< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekWilliame ShakespeareAngličtina

Časy (tenses) - vysvětlení

Přítomný průběhový – Present Continuous

I am playing tennis.     

Tvoření          be + -ing     =      am / is / are     + -ing

                                                           ¯                     ¯                               

                                                 pomoc. sl.              příčestí přítomné významového slovesa

Otázka – přehození slovosledu:

                Are you playing tennis?       Yes, I am.      No, I’m not.

Zápor – be + not     + -ing

               am not / isn’t / aren’t  + -ing                     I’m not playing tennis.

 They aren’t playing tennis.

!!!  Některá slovesa normálně netvoří průběhové tvary (je u nich místo průběhového času prostý čas): like, love, hate, want, need, prefer, know, understand, believe, remember…

 

Užití:

1. Děj, který právě teď probíhá            I’m playing tennis (just now/now/at the moment).

 

2. Děj, který probíhá dočasně v přítomnosti, ale nemusí to být v okamžiku, kdy mluvíme, ani to s ním nemusí přímo souviset. Vždy však jde o určitou nebo přechodnou část našeho času:

I’m studying at a secondary school.

a journalist writing an article about soap operas: I’m watching soap operas

I’m taking French/dancing/driving lessons.

 

3. Velmi blízká plánovaná budoucnost          He is visiting a factory tomorrow.

-upřesněno                                                     They are leaving next Sunday.

 

4. Aktualizace stavů a dějů. Mluvčí použije sloveso v průběh. tvaru (týká se to dokonce i sloves, která nemají obvykle průběh. čas), aby zdůraznil skutečnou současnou nebo konkrétní situaci:

I am seeing better now, after the operation. x I can’t read without glasses. (stav zraku obecně)

I am thinking of an intensive course in England next summer.  Přemýšlím o intenzivním kurzu…. = přemýšlím, zda by mi nepomohl…(proces probíhajícího rozvažování)

              x  I think I must improve my English.  Myslím, že musím…

Every day I am getting better and better.  – důraz je na proces, vývoj

- slovesa hope, wonder – mluvčí vyjádří postoj zdvořileji:

I am wondering if you can help me.

 

5. Časté opakování děje v přítomnosti při vyjádření nespokojenosti, výčitky, překvapení…

(obvykle s příslovci always, never, constantly…):

He is always losing his keys.

You are never keeping your promise.

 

6. Rámec pro jiný děj do něj vstupující nebo dva děje probíhající současně v přítomnosti:

He is working at his office in the morning hours when I usually come.

 

7. Výrazný kontrast mezi skončeným dějem a dějem ještě nedokončeným, pokračujícím:

 

There is a great difference between the production methods used in the past centuries and the methods the manufacturers are using nowadays.

 

8. Totožnost mezi dvěma ději:

Any citizen who gives to charity is helping somebody who is in severe need.

 

Pozn.

a) –ing             playing, studying

b)         sit-sitting, run-running, swim-swimming       ALE travel-travelling, lie-lying

!!!rain-raining

c) come-coming, have-having

 

 

Přítomný prostý – Present Simple

I play tennis every evening.          She plays tennis every evening.

 

Tvoření:    významové sloveso v základním tvaru (= infinitiv bez to)

                   !!!! 3. os. jedn. čísla  -(e)s !!!     he plays, studies, drinks, goes, does…

      Výslovnost  -s, -es:

a) /-s/               po /p, t, k, f/     stops, puts , works, hopes

b) /-z/              po ostatních kromě sykavek /s, š.../   comes, studies, reads

c) /-iz/              po sykavkách   wishes, dresses, watches

!!! does /daz/, goes /gəuz/, says /sez/

!!! study – he studies (před –y je souhláska), ALE play – he plays

Otázka:  do – pro ostatní osoby /does – pro 3.jč

           a)     Do you play tennis every evening?    Does she play tennis every evening?

                    - význ. sloveso vždy v zákl. tvaru

    Yes, I do.    Yes, she does.

    No, I don’t.  No, she doesn’t.

