Slovíčka

Série slovíček Unidad dos de Aventura 3

(Španělština)

actitud - přístup
aňo escolar - školní rok
antes de - dříve než
apuntes - zápisky
artístiko - umělecký
asistir - účastnit se, být přítomný
aula - třída
autoescuela - autoškola
bachillerato - středoškolské studium
base - základ
beca - stipendium
Bellas Artes - výtvarná umění
capacidad - schopnost
carrete - film do fotoaparátu
ciencias naturales - přírodní vědy
Ciencias Políticas - politologie
ciencias sociales - společenské vědy
clases intensivas - intenzivní výuka
colaborar - spolupracovat
Colegio Mayor - studentská kolej
compatible - slučitelný, srovnatelný
conocimiento - poznatek, znalost
contabilidad - účetnictví
contenido - obsah
convalidar - nostrifikovat, uznat (zkoušku apod.)
crítica - kritika
cuando - až, když
dar clase - učit, vyučovat
desarrollar - rozvíjet
dificultad - obtíž, nesnáz
disciplina - disciplína, kázeň
Diseňo Gráfico - grafika
distraerse - rozpýlit se, být nepozorný
en cuanto - jakmile, hned jak
Enfermería - zdravotnictví
enfrentarse - čelit, vypořádat se
enseňaza - výuka
evaluar - ohodnotit
examen de acceso - příjimací zkouška
examen de selectividad - maturita
extraescolar - mimoškolní
Filología Eslava - slavistika
Filología Hispánica - hispanistika
formación - vzdělání
formar parte - účastnit se, být součástí
fotografiar - fotit
grabar - natočit, nahrát
grado - bakakářské studdium
hasta - dokud
iluminación - osvětlení
Ingeniería Mecánica - strojírenství
maduro - dospělý
materia - předmět, téma
matrícula - zápis
matricularse - zapsat se, imatrikulovat se
media - průměr
mejorar - zlepšit
memorizar - zapamatovat si, naučit se nazpamět
motivación - motivace
oral - ustní
papeleo - papírování
perfeccionar - zlepšit, zdokonalit
permitir - dovolit, povolit
plaza - místo
plazo - lhůta, termín
portarse - chovat se
prácticas - praxe, praktické lekce
programa - program
prohibir - zakázat
reconocido - uznaný
retocar - upravit
revelar - vyvolávat film
semestre - semestr
sistema educativo - vzdělávací systém
Telecomunicaciones - telekomunikace
téórico - teoretický
tesis - doktorská práce, diplomová práce, disertace
título - titul
tomarse algo en serio - brát něco vážně
trabajo de fin de carrera - diplomová práce
tutor - školitel
universitario - univerzitní