< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >právo-úvodmetody psychologie Základy společenských věd

sociologie


 

Sociologie-empirická věda, zkoumá strukturu, funkce a souvislosti vývoje společnosti(souhrn individuí s ohledem na jednání druhých). Socializace-v jeho průběhu si člověk osvojuje kulturní hodnoty a normy. Resocializace- znovu začlenění do společnost. Zpětná socializace-ti co socializují jsou nazpět socializovaní.

Soc. Paradigma:způsob pěstování vědy, vzor jak to bude vypadat.1)objektivistické(souhrn daností, jimiž je chování přeurčeno). 2)interpretativní(člověk je situován do společenských vztahů). Teorie konsensuální-v základu sociálního řádu stojí nepsaná smlouva, která je dodržovaná. Teorie funkcinalismu:soc.řád je založen na kontextu. Teorie konfliktu:forma soužití vyhovuje vždy jenčásti. Teorie interpretativní:svět každého se utváří ve skupině známých.

Metody- kvantitativní, získává omezený počet informací o velké skupině lidí. Kvalitativní-získává co nejvíce dat o malém počtu lidí. Na začátku výzkumu je problém--hypotéza--volba metody--výběr z populace—pilotáž a předvýzkum—Sběr a zpracování dat—analýza dat—závěry--praktická doporučení.

Experiment-opakování pozorování za kontrolovaných podmínek. Jen v malých skupinách.dotazník-často používáný, rychlé zpracování dat, velké množství respondentů-druhy otázek:uzavřené, otevřené, filtrační, kafeterie, škály. Rozhovor-důležitý je školená tazatel, je osobní, důležitá je formulace otázek. Druhy:nestandarizovaný, standarizovaný, polostandarizovaný, individuální, skupinový, hloubkový. pozorování skryté, zjevné zúčasrněné. studium dokumentů dopis, deník, diář, soudní spisy, masmédia-lze vyhledat zpětně, nevidíme verbální projekt. sociometrický test-bývá u malých skupin, bývá používán k terapeutickým účelům ve skupanové terapii, zkoumá strukturu skupiny, jde o postoj lidí k sobě.

Auguste Comte-společnost se mu jeví chaotická, rozdělili soc.na statiku(aspekty týkající se řádu) a dynamiku (vývoj ve společnosti nevyhnutelný, věci se stávají skutečností jen jen díky společnosti. Herbert Spencer-sociologie je věda o vývoji společnosti, která je organismem a člověk buňkou. Emil Durkheim-soc.jev je nezávislý na individuálních projevech člověka a vyvíjí na něj nátlak, nutí člověka, aby se podrobil skupině. Karel Marx-společnost je souhrn osob, které v daném čase a místě přímo či nepřímo uspokojují své základní potřevy stejným způsobem. Vilfrédo Pareto-teorie Eli(lidé se specificnou inteligencí) rozděluje společnost na lišky a lvi. Zabývá se cirkulací eli. Max Webber-předmětem zkoumání je racionální a iracionální jednání člověka. George Simmel-nemohou vždy existovat zcela harmonické skupiny, konflikt je nevyhnutelny. Vliv peněz, s její existencí roste svoboda.

Soc.role:v procesu socializace si osvojujeme řadu role. Role odráží očekávání ostatních členů společnosti a člověk může být nositelem mnoha vzájemně se doplňujících i křížícívh se rolí. Křížení=přenesení vzorce chování z jedné role na druhou takže vznikne nová. Každá role má jinou váhu a náš vztah k nim může přecházet od absolutního ztotožnění až k úplnému odmítnutí. Role nám garantuje, že se člověk nebude chovat způsobem, který by šokoval druhé, ale naopak se bude snažit respektovat představy o tom co je a není vhodné. Druhy rolí:skupinové, individuální, připsané, získané vnucené, krátkodobé, dlouhodobé. Konflikt v roli-jedinec se nedokáže vyrovnat s požadavky role. Očekáváví jedné role může být v protikladu s očekáváním druhé. Soc.role-je soubor očekávaných chování, je tím co se od člověka čeká. Soc.status-hodnota postavení, které člověk zaujímá v soc.útvaru, je svázán s výkonem určité role.