 

           b)     What do you play every evening?     What does she play every evening?

 

c)      otázka s táz. zájmenem a předložkou:

Where does she come from?     Who do you speak to?

 

d)     Podmětná kladná otázka (táz. zájm.= podmět) = slovosled oznamovací věty:

           Who goes there every day?  Kdo tam chodí každý den?

           Which of you does homework every day?   Kdo z vás dělá dom. úkoly každý den?

           How many boys read books every evening?

 

Zápor: don’t / doesn’t

              I don’t play tennis every evening.   She doesn’t play tennis every evening.

 

Užití:

1.Opakovaný děj v přítomnosti

   - děj se může opakovat a) pravidelně      every day, on Sundays…

                                        b) nepravidelně   frekvenční příslovce: usually (obvykle), sometimes (někdy), often (často), rarely / seldom (zřídka), always (vždy)….. 

I often play tennis.   Tato frekvenční příslovce se dávají před význ. sloveso.

I am often late.   nebo za sloveso to be

 

2. Stálý / dlouhodobý stav    I live in Prague.

                                               The general manager knows this region very well.

 

3. Vlastnosti osob a věcí:      I speak German.    He can swim. Umí plavat.

                                               Do you smoke?

 

4. Prosté konstatování faktu v přítomnosti – když nechci nic zdůraznit

 

5. Obecné pravdy nebo všeobecně uznávané poznatky, doporučení, citáty…:

The earth turns round the sun.

Water boils at 100 degrees Centigrade.

 

6. Dlouhodobá činnost:

He supervises the construction jobs from beginning to end.

 

 

 

7. Historický přítomný čas pro vyjádření minulých dějů (hlavně při převzprávění obsahu díla apod.):

He stays seven years abroad, changes a lot of jobs and then, tired and disappointed, returns home and settles in London.

 

8. a) Budoucí čas – budoucnost bývá ve větě vyznačena (otázka When…?):

The validity of the contract expires next month.       ….vyprší….

Exams start tomorrow.    …začnou…

They leave for London at seven today.  Odjíždějí do Londýna…  -pouhé konstatování

There is a full moon tonight.     děj, který člověk nemůže ovlivnit

 

    b) Budoucí čas ve vedlejších podmínkových větách (po podmínk. spojkách nesmí být will..)

If  he comes too late, we will have troubles.  Jestliže přijde příliš pozdě, budeme mít potíže.

 

    c) Budoucí čas ve vedlejších časových větách (po časových spojkách when - až, till – dokud ne, as soon as – jakmile, after – poté co, before – předtím než,       nesmí být will):

When she arrives at the hotel, she will give you a ring.  Až přijede …, zavolá ti.

 

    d) Budoucí čas ve vztažných větách vyjadřující nějakou podmínku:

A student who passes the exam, will get a special scholarship.

 

    e) Další typy vedlejších vět, ve kterých se užívá přít. čas v případech, kdy věta odkazuje do budoucnosti:

- Vv předmětné (uvozené spojkou that, popř. zájmeny wh-) Přít. čas se užívá, když Vv i Hv odkazují do budoucnosti

I am going to make sure that you are invited next time.              

 

- Vv podmínkově-přípustkové    Wherever he goes, I will go with him.  Ať půjde kamkoli…

 

- věty srovnávací typu    The harder you exercise, the better you will feel.

                                       Čím více budeš cvičit, tím se budeš cítit lépe.

(Zde je možný i bud. čas: The harder you will exercise….)

 

-po slovesech hope, bet, see (to it) je možný přítomný i budoucí čas:

I hope that the parcel comes/will come in time.I will see that nobody disturbs/will disturb you.

 

9. Zprávy o tomco jsme slyšeli nebo četli

a) např. v novinách:   The newspaper article analyses the result of the economy in 1999 and arrives ….

 

b) příklad se slovy say, tell:      Mary tells me the Smiths are moving.

