Slovíčka

Série slovíček Lekce 4

(Latina)

abducens, entis - odtahující, odtahovací
anterior, ius - přední
appendix, icis, F - přívěsek
ascendens, entis - vzestupný
biceps, ipitis - dvojhlavý
biliaris, e - žlučový
bilis, is, F - žluč
brevis, e - krátký
bursa, ae, F - váček, burza
carotis, idis, F - krkavice, krční tepna
cavus, a, um - dutý
centralis, e - centrální, ústřední
columna, ae, F - sloupec, sloup
communis, e - společný, obecný
compositus, a, um - složený
crypta, ae, F - krypta (chodbička pod povrchem sliznice)
curvatura, ae, F - zakřivení
descendens, entis - sestupující, sestupný
distalis, e - vzdálený (vzdálenější od trupu)
epiploicus, a, um - předstěrový
ethmoidalis, e - čichový (patřící k čichové kosti)
extensor, oris, M - natahovač
extremitas, atis, F - končetina, konec
fistula, ae, F - píštěl (abnormální kanálek mezi dutinou a jejím povrchem)
fisura, ae, F - štěrbina; trhlina
fluctuans, antis - kolísavý, volný
fossula, ae, F - jamka
frontalis, e - čelní
gaster, gastris, F - žaludek
gastricus, a, um - žaludeční
gluteus, a, um - hýžďový
hepaticus, a, um - jaterní
inferior, ius - dolní
intestinum tenue - tenké střevo
intimus, a, um - vnitřní (nejvnitřnější)
labium, i, N - ret
labrum, i, N - okraj, ret (okrajová část)
laceratio, onis, F - roztržení
lacrimalis, e - slzní
lamina, ae, F - blána, list
laryngeus, a, um - hrtanový
lateralis, e - postranní, boční
latus, eris, N - strana, bok
lumbalis, e - bederní
major, jus - velký (větší)
malleolus, i, M - kotník
maximus, a, um - velký (největší)
medialis, e - střední (ležící směrem ke středové rovině)
medianus, a, um - střední, ve středu ležící
metacarpalis, e - záprstní
minimus, a, um - malý (nejmenší)
minor, us - malý (menší)
molaris, e - mlecí, molárový
mollis, e - měkký, jemný
occipitalis, e - týlní
opponens, entis - opačný (stojící proti)
paries, etis, M - stěna
perforans, antis - prostupující, pronikavý, proděravující
permanens, entis - stálý, trvalý
petrosus, a, um - skalní
pharyngeus, a, um - hltanový
pleura, ae, F - pohrudnice
posterior, ius - zadní
praemolaris, e - třenový, premolárový
prominens, entis - vyčnívající, vystupující
proximalis, e - bližší (trupu)
pulmonalis, e - plicní
quadriceps, ipitis - čtyřhlavý
recurrens, entis - zpětný, návratný
salivarius, a, um - slinný
segmentum, i, N - úsek, část
simplex, icis - jednoduchý
sphenoidalis, e - klínový
sternalis, e - hrudní
sublingualis, e - podjazykový
submandibularis, e - podčelistní, ležící pod dolní čelistí
superior, ius - horní
supremus, a, um - horní (nejhornější)
sura, ae, F - lýtko
temporalis, e - spánkový
tenuis, e - tenký
teres, etis - oblý, hladký
triceps, ipitis - trojhlavý
trochanter, eris, M - chocholík (výrůstek na stehenní kosti)
trochantericus, a, um - chocholíkový
tuber, eris, N - hrbol
vermiformis, e - červovitý
villus, i, M - klk