< Předchozí referát Zpět na výpis látekAnatomie: KoronarografieBiologie

Anatomie: Páteř

Páteř-colummna vertebralis
Páteř je složena z obratlů- vertabrae
7 krčních-vertebrae cervicae
12hrudních-vertebrae thoracicae
5bederních-vertebrae lumbalae
kost křížová- os sacrum- srůst 5 vertabrae sacri
kostrč-os coccygis srůst 4-5 vertebrae
3fce
 • tvoří oporu těla
 • umožňuje vzpřímený postoj
 • chrání důležitou součást nervového systému-míchu
svou fci plní dobře pouze pokud jsou všechny obratlová těla , klouby, vazy, ploténky a svaly v dokonalé souhře
tvar páteře:
 • při pohledu zepředu nemá páteř žádné zakřivení- tzn. není vybočená do strany (jinak-skolióza)
 • při pohledu ze strany je páteř esovitě zakřiveny- hovoříme o tzv.lordóze a kyfóze
  • rozlišujeme tzv. krční lordózu-prohnutí; hrudní kyfózu - vyklenutí; bederní lordózu,
 • vyklenutí páteře je nutné pro správný postoj a chůzi-tzn., že při optimálním zakřivení je optimální (nejmenší) svalové napětí a tudíž pohyb je prováděn s co nejmenší námahou
 • změny a poruchy v zakřivení páteře ovlivňují i napětí svalů, které udržují tělo ve vzpřímeném postoji
 • rozsah pohybu závisí na několika faktorech- na typu jedince, jeho kondici, věku atd.
spojení na páteři
na páteři jsou zastoupeny všechny druhy spojení:
 • synchondrózy-meziobratlové ploténky
 • syndesmosis-ligamenta
 • synostózy-kost křížová a kostrč
 • kloubní spojení-meziobratlové klouby
meziobratlové ploténky:
 • u dospělého člověka je 23 plotének, které spojují terminální plochy obratlů
 • tloušťka přibývá kraniokaudálním směrem a tvoří 1/5 - ¼ celkové délky páteře
 • skládají se z nucleus pulposus (diskové jádro) a anulus fibrosus(vazivový prstenec)
 • k obratlovým tělům jsou ploténky připojeny vrstvičkou hyalinní chrupavky
 • nucleus pulposus tvoří kolagenní fibrily, buňky chrupavky a vaziva a amorfní mezibuněčný materiál
 • jádro je málo stlačitelné a při pohybu se posouvá ventrodorsálně a mediolaterálně
 • anulus fibrosus je a bederní a krční části odlišný-liší se velikostí i tvarem-to je dáno větším zatížením lumbálních obratlů
meziobratlové ploténky:
 • jsou pružným nárazníkem , vyrovnávají tlaky a napětí při vzájemných pohybech obratlů různými směry
 • fibrózní prstenec spojuje obratle a zajišťuje tak vzájemnou stabilitu
 • ve stáří ploténka vysychá proto se snižuje-to vede k zkrácení páteře a ohnutí dopředu
 • obsah vody kolísá i během dne-člověk je ráno o 1-2 cm vyšší než ráno
vazy páteře:
 • těla obratlů jsou propojena na zadní a přední ploše dlouhými vazy
  • ligamentum longitudinale anterius a posterius
 • ty pokračují kaudálnbě až na kostrčjako
  • ligamentum sacrococcygeum anterius a posterius
 • zadní vaz je více fixován k meziobratlovým ploténkám a přední vaz k tělům obratlů
krátké vazy:
 • mezi oblouky obratlů jsou rozepjata pružná ligamenta flava(interarcualia)
  • tvořena elastickým vazivem-k udržování vzpřímené polohy páteře
 • mezi trny probíhají ligamenta interspinalia (nepružné svazky kolagenních vláken)
 • v krčním úseku na ně nasedají ligamentum supraspinale-vybíhající na týlní kost jako lig.nuchae
 • mezi příčnými výběžky vybíhají ligamenta intertransversalia
páteřní klouby:
 • převážně ploché klouby mezi kloubními výběžky obratlů-umožňují vzájemné posuny obratlů při pohybech páteře
 • kloubní pouzdro je volné-hl.u krčních obratlů
 • tvar a postavení kloubních plošek spolu s výškou meziobratlové ploténky ovlivňují rozsah pohybu v kloubech
kraniovertebrální spojení
§ klouby mezi týlní kostí a atlasem-articulatio atlantooccipitalis-párový kloub-elipsovitý
§ kloubní spojení mezi atlasem a axis-tvořeno 3 klouby nepárový articulatio atlantoaxialis mediana a párový articulatio atlantoaxialis lateralis
pohyblivost páteře:
pohyby páteře zahrnují
 • předklon a záklon-anteflexe a retroflexe=extense
 • úklony lateroflexe
 • otáčení (rotace, torze)
 • pérovací pohyby
 • krouživé pohyby jako kombinace flexe, extense a úklonů
mezi jednotlivými obratli je rozsah pohybů malý, výsledný pohyb páteřev určitém úseku je dán součtem těchto dílčích pohybů-ty jsou umožněny geometrií kloubních ploch, pružností meziobratlových plotének a kloubních pouzder
 • flexe, extense-největší v krčním oddílu (včetně atlantooccipitálního kloubu), menší v lumbální páteři; v oblasti hrudní je pohyb omezen připojením žeber (při záklonu se o sebe opírají trnové výběžky hrudních obratlů)
 • úklony-hl.v krční a bederní páteři (menší v hrudním úseku)
 • rotace-rozsáhlé v krční oblasti (a-o kloub), podstatně menší v hrudní páteři; rotace v bederní páteři-omezená-klouby na pravé a levé straně nejsou součástí jedné rotační osy
 • pohyb se snižuje s věkem-menší pružnost vazivových struktur
pohyblivost páteře
 • pohyblivost je závislá na velikosti a výšce meziobratlové destičky; čím větší je výška a menší plocha destičky, tím větší je pohyblivost páteře
 • rozsah pohybu v různých směrech je v jednotlvých úsecích páteře určen tvarem a sklonem kloubních plošek
 • největší předklon a záklon je v hrudní a bederní páteři
 • největší úklon a rotace jsou v krční a v přechodu hrudní páteře v bederníPřidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 657
Zhlédnuto: 5176 krát
< Předchozí referát Zpět na výpis látekAnatomie: KoronarografieBiologie