 

c) ve slovech I hear, I gather, I see, I understand v hovorové ANJ:

I hear they are going to sell their car.  Doslechl jsem se, že chtějí prodat své auto.

I understand that the exibition will take place in our towm. Dověděl jsem se/Dovídám se …

I gather you are not satisfied with your new job.   Usuzuji/Předpokládám…

-          je možný i minulý čas prostý, popř. předpřítomný čas, ale přít. prostý zdůrazňuje, že informace je stále platná.

 

10.  a) Řada dějů po sobě následujících a možná i právě proto předváděných, ale pozornost je soustředěna na to, co se má dělat a v jakém pořadí . Není důležité, zda děj probíhá nebo neprobíhá, např. při předvádění pracovních úkonů nebo při popisu správného postupu:

 

I put the workpiece on the bench, clean it, clamp it carefully…. Dávám….čistím….upnu…

 

        b) Podobně: Reportér komentuje průběh sport. utkání:

Berger passes to Šmicer who goes forward, …

 

11. Režijní poznámky (v závorkách):   (He comes to the chair, kneels…..)

 

12. U sloves stavu:      He seems to be ill.

                                    It doesn’t matter.

                                    It consists of two parts.

 

 

 

 

 

Minulý prostý – Past Simple

 

- pravidelně      -(e)d      I played tennis yesterday.

- nepravidelně  = nepravid. slovesa (2. tvar, v učeb. s. 111)     I wrote a letter yesterday.

 

Pozn. 1) Pravidelná slovesa na –y     a) play             He played….

                                                           b) study          He studied….    Předchází souhláska

            2) zdvojení kmenové hlásky u jednoslabičných sloves:

                stop – stopped, plan – planned

            výjimka: travel – travelled, cancelled

 

Výslovnost –ed

1)      /t/     po /p, k, f, s, š, č/           walked, helped, dressed, washed, watched

2)      /d/    po ostatních kromě /d/  opened, changed /čeindžd/, offered

3)      /id/   po /t/ a /d/                      waited, needed

 

Otázka: did

               Did you play tennis yesterday?                  Yes, I did.        No, I didn’t.

               Did he write a letter on Monday?              Yes, he did.      No, he didn’t,

 

               When did you play tennis?

               When did he write the letter?

 

Zápor:  Didn’t

              I didn’t play tennis yesterday.

              He didn’t write a letter on Monday.

 

 

Užití:

1.Děj, který začal i skončil v minulosti = odehrál se v minulosti = ukončená minulost

   yesterday, last week…, on Monday…, at 3 o’clock…, in 1997…, an hour ago…, when I                  was in Paris…..

 

2. Prosté konstatování faktu v minulosti

 

 

 

 

 

 

 

Minulý průběhový – Past Continuous

 

I was walking home when I met Dave.   Šel jsem domů, když jsem potkal Dava.

V CJ si mohu říci – zrovna

 

Tvoření:    was / were   + -ing

                           ¯                 ¯

               pomoc. slov.        příčestí přítomné významového slovesa

 

Otázka :  přehození slovosledu

            Were you cycling yesterday? 

            Yes, I was.   No, I wasn‘t.

               

What were you doing at 10.30?

 

Zápor : wasn’t / weren’t  + -ing

              We weren’t playing….

              She wasn’t playing….

 

Užití:

1. Dva minulé děje – jeden právě probíhal (nikoliv proběhl) a druhý do něho vstoupil / přerušil ho

¯                                                                                                                 ¯

min. průběhový                                  min. prostý

 

I was walking home when I met Dave.  Když jsem šel domů, potkal jsem Dava.

            = právě jsem byl „v průběhu cesty domů“, když jsem potkal D.

He was having a bath when the phone rang.    Právě se koupal, když zazvonil telefon.

John burnt his hand while he was cooking.  John si spálil ruku, zatímco (zrovna)vařil.

