, byly zakázány sňatky s nežidovským obyvatelstvem, proto jsou židé dodnes
-    nezávislý židovský stát neobnoven, po Peršanech přišli Řekové a po nich Římané
Přidal: developer 3. 12. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 339
Zhlédnuto: 3985 krát