< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Starověké ŘeckoVelká Morava + PřemyslovciDějepis

Čechy 13. stol. + husitství - stručný přehled

 • krajina-kácení lesů,infrastruktura, rozvoj zemědělství a řemesel
 • hrady-dodnes dochované-Písek, Pražský,Zvíkov
 • města-Plzeň
hmotné-hrady,zbraně,nádoby,šperky
nehmot.-soupisky půdy(urbáře),listiny,zemské desky
vesnice-trojprostorový dům, často kostel hřbitov, mlýn
 • náves-střed vesnice
 • nadzemní domy, často k nim patřily i hospodářská stavení
emfiteuze-změny v držení půdy,něm.kolonisté-hled.lepší živ.úroveň
města-královská poddanská,věnná
 • horní města-těžba, města vzniklá na zelené louce-Písek, Strakonice
 • různá práva, lokátor-výběr místa
 • zaklad.-z hlediska-ekonomické, vojenské, správní
židé-barevné odlišování,dobří obchodníci a bankéři 1254-statuta Judaeorum
hrad-obklopen bažinami,obranný účel,někdy příkop,
 • hrady-šlechtické,královské
 • někdy sídlo panovníka
 • několik částí-věž,palác,studna,kuchyně,hospod.míst,kaple
erb-šlechtické, cechovní, jednotl.států, duchovních řádů, mluvící
4 barvy-červená, modrá, zelená, černá, zlato stříbro
církev a panovník-církev-emancipační snahy,biskup Ondřej-usiloval o nadřazení církve
oděv-úzké nohavice u kalhot,sukně se zúženým pasem,živůtek
územní rozsah-expanze
 • Rakouské země,-Korutany, Rakousy, Štýrsko
 • dočasně Chebsko
Lucemburkové
 • sňatek Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským
Jan Lucemburský(1310-1346)
 • tzv.král cizinec-válečník, více na vál.výpravách než v Čechách
 • 1310-dobyl Prahu, korunován
 • cíl-rozmach dynastie, silná vnější politika(Čechy-silná finanční a voj.podpora ale proti zájmům šlechty---inaugurační diplom-král nesmí zrušit starší šlechtická práva a výsady a šlechta se nemusí účastnit ani financovat panovníkova tažení za hranice
 • Jindřich z Lipé-ambiciózní, milenec Elišky Rejčky, spory krále a šlechty-Domažlický smír-1318, ale Eliška Přemyslovna X Jindřich z Lipé a El.Rejčka
zahraničí-
 • význ.válečník, diplomat, úspěšná expanze-získal Chodsko, Horní Lužici, část Slezska
 • styky s francouzským dvorem---syn Václav (Karel IV.-jméno při biřmování, IV.-v pořadí pan. v říši) zde byl od sedmi let na výchově
Karel IV. (1346-1378)
 • od sedmi let ve Francii-vzdělání
 • 1333-zpět v Čechách jako Markrabě moravský
 • 1344 pražské biskupství povýš. na arcibiskupství
 • 1346-po smrti otce (b. u Kresčaku-stoletá válka-na straně Francie) korunován říšským králem
 • 1355-římským císařem
 • vzdělanec
 • úcta k sv.Václavu---svatováclavská koruna
 • správce soustátí-Česká koruna-Království české, markrabství moravské, slezsko, Horní a Dolní Lužice, Braniborsko, Lucembursko od 1453-Horní Falc,
 • opora krále o vyšší šlechtu,církev,král.města
 • Majestas Carolina-zemský zákoník-neúspěch-neprosadil
 • 1356-Zlatá bula Karlova-výsadní postavení Českého státu a českého krále
 • hospodářství-podpora podnikání a obchodu, Praha-centrum
 • říšská politika-spolupráce s papežskou kurií, období míru, územní zisky-Svídnicko, Javorsko, zbytek Slezska, panství v Bavorsku, Míšeňsku, Falci
 • dědic české a římské koruny-syn Václav,
 • Braniborsko a Uhry-Zikmund
 • Zhořelecko-Jan
 • Morava-jeho bratr Jan Jindřich
 • rozšíření gotiky
 • 1348-Karlova universita
 • Nové město pražské, kat.sv. Víta, Karlův most, Staroměst.mostecká věž, Karlštejn, Staroměstská radnice, Karolinum, hladová zeď, rozkvět umění vědy, vzdělanosti a literatury
Václav IV.1378-1419
 • 1376-římský král
 • hospodářská pasivita, mor, růst zločinnosti, růst soc. napětí---diferenciace
 • odboj šlechty proti králi, napětí v církvi
 • roste moc některých šlechticů, měst---základ stavovství
 • spory s Janem z Jenštejna-chtěl vybudovat vlastní církevní správu, která by nepodléhala králi---nepřátelství s králem, ten 1393 zajal Jenštejnovi spolupracovníky a dal je mučit,Jan Nepomucký nepřežil mučení
 • Markrabě Jošt-protivník, koupil Braniborsko, dostal Lucembursko a měl Moravu-posílil své postavení, spolu se šlechtou vytvořil panskou jednotu-1394- zajali krále-chtěli vládu v zemi a Jošt chtěl římský trůn, na Václavovu stranu-Pražané a bratr Jan
  Václav propuštěn
 • Václav obviněn že se nestará o poměry v říši---1400-zbaven římské koruny (nový král-Ruprecht III.)
 • Zikmund-měl zdědit Uhry (sňatkem-ale musel si je vybojovat, složitá situace---rozhodl se získat českou i říšskou korunu-1402-zajal Václava-odpor české šlechty a panské jednoty-Václav uprchl
 • reformní hnutí v církvi-snaha o odstranění schizmatu-1409-koncil v Pise-Václav jej podpořil a byl uznán za římského krále
 • X však zvolen nový papež-ti dva ostatní neodstoupili-místo 2 papežů 3
 • říše-2 králové Václav a Ruprecht-ten zemřel, Zikmund a Jošt-snaha usednout na trůn-Jošt zemřel, Václav-dohoda se Zikmundem-Václav si nechá titul a Zikmund bude vládnout
Zikmund
 • 1414-koncil v Kostnici-snaha odstranit schizma, zavrhnout odchylky v církevním učení-tzv.kacířství---povolán k objasnění Jan Hus a Jeroným pražský-Zikmund dal Husovi glejt (na ochranu
 • místo objasnění myšlenek-soud Hus (6,7.1415 upálen, rok nato i Jeroným pražský)
 • upálení Husa-pro Václava politická katastrofa , na stranu Husa se staví Pražané.
  pouliční bouře, na jeho stranu i panstvo---krize
 • Zikmund-ztráta Lucemburska a Braniborska
 • války s husity-až těsně před smrtí byl uznán králem
 • války---chudnutí země---polit.moc-šlechta a města-stavovský systém (vyš.šlechta,nižší, a města)
 • 1433-korunovace v Římě římským králem
HUSITSTVÍ

