< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Velká Morava + PřemyslovciKarel V.Dějepis

Učivo 2. ročníku - stručný přehled

Barbarské říše-během stěhování národů,Germáni,mimo Francké.ř.-krátké trvání
(Visigóti, Ostrogóti, Vandalové,Langobardi,Frankové)
Franckáříše-(482-843)-Belgie,Nizozemí
 • expanze,Chlodvík,dyn.Merovejců
Karel Martel-král, původem Majordomus(správce)
732-b. u Poitiers-odražení nájezdu Arabů
Karel I. Veliký-války (porážka-Langobardů, Arabů),christianizace,800-korun.císařem,
reformy-kulturní, státní správy ( hrabství-hrabata, marky-markrabata-vévodové)
 • po Karlovi-syn Ludvík, po jeho smrti-spory mezi syny
843-Verdunská smlouva-rozdrobení na 3 části
středověk-476-zánik Zřím.říše-1450,14453,1492,1517,1648)
3oblastikultury:
1. latinská-germán,román,západoslovan,, jazyk-latina
2. Byzanc.-slovanská-Balkán, Malá Asie, V.Evropa, řečtina, staroslověnština
3. islám.-arabská-Přední Asie, S-Afrika,Pyreneje, Sicílie, J Francie, arabština
společnostran.střed-
učení o trojím lidu-kněžstvo, šlechta, církev
lenní soustava-držitel půdy poskytoval za odměnu část půdy jinému člověku-léno (feudum)
 • ranný středověk-držitel půdy-panovník-půdou odměňoval nejbližší-dočasně, musel ještě leníky chránit
 • snaha leníků(vyšší šlechta)ú-zajistit si dědičnou držbu půdy-dařilo se
 • změny v držení půdy-emfiteuze-poddaní dostávali (za peníze, naturálie či službu) půdu -dědičný pronájem
města-privilegia,obchod, trh
 • návaznost na město antické, vznikaly často na zeleném drnu, potřebpovaly výhodné dopravní spojení, městská práva, cechy-organizovaly výrobu a kontrolovaly kvalitu zboží, sociální funkce města
 • hanza-spojení kupců do větších zájmových společenství---aby se zbezpečnil obchod
Francie-gildy, hanzy-Německo-nejv.hanza v čele s městem Lűbeck
 • moc duchovní-poskytuje útěchu v době pohrom (živel.pohromy, nemoci, války
 • křesťan-řídí se zásadami-boží desatero
 • křesťanství-postup.utváření círk.organizace
 • papež-arcibiskup-biskup-děkanství
 • postupně velká hospodářská prosperita(dary,odkazy,desátky)
 • snaha vymanit se ze světské moci (boj o investituru-říše)
 • postupné odcizování názorů Z a V---papežské schizma (863) 1054-velké schizma
 • klášterní hnutí, řády
 • vznik ryt.řádů-se vznik kříž.výprav
 • kultura-7 svobod.umění tritia-gramatika, rétorika, dialektika, logika
 • kvadrivium-aritmetika, geometrie,astronomie, hudba
ROM.SLOH-11.stol.
 • silné zdi,oblouky,sloupy,rozety,portál,malířství-1 typ obličeje,sochař.-reliéf
 • stavby-kostely,kláštery(Strah,Břev,Sáz), domy, mosty (jud.)Falce, hrady, lit-legendy,kroniky,letopisy,
12.st-agrární revoluce,
 • prolomení bludného kruhu zemědělství
 • středověk-totiž-trvalá hrozba hladu
 • trojhonný osevní syst, vícehonný os.sytém
 • vesnice-domy-malé sídliště,jednod.dřevěné konstrukce, polozapušť.v zemi
 • vrcholný stř.-nadzemní roub.st.
 • mor-první výskyt 1347 na Sicílii,prudké šíření
GOTIKA-vznik ve 12.stol. ve Franciii
 • staviteltví, chrámy a kláštery
 • 3-5 lodní katedrály, chórový ochoz,
 • vnější opěrný systém, konstrukce do výšky, lomenný oblouk, žebrová klenba
 • malba a plastika-figurální kompozice
 • stavby-katedrály (Notre Damme, Sv.Štěpán, Chartres, …), kostely, domy,
židé -zdat.obchodníci,křižáci-vyplenili jejich obce
Velká Morava-9.st-3 státy-český, polský,uherský
Polsko-Piastovci-Měšek I-manželky Dobrava-dcera Bol.I,
 • Bol. Chrabrý-silný pan, expanze,10003/4 vláda v Praze, 1003/21-získal Moravu
hradská soustava
Byzantská říše-Justinián expanze,reformy
 • nebezpečí-Turci, 1453-Turci obléhali Konstantinopolis-pád Konstantinopole-zánik Byzantské říše
  --vznik Osmanské (Turecké) říše
Arabská říše-Mohamed-622-hidžra-odchod z Mekky do Mediny, Korán
dyn-Umajjovci,Abásovci
Francie-Karlovci,do 12.st-slabá moc panovníka
Francká říše-dynastie Merovejců (420-751) poté dynastie Karlovců (751-843)
Západofrancká říše-843-987
Francie- dynastie Kapetovců (987-1328), dynastie Valois (1328-1498), dynastie Orleáns-Angoulemská (1498-1589), dynastie Bourbonská (1589-1792),
Itálie-nájezdy z Byzance a Arabů, papežství, Benátky-samostatné,dóže
Říše-až do roku 1806
 • po vymření Karlovců-Jindřich II., říše-skládala se z malých státečků,2 hlavy-svět. a círk.moc
 • král-musel absolvovat římskou jízdu
 • pan-neměl faktickou moc ani moc.vliv
 • význ.oblasti-Bavorsko,Sasko,Franky,Švábsko
 • Saská dyn,
 • Jindřich I, Ota I,Ota II.Ota III,Jind.II,
boj o investituru-
 • 1075-Řehoř VII-chtěl aby mohl papež jmenovat biskupy-Jindřich Iv-vzepřel se -papež ho vyhodil z církve,volba nov.papeže a dvou něm.králů
Fridrich I. Barbarossa-
 • válečné výpravy , úsilí o Itálii,1180-vyhoštěn do VB, 1190-smrt na výpr. do Palestiny
boje mezi Štaufy a Welfy
 • 1214-z boje mezi Štaufy a Welfy -vítězí Štaufové-ale oslab.král moci ,volba něm.krále-kurfiřt.sbor
 • hospodářská a politická roztříštěnost
 • kurfiřtský sbor
 • 1273-Rudolf Habsburský, po něm syn Albrecht Habsburský
 • 1308 na trůn dosedl Jindřich Lucemburský
 • 1314-Ludvík Bavor (Wittelsbachové)
 • 1346-Karel IV.-1356-Zlatá bula Karlova-základní zákon-ústava-platila do zániku říše v roce 1806, výsadní postavení českého krále, v případě vymření mužského panpovníka, nástup na trůn poslupnost ženská, místo všech kurfiřtských hlasů na volbu krále stačila pouze většina hlasů, kuřfiřté-nutnost znát češtinu, němčinu italštinu
 • po Karlovy (†1378)-Václav IV., po něm vládl Zikmund
 • kolonizace, , hanza, svobodná města, 14.století-krize, hladomor, morová epidemie, zločinnost
 • 1437 po smrti Zikmunda-HABSBURKOVÉ
 • Habsburkové-vládly až do zániku říše
 • 1495-říšská reforma-zemský mír, zřízen komorní soud---však-žádný význam
 • mocenské centrum-habsburské rodové državy-Rakouské země, později i Nizozemí a Španělsko
Uhry-kočov.Maďaři,Gejza I.
V.Slované/J.Slované, Kyj.Rus-Rurikovci Oleg,
Anglie-
 • Keltové,Anglosasové,1066-Vil.dobyvatel (Norman-S.Franc,)-b. Hastingsu-potlač anglosas.moci
Vilém Dobyvatel-buduje sil.říši,cent.monarchie,
 • po Normand.dyn.ve Fr.-Plantageneti
 • Anglie-Richard lví srdce-na kříž.výpravách,

