Alkeny

§ Nenasycené uhlovodíky, které mají ve svých molekulách jednu dvijnou vazbu C = C
§ Název je odvozen od alkanů, a koncovkou -en
§ Mají homologický vzorec C n H 2n
§ Jsou součástí zemního plynu, ropy, vznikají při krakování ropy
VLASTNOSTI:
§ Svými fyzikálními vlastnostmi se podobají alkanům
§ Nižší jsou plyny, vyšší kapaliny a pevné látky
§ Jsou reaktivnější než alkany
CHARAKTERISTIKA VAZBY
§ Svými chemickými vlastnostmi se výrazně liší od alkenů, v důsledku vazby C =C, která se skládá z vazby sigma a pí, je tedy tvořená sdílením dvou elektronových párů
§ Vazba pí je mnohem méně stálá než vazba sigma a proto reakce probíhají většinou na dvojné vazbě
REAKCE
§ Adice:
o Halogenvodíků, Elektrofilní adice
o Halogenů-Jde o elektorfilní adici
§ hydrogenace vodíků
§ vody-hydratace
o Markovnikovo pravidlo:
§ Kladnější část se aduje na uhlíkový atom s více vodíky , lkdežto zápornější část na uhlíkový atom obklopený menším poičtem vodíků
§ Oxidace:
o Lze ji uskutečnit různými oxidačními činidly (manganistan draselný, ozon)
§ Podle reakčních podmínek vznikají alkoholy, karbonylové sločeniny a karboxiyové kyseliny
§ Polymerace
o Mnohokrát opakovaná adice (polyadice)
§ Z monomeru (alkenu) vzniká polymer
§ Příprava:
o Dehydratací alkoholu kyselinou sírovou
o Zahříváním alkanů
§ Ethen:
o Lehký bezbarvý plyn, nasládlé chuti, se vzduchem vybuchuje
o Získává se při zpracování ropy
o Slouží k výrobě-polypropylenu, acetonu
§ Propen:Propylen
o Plyn, získává se při zpracování ropy
o Slouží k výrobě polypropylenu, acetonu
Alkadieny
§ Nenasycené uhlovodíky, obsahující dvě dvojné vazby C=C
§ Název je odvozen od alkanů, připojena je koncovka -dien
§ Mají homologický vzorec CnH2n-2
Mají stejný vzorec jako alkyny- jsou s nimi izomery
VLASTNOSTI:
§ Dvojné vazby mohou být:
o Konjugované- jsou od sebe oddělené jednou jednoduchou vazbou (nejstálejší)
• C=C - C=C-
o Izolované-jsou od sebe odděleny alespoň dvěma jednoduchými vazbami
• C=C-C-C-C=C-
o Kumulované-nejsou od sebe odděleny, nejméně stálé, obě dvojné vazby vychází z jednoho uhlíku
• C=C=C-
REAKCE
§ Polymerace:
o Při polymeraci vznikají syntetické kaučuky
n CH2 = CH - CH = CH2 → -[CH2 - CH = CH - CH2 ]- n
but- 1,3 dien polybut 1,3 dien
PŘIPRAVA
§ Technick nejvýznamnější je dehydrogenace alkanů a alkenů
Použití
§ K výrobě syntetického kaučuku
ALKYNY
CHARAKTERISTIKA
§ Nenasycené uhlovodíky, které obsahují jednu trojnou vazbu, která se skládá z jedné vyzby sigma a dvou vazeb pí
§ Název je odvozen od alkanů, přípona -yn
§ Mají homologický vzorec Cn H2n-2
§ Vlastnosti podobné jako u alkanů a alkenů
REAKCE
§ ADICE-nejčastěji nukleofilní
o Adice vody je průmyslově významná, slouží k výrobě acetaldehydu
HC ≡ CH + H2O → [CH ­­­­­­­2 = CH - OH ] → CH3 - C OH
§ Při adici vody vzniká nejprve vinyl-alkohol, který přechází na stabilnější acetaldsehyd-jde o tzv. konstituční tautomery
Tautomer s karboxylovou skupinou se označuje jako oxo-forma
Tautomer s dvojnou vazbou a hydroxylovou skupinou OH se označuje jako enolforma
o Adice bromu
CH ≡ CH →Br2 CHBr=CHBr →Br2 CHBr2 - CHBr 2
o Adice halogenvodíku
CH≡CH →HCl CH2 = CHCl → HCl CH3 - CHCl2
o Adice vodíku
CH ≡ CH → H2 CH2 = CH2H2 CH3 - CH3
Acetylen
§ Bezbarvý plyn bez zápachu, ve směsi se vzduchem vybuchuje
§ Je surovinou pro výrobu mnoha organických sloučenin- acetaldehydu, vinylchloriduPřidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 504
Zhlédnuto: 5041 krát