 

Srovnej:

When Karen arrived, we were having dinner. (=  Zrovna/Právě jsme večeřeli, když Karen přijela)

When Karen arrived, we had dinner. (= Nejprve Karen přijela, a pak jsme večeřeli)

 

2. Sděluji, co právě probíhalo (nikoliv proběhlo) v určitou dobu v minulosti

At 10.30 (yesterday) they were playing tennis. ALE They played tennis yesterday.Včera hráli tenis. – prosté konstatování min. faktu

This time last year he was living in Brazil.  Last year I visited Brazil.

At this time yesterday I was lying on the beach.

 

Otázka – What were you doing at 3 pm on Monday? Co jste  (zrovna) dělal v pondělí ve 3 hodiny?

 

3. Minimálně dva minulé děje, které probíhaly (nikoliv proběhly) po určitou dobu současně:

I was playing chess and my brother was watching TV.

 

4. Minulý děj probíhal po určitou, zpravidla delší dobu:

Yesterday I was studying maths all afternoon. X Yesterday I studied maths.

It was raining the whole day.

 

 

 

 

 

Předpřítomný čas – Present Perfect

 

I have lost my keys.      He has lost his keys.

 

Tvoření:        have / has + 3. tvar

¯             ¯

                       pomoc. sl.     příčestí minulé trpné významového slovesa (u pravidelných sloves se rovná minulému času)= Past Participle

 

 

Otázka: přehození slovosledu

Have they written the letter?  Už napsali ten dopis?   struč. odp.: Not yet. / No, they haven’t

Has she read the book?                                                                   Yes, they have.  Yes, he has.

 

Zápor: přidáním not

They haven’t written the letter yet.   Ještě ten dopis nenapsali.

She hasn’t read the book yet.

 

Užití (obecně):      -    spojuje minulost s přítomností; neukončená minulost

               -     zdůrazňuji děj, následky, zkušenost …

               -     nezajímá nás minulá doba

 

1. a) ozn. věta: Děj se odehrál v minulosti, ale následky (výsledek) apod. je v přítomnosti a mluvčí je zdůrazňuje.

Zajímá nás co se stalo, ne kdy se to stalo, tj zajímá nás děj, nikoliv minulá doba       CJL – minulý čas

 

                   Předpřít. čas:                                        Minulý prostý:

I’ve lost my keys. (= I can’t find them now)   x  I lost them an hour ago. (ukončená minulost)

We’ve bought a new car.      Zdůrazňujeme, že jsme si koupili auto, a není teď důležité, kdy                                                                                                si ho koupili.                                                     x  We bought it on Monday.

I’ve travelled abroad.   Byl jsem v zahraničí. (= už jsem tam byl)

I’ve already travelled abroad.  Už jsem byl…. (zdůrazňuji, že jsem tam byl)

He’s been to Italy.        in ® to                       x  He was in Italy last year.

Jane Tyler is a writer. She has written a lot of novels.    … (už) napsala mnoho románů

                                                             x Peter Brown was a writer. He wrote a lot of novels.

                                                                 (už zemřel)

Look! The cage is empty. The parrot has escaped. Podívej. Klec je prázdná. Papoušek uletěl.

“Where is Susan?“   “She has gone.“   Už odešla.

 

1 b) Otázka – zjišťuji, zda se děj vůbec / někdy / už odehrál:                 CJL – min. čas

                                                                ¯           ¯

 ever        yet (v otázce) – na konci věty

 

Have you (ever) travelled / been abroad?   Byl jsi (někdy) v zahraničí?

                                                                          x Did you travel abroad last holidays?

Have they bought a new car (yet)?    Koupili si nové auto?  x  Did you buy a car yesterday?

Has she washed the dishes?                              x Did she wash the dishes at 2 p.m.?

                                                                        x When did you buy your new car? zajímá mě minulá doba → min. prostý

 

Have they bought it yet?

 

 

1 c) Zápor – říkám, že se děj dosud / ještě / nikdy neodehrál                   CJL – min. čas

 

ještě ne = not….yet

nikdy    = never

 

I haven’t found my keys yet.                                      x I didn’t find my keys yesterday.

I have never found my keys.

We haven’t bought a car yet.

