Slovíčka

Série slovíček Latina 9. lekce

(Latina)

abduco ere - odvádět, odtahovat
acidum i n - kyselina
ad demonstrandum - na ukázku
addo ere - přidat
aegrotus a um - nemocný
aegrotus i m - nemocný člověk
agitandus a um - který je třeba protřepat
agito ere - pohybovat
alternans antis - střídavý, střídající se měnící
amygdala ae f - mandle
ars curandi - umění léčit
auscultatio onis f - poslech
bene dobře -
caveo ere - chránit, dávat si pozor
coloro are - barvit
comitans antis - provázející
communicans antis - spojující
compono ere - skládat
conservo are - uchovat
contusus a um - zhmožděný
curo are - léčit
da - dej!
da quantitatem duplicem - dej dvojitý počet
deformo are - znetvořit
demonstro are - ukazovat
dentur tales doses - d. t. d. ať jsou dány takové dávky
die quinto - 5. den
dispenso are - rozdělovat
distinguo ere - rozeznát, rozlišovat
dividantur - ať jsou rozděleny
dividatur - ať je rozděleno
divide - rozděl!
divide in (akuz) - rozděl na (předložka)
divido ere - dělit, rozdělovat
divisus a um - dělený
do dare - dát
dormio ire - spát
doses pro die - denní dávky
duplex icis - dvojitý
ethereus a um - éterový
etheroleum i n - silice
expedi - výdej!
expediantur - ať jsou vydány
expediatur - ať je vydáno
expedio ire - vydat
exploro are - vyšetřovat, zkoumat
fiant - ať se stavnou, vzniknout
fiat - ať se stane, ať vznikne
fio fiere - stát se
fluitans antis - kolísající
fuscus a um - tmavý
guttatorium ii n - kapátko
habeo ere - mít
hora ae f - hodina
in statu nascendi - ve stavu zrodu
infundo ere - vlévat
instrumentum i n - nástroj
ischiadicus a um - sedací
laesus a um - poškozený
laryngeus a um - hrtanový
laxans antis - uvolňující, projímavý
laxativus a um - projímavý
leniens entis - zmírňující
lenio ire - mírnit
limitans antis - ohraničující
magister tri m - učitel
migrans antis - migrující
migro are - stěhovat se
misce - namíchej!
misceantur - ať jsou namíchány
misceatur - ať je namícháno
misceo ere - míchat
mixturae agitandae - směsi, které je třeba protřepat
morsus a um - způsobený kousnutím
nascor nasci - rodit se
ne - záport
nomen inis n - jméno
palpatio onis f - prohmatávání
paro are - připravovat (4 pismenka)
penetro are - pronikat
percussio onis f - pronikání
praeparatum i n - přípravek
praeparo are - připravovat
praescribo ere - předepsat
praesens entis - přítomný
praevenio ire - předcházet
promineo ere - vyčnívat
quantitas atis f - množství
quantum satis - q.s. kolik stačí, aby vzniklo
quartis horis sumendus - k užívání každé čtyři hodiny
recipio ere - brát
remedia separanda - léčiva, která musí být uchována odděleně
repeto ere - opakovat
scissus a um - řezný
sectus a um - sečný
separandus a um - který je třeba oddělit
separo are - oddělovat
signa - označ!
signentur - ať jsou označeni
signetur - ať je označeno
signetur suo nomine - sig. s. nom. ať je označeno vlastním jménem
significo are - označovat delší výraz
signo are - označovat
solutus a um - rozpuštěný
solvo ere - rozpustit
steriliso are - sterilizovat
stomachicus a um - žaludeční (k označení léku)
studeo ere - snažit se
sub signo veneni - s. s. v. s označením jed
sumendus a um - který třeba užít
sumo ere - brát (s)
suus a um - svůj
tales doses quattuor addantur - ať jsou přidány 4 takové dávky
talis e - takový
vivo ere - žít