Rituál:souvisí se snahou opakovat to co se alespoň zdánlivě osvědčilo a nezáleží na vnitřní logice věci. U zvířat jsou na instinktech u lidí podléhají socializaci. Dělení-krizové, oslavné, trest, změna stavu.

Soc.učení:teorie je zaměřena na učení, které se uskutečňuje v soc.kontextu. Zkoumá jakým způsobem se účastní na procesu přostředí, okolnosti, vnitřní a vnější motivace. Asociace-vytváření spojů mezi podněty. Zpevnění-odměny a tersty. Nápodoba-způsob učení. Identifikace-ztotožnění. Děti si na jedné straně vštěpují žádoucí hodnoty a normy na druhé straně přijdou na to, že ne všeho tím dosáhnou. norma=pravidlo, které mázávaznou platnost, je to to, co je ve společnosti zvyklé, osvědčené, žádoucí. deviace=odchylka od normy. Negativní dev., pozitivní dev.-extrémní dodržování pravidel. Primární-hlad, sekundární-na základě chování okolí. Příčiny dev.psychické, biologické. Patogenické jevy-narušují společnost nebo jedince. Soc. Útvary-agregáty-skupina založená na prostoru:shluk, dav. Typy davů:útočné, drancující, únikové, čumilové, demonstranti, publikum, nábož.obřady.

Soc.skupiny-2 a více lidí ve vzájemných vztazích, společném zájmu, cíli, pevné vztahy, navenek jednotní, každý má roli a normy. Dělíme je podle velikosti, zájmu, věku, cíle, stability, přístupnosti. Velikost:malé(větší konflikty, víc se znají)xvelké(malé podskupiny, neznají se). Primární(rodina, intimní vztahy)x sekundární(všechny další). formální(přesné úlohy)x neformální(spontální). členské(sem členem)x referenční(chceme ale nejsme členové). dobrovolná(když chvi být členem tak jsem)x nedobrovolná (vězení, vojna). otevřené(lehce se tam dostanu)x uzavřené(stálé, těžce se dostanu)x výběrové(když něco splním). Integrační x dezintegrační(rozloží společnost).

Konflikt-rozkol. Není ani pozit. ani nepozit. Může mít destruktivní účinky. Je to střed zájmů, sil, myšlenek, vlastností.

Typy konfliktů: intrapersonální-uvnitř jedince. Interpersonální-ve skupině. Intraskupinový-mezi členy skupiny. Interskupinový- mezi skupinami. Druhy konfliktu:dvoupozitivní-jedince lákají dva cíle a musí si bybrat. Pozitivní a negativní-buď a nebo. Funkce masmédií: informační(zdroj inf.), interpretační(formovat veřejné mínění), socializační (předává informace generacím), veřejná kontrola(kontrola politiků), zábavná. Soc.komunikace: komunikace není jednosměrná, důležité je porozumět. Důležitá je i neverbální kom. Typy:meziosobní, skupinová, masová. Složky:ten co oznamuje-komunikátor, ten co přijme-komunikant, obsah-komuniké, učinek.

Kultura:materiální, normativní, duchovní. Je naučená, sdílená skupinou, vytvořená člověkem, odehrává se v čase a aprostředí, souhrn lidské činnosti, opozice k přírodě. Jedinci jsou navzájem propojeni ať chcou nebo ne. Soc.struktura:je soustava stavů spojující členy. Soc.stratifikace-rozvrstvení. Soc.mobilita:vertikální(vzestupná,sestupna), horizontální, integenerační (mezi generacemi), intragenerační(jedinec má lepší postavení než druhý). Typy stratifikace:otrokářský, kastovní, stavy, vrstvy:střední(vyšší-vlast.podniků, nižší-úředníci), horní(vyšší-státní moc, nožší-odborníci), dolní (vyšší-středněkvalif., nažší-nekvalifikovaní).
Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 989
Zhlédnuto: 3632 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >právo-úvodmetody psychologie Základy společenských věd