Slovíčka

Série slovíček Ekonomická španělština u3

(Španělština)

acceso - přístup
administración local - místní správa
adoptar - přijmout
aeronáutica - letectví
agropecuario - zemědělsko-dobytkářský
ámbito - rámec, oblast, okruh
asequible - dostupný
benefico - zisk
bienestar - blaho, blahobyt
capital invertido - bložený kapitál
colaboración público-privada - spolupráce veřejného a soukromého sektoru
compertividad - konkurenceschopnost
competencia - konkurence
competir - soutěžit, konkurovat
competitivo - konkurenceschopný
Comunidad Europea - Evropské společenství
cuota de mercado - podíl na trhu
decaer - klesat, upadat
desplome - pokles, propad
determinación - stanovení, vymezení
dividendo - dividenda
energía renovable - energie z obnovitelných zdrojů
estimación - odhad
exigencia - požadavek, nárok
extensión - rozsah, šíře
hacerse patente - stát se výrazným
impuesto - daň
impulsar - podnítit, posílit, podpořit
ingresos públicos - veřejné příjmy
inversión en - investice do
inversor - investor
justificar - ospravedlnit, odůvodnit
mantener - udržovat, podporovat
maximización - maximalizace
medida anticrisis - protikrizové opatření
objetivo - cíl, záměr
persona física - fyzická osoba
persona jurídica - právnická osoba
poder de mercado - neviditelná ruka trhu
predominancia - převaha
promover - podporovat, prosazovat
propiedad pública - veřejné vlastnictví
propietario - vlastník, majitel
proveer de - zásobit, vybavit něčím
puesto de trabajo - pracovní místo
racionalizar - racionalizovat, zefektivnit
reconversión industrial - konverze průmyslu
recuperarse - zotavovat se, vzpamatovat se
reestructurar - restrukturalizovat
sector primario - primární sektor
sector privado - soukromý sektor
sector público - veřejný sektor
sector secundario - sekundární sektor
sector terciario - terciární sektor
siderurgia - hutnictví
silvicultura - lesnictví
valor - hodnota