Slovíčka

Série slovíček Slovesa

(Francouzština)

aller - jít
apprendre - učit se
attendre - čekat
avoir - mít
boir - pít
comprendre - rozumět
connaître - znát
couloir - chtít
croire - věřit
décrire - popsat
décrire - vylíčit
descendre - sestoupit
descendre - sejít
devoir - být dlužen
devoir - dlužit
dire - říkat
écrire - psát
elle a - ona má
elle apprend - ona se učí
elle attend - ona čeká
elle boit - ona pije
elle connaît - ona zná
elle croit - ona věří
elle décrit - ona popisuje
elle doit - ona dluží
elle est - ona je
elle evoie - ona posílá
elle fait - ona dělá
elle rend - ona vrátí
elle revient - ona se vrátí
elle sait - ona ví
elle va - ona jde
elle vient - ona přichází
elle voit - ona vidí
elles apprennent - ony se učí
elles attendent - ony čekají
elles boivent - ony pijí
elles comprennent - ony rozumějí
elles connaissent - ony znají
elles croient - ony věří
elles décrivent - ony popisují
elles descendent - ony sestupují
elles disent - ony říkají
elles doivent - ony dluží
elles écrivent - ony píšou
elles entendent - ony slyší
elles envoient - ony posílají
elles font - ony dělají
elles ont - ony mají
elles promettent - ony slibují
elles rendent - ony vrátí
elles reviennent - ony se vrátí
elles savent - ony vědí
elles sont - ony jsou
elles viennent - ony přicházejí
elles vivent - ony žijí
elles voient - ony vidí
entendre - slyšet
envoyer - posílat
être - být
faire - dělat
falloir - je třeba
il a - on má
il a fallu - bylo třeba
il apprend - on se učí
il attend - on čeká
il boit - on pije
il comprend - on rozumí
il connaît - on zná
il croit - on věří
il décrit - on popuisuje
il descend - on sestupuje
il dit - on říká
il doit - on dluží
il écrit - on píše
il entend - on slyší
il envoie - on posílá
il épond - on odpoví
il est - on je
il fait - on dělá
il fallait - bývávalo třeba (imperfektum)
il faudra - bude třeba
il faut - je třeba
il promet - on slibuje
il rend - on vrátí
il revient - on se vrátí
il sait - on ví
il sort - on vychází
il va - on jde
il vient - on přichází
il vit - on žije
il voit - on vidí
il vout - on chce
ils - connaissent
ils apprennent - oni se učí
ils attendent - oni čekají
ils boivent - oni pijí
ils comprennent - oni rozumí
ils croient - ony věří
ils décrivent - oni popisují
ils descendent - oni sestupují
ils disent - oni říkají
ils doivent - oni dluží
ils écrivent - oni píšou
ils entendent - oni slyší
ils envoient - oni posílají
ils font - oni dělají
ils ont - oni mají
ils promettent - oni slibují
ils rendent - oni brátí
ils répondent - oni odpoví
ils reviennent - oni se vrátí
ils s'inscrivent - oni nadepisují
ils savent - oni vědí
ils sont - oni jsou
ils sortent - oni vycházejí
ils viennent - oni přichází
ils vivent - oni žijí
ils voient - oni vidí
ils vont - oni jdou
ils voulent - oni chtějí
j'ai - já mám
j'ai apris - já se učil
j'ai attendu - já jsem čekal
j'ai bu - pil jsem
j'ai compris - já jsem rozuměl
j'ai connu - znal jsem
j'ai cru - já jsem věřil
j'ai décrit - popisoval jsem
j'ai dit - já jsem četl
j'ai dû - já jssem dlužil
j'ai écrit - psal jsem
j'ai envoyé - posílal jsem
j'ai eu - měl jsem
j'ai fait - dělal jsem
j'ai promis - já jsem slíbil
j'ai rendu - já jsem vrátil
j'ai répondu - já jsem odpověděl
j'ai su - já věděl
j'ai vécu - žil jsem
j'ai voulou - já jsem chtěl
j'ai vu - já jsem viděl
j'aiété - byl jsem
j'allais - chodíval jsem
j'attendais - čekával jsem
j'attendrai - já budu čekat
j'attends - já čekám
j'aurai - budu mít
j'avais - míval jsem
j'entends - já slyším
j'enverrai - pošlu
j'envoie - já posílám
j'envoyais - posílával jsem (imperfektum)
j'étais - bývával jsem (imperfektum)
j'irai - já půjdu
je apprenais - učíval jsem se
je apprendrai - já se budu učit
je apprends - já se učím
je boirai - budu pít
je bois - já piju
je buvais - píval jsem
je cis - já žiju
je comprenais - rozumívával jsem
je comprendrai - budu rozumět
je comprends - já ¨rozumím
je connais - já znám
je connaissais - znával jsem
je connaîtrai - budu znát
je croirai - budu věřit
