Jeseníky

Nejvyšší moravské pohoří (s hlavní horou Praděd - 1492m) - horský masív Hrubého a Nízkého Jeseníku a část Rychlebských hor - zaujímá CHKO Jeseníky. Rozkládá se na ploše 740km2 na části okresů Šumperk, Bruntál a Jeseník. K jejímu zřízení došlo 19. června 1969. Geologický popis Z geologického hlediska představují Jeseníky nejvýchodnější část českého masívu, jenž byl vyvrásněn na konci prvohor, avšak na reliéf Jeseníků mělo značný vliv i zalednění a mrazové zvětrávání ve čtvrtohorách. Pro své bohatství rud byly již ve středověku Jeseníky územím s velkým rozvojem hornictví. Hlavní střediskem hornictví bylo v té době okolí Jeseníku a Zlatých Hor, kde se těžil zinek, měď, zlato, stříbro a olovo. U Rýmařova a Zlatých Hor se dolovala také železná ruda. Klima Z hlediska klimatického jsou Jeseníky chladnější oblastí bohatou na srážky. Bohatá je zde též sněhová pokrývka, která se v hřebenové části pohoří vyskytuje zpravidla od poloviny října až do konce května, což vytváří vhodné podmínky pro zimní sporty. Vodstvo Vodohospodářský význam oblasti byl vyjádřen jejím vyhlášením za chráněnou oblast přirozené akumulace vod. Negativním zásahem do přírody oblasti je vybudování přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v prostoru Mravenečníku nad obcí Kouty nad Desnou. Flóra Původní lesní porosty byly bukojedlové. Dnes jsou převážně nahrazeny smrkovými a s původním porostem se setkáme jen zřídka. Tyto lesní porosty zabírají téměř 80% rozlohy oblasti. Nad pásmem lesa, jehož horní hranice v Jeseníkách probíhá ve výšce 1200m až 1300m, jsou horské louky, zvané „hole. Některé vrcholové partie jesenického pohoří byly v minulém století osázeny nepůvodní klečí s cílem zvýšit zdejší hranici lesa. Nivy prudce tekoucích bystřin provázejí porosty olše šedé. V Jesenících jsou i četná menší rašeliniště a pramenná území, na nichž se uchovala významná květena. Nejbohatší zastoupení mají zvláště společenstva květnatých luk v kotlinách na východní straně hřebene pohoří Fauna Rovněž fauna oblasti je značně rozmanitá. Z větších savců zde žije hojně jelení a srnčí zvěř. V oblasti Jeseníků byli vysazeni kamzíci z Tater i z jiných vysokých hor a byl proveden pokus o vysazení sviště. Kamzíci se zde dobře aklimatizovali. Z ptactva zde hnízdí zejména tetřev hlušec, tetřívek obecný a jeřábek lesní, ze sov hlavně výr velký a sýc rousný. Rekreace a lázně Jeseníky jsou nejen známé svými přírodními hodnotami, ale nalézají se zde též významná lázeňská střediska, jako jsou Lázně Jeseník, Lipová Lázně a Karlova Studánka, které slouží k rekreaci a léčbě.Přidal: kikinka.ks 29. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 388
Zhlédnuto: 5200 krát