Jan bezzemek

 • Magna CHarta Libertatum-král nebude porušovat zvyk právo,svoboda volby biskup.,jednot.míry a váhy,přístup cizím obchodníkům,
1337-1453-stoletá válka
1.fáze-převaha Anglie
2.fáze-převaha Francie
3.fáze-1453-vít.Francie, Anglie se však záhy vzpamatovala
Dynastie
 • Anglosaští panovníci (829-1016)
 • Dánští panovníci (1017-1042)
 • Anglosaští panovníci (1042-1066)
 • Normanští panovníci (1066-1154)
 • Plantageneti (1154-1399)
 • Lancasteři (1399-1461), (1470-1471)
 • Yorkové (1461-1470), (1471-1485)
 • Tudorovci (1485-1603)
 • Stuartovci (1603-1714)
 • Hannoveři (1714-1901
 • Windsorská dyn. (1901- 2___)
Křížové výpravy-voj.tažení Evrop.feudálů a šlechty do oblastí s pohanskou či jinou vírou než křesťanstvím nebo proti kacířům
 • vyhlašoval papež,náboženské motivy
 • reconquista-vytlačování muslimů z Pyrenej.poloostr.
 • feudálové-touha po lénu a ti co zemřou-mohou být prohlášeni za svaté
 • křížové výpravy-konec 11.stol,do V středomoří-pronikají sem Turci Palestina-svatý hrob
 • 1071-b.u Mantzikertu
 • boj o investituru-papež vyhlás.kříž.výpravu-tím stoupl v ceně
 • 1.výprava-1096-1099
1. 1.fáze-chudí
2. 2.fáze-feudálové, 1099-dobyt Jeruzalém
Vikingové-3 druhy-Dánští, Švédští(Variagové),Norští
zámořské objevy-hledání nových odbytišť, poptávka po luxusním zboží, hledání spojení s Indií, všeobecná potřeba peněz, hledání drahých kovů, touha objevovat
srpen 1492-objevena Amerika-Kryšt. Kolumbus