I have never travelled abroad.                                     x I didn’t travel abroad last year.

He has never been to Italy.                                          x He wasn’t in Italy last holidays.

 

Někdy záleží na mluvčím, zda je pro něj minulost neukončená nebo ukončená:

I’ve never been happy here.                                        x I was never happy there.

Nikdy jsem zde nebyl šťastný. ( a dosud nejsem)

 

2. Děj se odehrál v době, která ještě neskončila            CJL – min. čas

-          today, this week…., now, just, just now, recently – nedávno….

I have been there this morning.                        x I was there this morning.

Byl jsem tam dnes dopoledne.                            Byl jsem tam dnes dopoledne. (ale už je např.

(a je ještě dopoledne)

                                                                                                                                 večer)

We have just begun.

He has seen “Hamlet“ this year.

Look! The parrot has just escaped.

Sue has gone just now.

 

 

3. Děj začal v minulosti a trvá do přítomnosti (a pravděpodobně bude pokračovat i v budoucnosti).

a) Říkám - jak dlouho už to trvá (zdůrazňuji dobu trvání)

  - od jaké doby to trvá

 

since = od jaké doby

for = doba trvání

 

!!!   CJL – přít. čas (většinou) /min    ANJ – předpřít. čas (nesmí být přítomný)   !!!

 

We have known her since 1999.               x We first met her in 1999. Poznali jsme ji v r. 1999.

Známe ji (už) od r. 1999.

 

We’ve known her for three years.   Známe ji (už) tři roky.     x  We met her three years ago.

 

Robin has been a doctor for ten years.   x přít. čas: Robin is a doctor.  (stálý stav)

-                                              x min. čas: Robin was a doctor. (už zemřel – ukonč. min.)

 

 

 

b) Ptám se, jak dlouho (how long) to už trvá:

How long have you known her?   Odpověď: - We’ve known her since 1999.

                                                                         - Since 1999.

                                                                         - We’ve known her for three years.

                                                                         - For three years.

 

 

U tohoto užití je často předpřít. průběhový čas (zdůrazňuji průběh):

Tvoření:   have been +  -ing

                    ¯          ¯          ¯

        pomoc. sl                příčestí přítomné významového slovesa

                           pomoc. sloveso be ve 3. tvaru (v příčestí minulém trpném)

 

I have been waiting for you for two hours.  Čekám na tebe (už) dvě hodiny.

He has been waiting for Susan since 3 o’clock.

Mary is still writing letters. She has been writing letters all day.

      Mary pořád ještě píše dopisy. Píše je už celý den.

 

Otázka:

How long have you been waiting here?  Jak dlouho už tady čekáš?

How long has he been waiting here?              x   What time did he come? V kolik hodin přišel?

How long has it been raining?                        x   When did it start to rain? 

How long have you been reading that book?

How long has he been studying German?

 

4. Říkám, že je to poprvé, co se to stalo:

It is the first time he has driven a car.  Je to poprvé, co řídí/řídil auto.

= He has never driven a car before.   Nikdy předtím auto neřídil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předminulý čas – Past Perfect

 

He found the ticket he had lost.   Našel ten lístek, který (předtím) ztratil.      Čj – min. čas

 

Tvoření:     HAD + 3. tvar

¯            ¯

            pomoc. sl.         příčestí min. trpné významového slovesa (Past Participle)

 

Otázka: přehozením slovosledu

 

Zápor: had + not = hadn’t

 

Užití: Vyjadřuje minulý děj, který skončil před začátkem jiného minulého děje

Musí být splněno   1 Dva (i více) minulé děje; jeden se odehrál dříve

       2 a jedna z těchto podmínek: I) časová posloupnost dějů je obrácena (tj.                

       začínáme vypovídat nejdříve o pozdějším z obou dějů)

        II) časová věta

        III) vztažná věta

        IV) souslednost (posun) časů:

a)      posun předpřít. času do předminulého

b)     nepřímá řeč

                                                                               V) podmínka nereálná min.

                                                                               VI) přací věta min.

