Slovíčka

Série slovíček Lékařská terminologie - 7. lekce

(Latina)

aeger gra grum - nemocný, nezdravý
anterior ius - přední
bonus a um - dobrý
curatio onis f - léčení
curvatura ae f - zakřivení
difficilis e - obtížný
digastricus a um - dvoubříškový
dissimilis e - nepodobný
dubius a um - pochybný
embolia ae f - embolie
exterior ius - vnější
extermitas atis f - konec, končetina
facilis e - snadný
flavus a um - žlutý
gracilis e - štíhlý
gradus us m - stupeň
gratis - zdarma
humilis e - nízký
hyoideum i n - jazylka
inferior ius - spodní
interior ius - vnitřní
magis - více
malus a um - špatný
maxime - nejvíce
multum - mnoho
multus a um - mnohý
necessarius a um - nutný
opponens entis - opačný
pepticus a um - urychlující trávení, vzniklý trávením
petrosus a um - skalní
posterior ius - zadní
prognosis is f - předpověď
propior ius - bližší
pulmonalis e - plicní
segmentum i n - úsek
similis e - podobný
sublingualis e - podjazykový
subtilis e - jemný
sulcus i m - rýha, brázda
superficialis e - povrchní
superior ius - horní
tempus oris n - čas, spánky
thrombosis is f - tromboza
trochantericus a um - chocholíkový
ulterior ius - zadní
ultra (akuz) - za, nad, přes
varius a um - různý
venter tris m - břicho