je crois - já věřiím
je croyais - já jsem věřívával (imperfektum)
je décrirai - budu popisovat
je décris - já popisuji
je décrivais - popisovával jsem (imperfektum)
je descends - já sestupuji
je devais - dlužíval jsem (imperfektum)
je devrai - budu dlužit
je dirai - budu říkat
je dis - já říkám
je disais - čítával jsem (imperfektum)
je dois - já dlužím
je écrirai - budu psát
je écris - já píšu
je écrivais - psával jsem (imperfektum)
je fais - já dělám
je faisais - dělával jsem (imperfektum)
je ferai - budu dělat
je m'inscris - já nadepisuji
je me inscrirai - nadepíšu
je me inscrit - já nadepisuji
je me inscrivais - nadepisovával jsem (imperfektum)
je promets - já slibuji
je promettais - slibovával jsem (imperfektum)
je promettrai - slíbím
je rendais - vrátívával jsem (imperfektum)
je rendrai - vrátím
je rends - já vrátím
je répondais - odpovídával jsem (imperfektum)
je repondrai - odpovím
je réponds - já odpovím
je revenais - vrátíval jsem se (imperfektum)
je reviendrai - vrátím se
je reviens - já se vrátím
je saurai - budu vědět
je savais - věděl jsem (imperfektum)
je serai - budu
je sors - já vycházím
je sortais - vycházíval jsem (imperfektum)
je sortirai - vyjdu
je suis - já jsem
je suis allé - já jsem šel
je suis revenu - já se vrátil
je suis sorti - já jsem vyšel
je suis venu - já jsem přišel
je vais - já jdu
je venais - přicházíval jsem (imperfektum)
je verrai - uvidím
je viendrai - přijdu
je viens - já přicházím
je vivais - žíval jsem (imperfektum)
je vivrai - budu žít
je vois - já vidím
je voudrai - budu chtít
je voulais - chtíval jsem (imperfektum)
je voux - já chci
je voyais - vídával jsem (imperfektum)
nous allons - my jdeme
nous apprenons - my se učíme
nous attendons - my čekáme
nous avons - my máme
nous buvons - my pijeme
nous comprenons - my rozumíme
nous connaissons - my známe
nous croyons - my věříme
nous décrivons - my popisujeme
nous descendons - my sestupujeme
nous devons - my dlužíme
nous disons - my říkáme
nous écrivons - my píšeme
nous entendons - my slyšíme
nous envoyons - my posíláme
nous faisons - my děláme
nous nous inscrivons - my nadepisujeme
nous promettons - my slibujeme
nous rendons - my vrátíme
nous répondons - my odpovíme
nous revenons - my se vrátíme
nous savons - my víme
nous sommes - my jsme
nous sortons - my vycházíme
nous vennons - my přicházíme
nous vivons - my žijeme
nous voulons - my chceme
nous voyons - my vidíme
promettre - slíbit
promettre - přislíbit
rendre - vrátit
répondre - odpovědět
revenir - vrátit se
revenir - přijít
s'inscrire - napsat
s'inscrire - nadepsat
savoir - vědět
sortir - vyjít
sortir - vycházet
tu apprends - ty se učíš
tu as - ty máš
tu attends - ty čekáš
tu bois - ty piješ
tu comprends - ty rozumíš
tu connais - ty znáš
tu crois - ty věříš
tu décris - ty popisuješ
tu descends - ty sestupuješ
tu dis - ty říkáš
tu dois - ty služiš
tu écris - ty píšeš
tu entends - ty slyšíš
tu envoies - ty posíláš
tu es - ty jsi
tu fais - ty děláš
tu promets - ty slibuješ
tu rends - ty vrátíě
tu réponds - ty odpovíš
tu reviens - ty se vrátíš
tu sais - ty víš
tu sors - ty vycházíš
tu t'inscris - ty nadepisuješ
tu vas - ty jdeš
tu veux - ty chceš
tu viens - ty přicházíš
tu vis - ty žiješ
tu vois - ty vidíš
venir - přijít
vivre - žít
voir - vidět
vous allez - vy jdete
vous apprenez - vy se učíte
vous attendez - vy čekáte
vous avez - vy máte
vous buvez - vy pijete
vous comprenez - vy rozumíte
vous connaissez - vy znáte
vous croyez - vy věříte
vous descendez - vy sestupujete
vous devez - vy dlužíte
vous dites - vy říkáte
vous écrivez - vy píšete
vous entendez - vy slyšíte
vous envoyez - vy posíláte
vous êtes - vy jste
vous faites - vy děláte
vous promettez -
vous rendez - vy vrátíte
vous répondez - vy odpovíte
vous revenez - vy se vrátíte
vous sortez - vy vycházíte
vous venez - vy přicházíte
vous vivez - vy žijete
vous voulez - vy chcete
vous vous inscrivez - vy nadepisujete
vous voyez - vy vidíte
vouz décrivez - vy popisujete
vouz savez - vy víte