                                                                              

 

I Obrácená čas. posloupnost

SROVNEJ:

Somebody broke into the office during the night. We arrived at work in the morning and called the police. ®

We arrived at work in the morning and found that somebody had broken into the office during the night. So we called the police.

 

II Časové souvětí

Spojky: when (když, až), after (poté co), before (předtím než), as soon as (jakmile),

             by the time (tou dobou, než)…

Předminulý čas je u děje, který se odehrál jako první (může tedy být jak v hlavní, tak ve vedlejší větě)

She had been in Prague for two days when we came to see her. Byla v Praze už 2 dny, když jsme ji navštívili.

= When we came to see her, he had been in Prague for two days.

Before I came to Brno I had lived in Ostrava.

After I had left Ostrava I came to Brno

By the time I came he had left. Tou dobou kdy jsem přišel, on už odešel.

 

Poznámka: spojky before, after, until (dokud ne) jasně naznačují vztah dějů, proto po nich často bývá min. čas místo předminulého. Předminulý čas v tomto případě zdůrazňuje, že se něco stalo před/po určitém čas. bodu.

 

 

 

III Vztažná věta

- užití tehdy, je-li časová posloupnost obrácena:

He started to read the newspaper he had bought on his way home.

Začal číst noviny, které si koupil cestou domů.

She started to look for the dictionary she had bought the day before.

Začala hledat slovník, který si koupila den předtím.

 

- není-li čas. posloupnost obrácena , užívá se v souřad. větách minulý čas:

On Tuesday he told me about his new girlfriend. A few days later I saw her myself.

V úterý mi řekl o své nové přítelkyni. O pár dní později jsem ji sám viděl.

 

IV Souslednost časů

a)      předpřít. čas ® předmin. čas    

 

SROVNEJ:

The house is in a mess. Nobody has cleaned it up yet.  

Ten dům je neuklizený. Nikdo ho ještě neuklidil.            TEĎ

 

The house was in a mess. Nobody had cleaned it up.

Ten    ….   byl………..     ………ho neuklidil.                TENKRÁT

 

b) nepřímá řeč – Reported Speech                 - nepř. oznam. věta

-          nepř. otázka

 

K posunu dochází pouze, je-li sloveso řídící věty v min, předmin. čase nebo podmiň. způsobu.

He said he needed it.         Řekl, že to potřebuje.  !!!CJ posun nemá

Pravidla posunu:

 

Původní čas / přímá řeč

Nepřímá řeč

Přítomný prostý

Minulý prostý

I need it.

He said he needed it.

Přítomný průběhový

Minulý průběhový

He’s sleeping.

They said he was sleeping.

Předpřítomný

Předminulý

She’s gone out.

He said she had gone out.

Předpřítomný průběhový

Předminulý průběhový

It’s been working OK.

He said it had been working OK.

Minulý prostý

Minulý průběhový

We won.

She said they had won.

Minulý průběhový

Předminulý průběhový

He was snoring.

She said he had been snoring.

Will

Would

I’ll do it.

She said she would do it.

Be going to

Was/were going to

She’s going to be late.

He said she was going to be late.

Reálná podmínka pro bud. (First Conditional)

Nereálná pro přít. (Second Conditional)

We’ll go there if you want us to.

They said they would go there if he wanted them to go.

 

 

V Nereálná podmínka pro minulost – Third Conditional (kdyby tenkrát)

 

If + předmin. čas, would/could/might + min. infinitiv

( minulý infinitiv = have + 3. tvar)

If I had got a good job, I would have saved more money.

Kdybych byl dostal tu práci, byl bych ušetřil hodně peněz. (tenkrát)

 

VI Přací věta v minulosti

 

Wish + předmin. čas – vyjadřujeme lítost o minulém ději

I wish we had gone rock climbing last weekend. – lituji, že jsme nejeli lézt minulý víkend
Přidal: sisjerry 1. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 4126
Zhlédnuto: 27361 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekWilliame ShakespeareAngličtina