Mechanické vlnění

-nekmitá tu jen jeden bod, ale celá soustava bodů, které mezi sebou mají nějakou vazbu – odchylka se přenáší z jednoho bodu na druhý
=přenos kmitavého pohybu díky vazbě mezi kmitajícími body (částicemi)
-grafem je sinusoida
-příklad – vodní hladina – na ní hozený kámen – kmitání ve svislém směru

Vlnová délka (lambda) – body, kde oscilátory kmitají stejně, lambda=rychlost krát perioda
Vlnění –A) postupné – vlnění příčné – ve vodě – kmity mají kolmý směr ku směru šíření
B) podélné – zvukové vlnění – kmity ve stejném směru jako šíření
Elektromagnetické vlnění – vzniká přeměnou elektrického pole na magnetické a vyzářením dipólů do prostoru
Stojaté vlnění – např.na strunách hudebních nástrojů – kytara, klavír… Tón zní dlouhou dobuPřidal: kikinka.ks 21. 7. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 110
Zhlédnuto: 4268 krát