< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Chemické prvky - kovy II. A skupinyAlkenyChemie

Alkany + cykloalkany - shrnutí

ALKANY = PARAFINY<:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">

 • Jsou to nasycené acyklické uhlovodíky obecného vzorce CnH2n+2 přítomné především v zemním plynu a ropě.
 • Poměrně málo reaktivní látky. První čtyři , methan až butan, jsou za obyčejné teploty plyny, vyšší jsou kapaliny připomínající svým zápachem benzín, jehož jsou také základní složkou.
 • Alkany s více než 15 uhlíkovými atomy jsou tuhé, vosku podobné látky.
 • V systematickém názvosloví mají zakončení - an.
 • Tvoří homologickou řadu , ve které se každý vyšší alkan liší od předchozího o homologický přírůstek - CH2 -, methylenovou skupinu.
 • Počínaje butanem jsou u alkanů známy izomery.
 • Alkany podstupují při svých chemických reakcích homolýzu,při níž dochází ke štěpení vazeb C - H, resp. C - C. Vznikají radikály, které se různě kombinují, zanikají a znovu se tvoří.
 • Nejvýznamnější reakcí alkanů je jejich reakce s kyslíkem, při níž se uvolňuje velké množství energie a která má ohromný praktický význam zejména pro vytápění průmyslových objektů i domácností a pro pohon nejrůznějších motorů.
 • Při oxidaci alkanů se uvolňuje vedle tepla i světlo a takovou reakci označujeme jako hoření. Z chemického hlediska je hoření alkanů velmi složitý chemický děj radikálového charakteru. Konečným produktem oxidace alkanů je oxid uhličitý a voda, avšak při nedostatku kyslíku je jedním z produktů prudce jedovatý oxid uhelnatý, jehož záludnost spočívá v tom, že je bez zápachu. První pomoc při otravě oxidem uhelnatým záleží na poskytnutí otrávenému co nejvíce čerstvého vzduchu nebo kyslíku.
  Při nesprávně seřízených spalovacích zařízeních unikají do ovzduší vedle oxidu uhelnatého ještě určitá množství nespálených uhlovodíků, které se pak významně podílejí na znečišťování ovzduší.

CYKLOALKANY

 • jsou to nasycené cyklické uhlovodíky, vyskytují se v ropě
 • svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi se od alkanů téměř neliší s výjimkou cyklopropanu a cyklobutanu, které jsou reaktivnější .
 • v systematickém názvosloví je pro ně charakteristická předpona cyklo- a zakončení -an.

Cyklohexan C6H12

 • je zajímavý z hlediska prostorového uspořádání svých molekul
 • je důležitý pro přípravu adipové kyseliny a cyklohexanonu, surovin potřebných k výrobě syntetických vláken
 • získává se z ropy, z benzenu katalickou hydrogenací
Přidal: Martina 21. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 674
Zhlédnuto: 11186 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Chemické prvky - kovy II. A skupinyAlkenyChemie