Administrativní styl

- také prakticky odborný nebo jednací

- je zaměřen na fakta, na jejich sdělení, avšak také na ovlivnění a řízení činnosti adresáta

Autor (mluvčí, pisatel) ustupuje do pozadí, ale také osobní vztah k jednotlivému, konkrétnímu adresátovi bývá zastřen (adresátem, tj. posluchačem nebo čtenářem, bývá podnik, ústav,úřad). V popředí stojí věcná výstižnost, snadnost a rychlost vypracování, možnost rychlého a jednotného zpracování poskytnutých údajů. Užívají se proto ustálené formule, termíny a jiné citově neutrální jazykové prostředky. Rychlost, snadnost

a jednotnost zpracování zajišťují předtištěné formuláře – jsou vyplňovány heslovitě.

V oblasti administrativní se uplatňuje celá řada útvarů: protokoly a zápisy, žádosti, životopisy, podnikové dopisy, oběžníky, objednávky, hlášení, odborné posudky, výkazy, zprávy a oznámení, inzeráty; některé tyto útvary se používají i v jiných oblastech – např. v publicistice.

Žádost

- Žádostí se pisatel obrací na instituci, jestliže o něco žádá, např. podnik o přijetí do zaměstnání.

Životopis

- Životopis je věcné, stručné vystižení základních faktů průběhu života. Seznamuje adresáta s dosavadním životem autora životopisu, s jeho činností, znalostmi

a zkušenostmi. Životopis se zpracovává různými formami podle jeho účelu. Často slouží jako příloha žádosti a přihlášky, pak může mít dvojí formu: je slohově uceleným útvarem, v němž jsou věcné údaje podány se snahou o co největší objektivitu, jindy se životopisné údaje zaznamenávají heslovitě do dotazníků

Úřední korespondence

- Slouží k vzájemnému informování mezi podniky, institucemi a organizacemi, pooř. Mezi nimi a jednotlivci. Prostřednictvím úřední korespondence se organizuje a sleduje činnost podniků, institucí a organizací, vyjednávají se obchody, připravují se dohody, porady, konference, výstavy a jiné akce, sdělují se zkušenosti z výroby, výsledky práce v oblasti vědy a techniky.

- Korespondence je důležitý doklad: eviduje se, třídí a archivuje

- Úřední korespondence je neosobní, citově neutrální, vždy zdvořilá, avšak bez přepjatých zdvořilostních frází. To se odráží i ve volbě jazykových prostředků. Vedle slov neutrálních se užívají odborné výrazy (pojmenování speciálních skutečností), ustálená spojení a obraty. Zautomatizovaná je jak celková stavba korespondence, tak její jednotlivosti – oslovení, někdy se uvádějí jen adresy (adresáta a odesílatele bez oslovení), datum, věc a vlastní text dopisu, pozdrav, podpis

Drobné administrativní útvary

- objednávka, zpráva, např. o dopravní nehodě, oznámení, např. divadelního představení, inzerát, hlášení, výkazy

- jsou stručné, co nejjednodušší, jednoznačné, srozumitelné a musí být také úplné (např. v pozvánce musí být uvedeny: pořádající organizace, název akce, na kterou zveme, program jednání, účinkující (referující ...), místo, datum a hodina začátku akce.
Přidal: Betunka 30. 8. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 510
Zhlédnuto: 4438 krát