Portugalci

Bartolomeo Diaz-obeplul Mys Dobré naděje
Vasco da Gama-1498-doplul do Indie
Fernando Magalhaés-obeplul 1519-1522 zeměkouli
RENESANCE-vznik Itálie, 14,15 i poč.16.stol.
 • znovuzrození Antiky,
 • rozšířena hlavně v Itálii, Francii, Anglii, Španělsku, Stř.Evropa
 • bohatá vnitřní členitost,
 • rozvoj řemeslné výroby, manufaktur, zám. objevů, obchodu, knihtisk
 • zkoumání přírody, nábož.ideje, v centru-člověk
 • rozvoj výtv.umění, literatury, sochařství
 • literatura (Dante, F.Rabelais, Fr.Petrarca, Fr.Villon, W.Shakespeare)
 • výtv.umění (Michelangelo, Masaccio, Botticelli, L. da Vinci, Rafael Santi, Tizian..)
 • sochařství (Michelangelo, Donnatello, Ghiberti…)
 • šerosvit, expresívnost, perspektiva, emotivní stavy
 • alegorie, mytologické náměty, náboženské náměty..
Reformace
 • úsilí o nápravu křesťanské církve
 • cíl-přesné dodrž.mravních zásad,odstranění světské vlády církve
 • příčiny-krize církve a společnosti, krize papežství, svatokupectví
 • poč.15.stol-koncilní hnutí-odstranit nedostatky řešené na koncilech (zejm.v Kostnici 1414-18, Basileji,1431-34)
 • sociální hnutí
Anglie-John Wycliff-církev ovcí a kozlů-na něj návaznost-Jan Hus

Německo

 • hospodářská a politická nejednotnost-zájem o politické sjednocení
 • mezinár.vztahy-habsbursko-francouzské spory
 • vzestup měšťanstva
 • rozpory v církvi
Martin Luther (1483-1546)
1517-vyvěsil na dveře chrámu ve Wittenberku 95 tezí proti církvi
považoval se za pokračovatele Husa
 • proti papežské autoritě-prohlášen za kacíře, do klatby
 • tzv.šlechtická reformace
luteránství-proti odpustkům, reforma o způsobu života římské církve
 • důr.na osobní víru
 • církev-zprostřed.úloha mezi člověkem a bohem
 • přijím.pod obojí
 • vliv Luthera-radikalizace vesničanů-proti útlaku vrchnosti-==1524-1526-německá selská válka-3 centra-JZ Německo, střed, Alpy
protestantismus-protestanti- roku 1531 uzavřeli spolek Šmalkaldská jednota-sepsali zásady nového círk. učení-tzv. Augsburská konfese, poté tzv.šmalkaldská válka-1546 protestanti poraženi
1555-Augsburský mír-kompromis-povoleno luteránství
šíření reformace
Švýcarsko
Huldrych Zwingli
 • vyjadřoval zájmy měst.řemeslníků a obchodníků
Jan Kalvín1509-1564-Ženeva
kalvinismus-vyhovoval potřebám podnikavého měšťanstva-vychází ze Zwingliho
 • učení o predestinaci-člověk je předurčen buď ke spáse nebo k zatracení
 • člověk se musí chovat dle božích přikázání, důraz na píli a pracovitost
1566-helvetská konfese-kompromis mezi zwingliánstvím a kalvínstvím
 • nekatolická víra-evangelická (protestantská)
 • význam reformace-podnět k aktivitě jednotlivce-podpora sebedůvěry
 • cesta ke kapitalismu
 • řešení společen. problémů
 • rozvoj národ.kultur
reforma katolické církve-protireformace
 • snaha omezit úspěchy protestantů a snaha o přestavbu katol. církve
 • inkviziční soudnictví-cenzura, boj proti protestantům
1540-založen řád jezuitů (Tovaryšstvo Ježíšovo-Ignác z Loyoly)-důraz na vzdělání a poslušnost papeži
1545-1563-Tridentský koncil-snaha docílit dohody mezi katolíky a protestanty-požadavek reformy církve, přelom v dějinách katol. církvePřidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1202
Zhlédnuto: 2793 krát