< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Hláskoslovný a tvaroslovný vývoj češtinyZískávání a zpracování informacíMluvnice

Vývoj spisovné češtiny

Do roku 1300

 • 1. stopy českého jazyka v období latiny a staroslověnštiny
 • V latinských textech – bohemika (ojedinělá česká slova – například v Kosmově kronice), glosy (slovní spojení vepsaná do latinských textů nebo na jejich okraj)
 • Tzv. primitivní pravopis
 • Jedna z nejstarších českých vět se nachází v latinské zakládací listině Kapituly litoměřické.
 • Pravopis spřežkový – v dnešní polštině (čas - czas)

14. století

 • Všestranný rozvoj v našich zemích zvláště v době Karlově;
 • rozvoj slovní zásoby češtiny – přejímala se slova z němčiny a latiny;
 • rozvíjí se větná skladba;
 • vznikají složitější souvětí;
 • Bartoloměj z Chlumce
  • český učenec a lékař
  • v době Karla IV. se pokusil o vytvoření 1. české vědecké terminologie
  • vytvořil 3 velké slovníky – Glosář, Bohemiář a Vokabulář gramatický
  • přednášel na Pražské univerzitě
  • některá jeho slova se dochovala dodnes, některá se neujala (bohomluva = teologie)
 • Alexandreida
 • Dalimilova kronika
 • Hradecký rukopis – satirické skladby
 • O svatém Prokopovi
 • O svaté Kateřině
 • Vznikají lidové písně
 • Mastičkář – 1. drama
 • Nejdokonalejší čeština se objevila v díle Tomáše Štítného ze Štítného

15. století – husitství

 • rozvoj mluveného jazyka
 • rozšířila se Bible
 • zlidovění a popularizace češtiny
 • Mistr Jan Hus
  • Měl největší zásluhu na rozvoji češtiny
  • chtěl jazyk blízký lidu bez zastaralých slov
  • nahrazoval cizí slova českými
  • byl autorem spisu De ortographia bohemika (O českém pravopisu)
  • diakritický pravopis – krátká a dlůhá nabodeníčka – dlůhé – čárka, která označovala délku samohlásek; krátké – tečka označovala měkkost samohlásek

15. – 16. století

 • čeští humanisté bránili český jazyk, usilovali o to, aby se co nejvíc vyrovnal latině, rozdíl mezi mluveným a psaným jazykem.
 • Viktorín Kornel ze Všehrd (1460 - 1520)
  • Mistr svobodných umění
  • chtěl vymýtit germanismy a latinismy ze svých českých textů
  • děkan artistické fakulty Pražské univerzity
  • O právech, súdech i dskách země české knihy devatery
 • vynález knihtisku – 1448 – Johannes Guttenberg – u nás první tištěná kniha kolem roku 1468 v Plzni

16. století

 • Jan Blahoslav (1523 - 1571)
  • Z Přerova
  • vystudoval univerzitu ve Wittenburgu
  • kněz a biskup Jednoty bratrské – pracoval na jejich dějinách
  • zároveň tvořil i svá díla – příručka hudební teorie Muzica
  • Nový zákon vnově do češtiny přeložený
  • Bible kralická – přeložil ji do češtiny, stala se vzorem dokonalé češtiny
  • Gramatika česká – (1571) spíše než o mluvnici jde o příručku stylistickou
 • Vavřinec Benedikt z Nudožer (1555 - 1615)
  • Dvě knihy české mluvnice - psal i latinsky, jedná se o první ustálenou a ucelenou českou mluvnice, kromě výkladu gramatiky obsahuje i mnoho poznámek o nářečí.
 • Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599)
  • Podle něj nazýváme 2. pol. 16. století vrcholnou kulturní a jazykovou epochou českých zemích „dobou veleslavínskou“
  • profesor historie
  • oženil se s Annou Melantrichovou – dcerou tiskaře Jiřího Melantricha – převzal po něm tiskařství a učinil z něj velké nakladatelství
  • Kalendář historický – zachycuje den po dni kalendář naší historie
  • Slovník latinsko-česko-německý
  • Slovník latinsko-řecko-německý
  • snažil se ustanovit normu českého spisovného jazyka
  • navázal na něj v 19. století Josef Dobrovský – snažil se vytvořit moderní český jazyk

16. – 17. století

 • Jan Ámos Komenský
 • Brána jazyků otevřená – učebnice latiny, 1. obecnější metodika výuky cizích jazyků
 • Orbis pictus = Svět v obrazech – jednotlivé kapitoly ukazovaly slovo v záhlaví ve čtyřech jazycích – latinsky, německy, česky a maďarsky, pod obrázky byly definice významu slova s podrobným vysvětlením.
 • Slovník jazyka českého – zničen při požáru polského Lešna
 • Bratrský rukopis – až do doby Národního obrození
  • Místo teček (krátkých nabodeníček) byl zaveden nad souhláskami háček
  • Místo „j“ písmeno „g“ (mág = máj)
  • Ay -> aj; ey -> ej
  • Místo v se používalo w
  • V = u (vslyš = uslyš)

17. – počátek 19. století

 • doba pobělohorská – vliv germanizace, česká inteligence emigrovala
 • čeština se používá především na venkově – vliv nářečí, ústní lidová slovesnost (pověsti apod.)
 • neúspěšné byly zásahy puristů (koncem 18. století) – snažili se o čistotu jazyka – Jan Václav Pohl – zaváděl nová slova, která se neuchytila – nosočistoplenka – kapesník, letodník – kalendář…
 • v českých textech se vyskytují germanismy a latinismy
 • současně vznikaly různé obrany jazyka českého – 1672 Bohuslav BalbínRozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého – latinsky, v roce 1775 ji vydal František Martin Pelcl.
 • 1781 bylo zrušeno nevolnictví – čeští obyvatelé se začínají stěhovat do měst, znovuzrození českého národa – Národní obrození.
 • Josef Dobrovský
  • představitel 1. období NO
  • zakladatel slavistiky
  • tvůrce spisovné normy moderní češtiny
  • Dějiny české řeči a literatury
   • Literárně historické dílo
   • Vypracoval zde periodizaci české literatury, z níž se vychází dodnes za vrchol označil díla období veleslavínského a vyzdvihl dobu husitskou
  • Podrobná mluvnice českého jazyka
   • ustanovující kniha bohemistiky
   • v hláskosloví a pravopisu postupoval nováčkovsky
   • nejkonzervativněji postupoval ve slovní zásobě – obával se, že by se do jazyka mohly dostat nesrozumitelné výrazy, a někdy byl až příliš opatrný a odmítal pro nás běžná slova (spor, příloha, obsah)
  • Německo-český slovník – dvoudílný, sestavil jej především pro potřeby překladatelské
  • Základy jazyka staroslovanského – sedmisetstránkový mluvnický popis staroslověnštiny, na základě tohoto díla je pokládán za zakladatele slavistiky.Přidal: jenikkozak 19. 8. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 729
Zhlédnuto: 6362 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Hláskoslovný a tvaroslovný vývoj češtinyZískávání a zpracování informacíMluvnice