Kultura, literatura doby Husitské

 • ducha ryt. epika,drama , sv.lyrika,lyrika, satira, duch píseň, traktát, kronika, kázání
 • počešťování,demokratizace ,laicizace
 • Matěj z Janova-lat,Konrád Waldhauser-pozván na univer.,Jan Milíč,
 • Tom Štítný-laik-Knížky desatery,Řeči besední,Řeči svát.a nedělní.-zharmonizoval společnost,náprava chyb
 • Jan Hus-urychlil odpor proti církvi,odhalil příčiny a nedost, Postila, De clesia-O církvi, Listy Pražanům, O pravopise českém…..
 • Jan Želivský-kazatel chudiny;
 • Jistebnic.kanc.-Povstaň, povstaň veliké město pražské-proti Zikmundovi
 • Ktož sú boží bojovníci.-bojová,má posílit sebevědomí,kázeň,
 • Žižkův voj řád-o chování, výklad 4 praž.artikul
 • husit.kroniky, Budyšínský rukopis-Porok-výtka šlechtě,žaloba Koruny české-proti Zikmundovi, Hádání Prahy s Kut.H.-polemika,
 • 1457-jednota .bratrská husité x kališ.
 • Petr Chelčický -zeman,samouk,kritik, O trojím lidu -kritika rozdělené společnosti, ukaz. na Bibli
 • O boji duchovním- o boji s ďáblem,
 • Postila-kritika kněží, Sieť viery pravé
 • na straně rolníků a řemeslníků proti šlechtě a měšťanstvu.
 • Václav Šašek z Bířkova -panoš Jiřího z Poděbrad ,deník o družině pánů co cestovali s Jiřím, Deník o putování pana Lva z Rožmitálu z Čech až na konec světa,nedochovalo se
církev-neukázněnost, konkubinát, snaha o povznesení mravnosti a kulturní úrovně církev.života
 • devotio moderna-proud nové zbožnosti
 • pražská universita-stoupá počet vzdělanců, kazatelé
 • Konrád Waldhauser-pozván aby vymítil mnohoobručnictví (pronajímání far) a svatokupectví
John Wycliff-rozdělil církev-ovcí-věřící konající dobré skutky a kozlů-zesvěčtělá a znemravnělá církev
Jan Hus-vycházel z něj (nápravu církve má provést světská moc)-podpora koncilu v Pise-
 • Václav chtěl titul řím. krále-také podporoval koncil a za Husovu podporu vydal dekret kutnohorský(1409)-zajišťoval Čechům převahu na Karlově universitě nad Bavory, Sasy a Poláky
  odliv zahraničních profesorů a studentů z university
 • papež- potřeboval peníze---odpustky-pro Husa nepřijatelné--DEMONSTRACE
 • Hus-klatba-odešel Kázat na Kozí Hrádek , 1414-koncil v Kostnici pak upálen
1414-Jakoubek ze Stříbra-přijímání pod obojí-kalich (husit.symbol) a chléb

REVOLUCE

příčiny-
 • společen.neklid-důsledek upálení Husa
 • úpadek církve
 • zvětšování významu šlechtu-zejména v období válek
 • stavy
 • epidemie
 • teorie, že viníky celé situace-židé
 • nejistota, strach z budoucnosti
 • chiliastické vize
 • vznik kacířských sekt

Revoluce

 • požadavek papeže aby V8clav odebral kališníkům jejich fary-shromáždění věřících na vrších -Oreb, Tábor…
 • Jan Želivský-kázal v kostele Panny Marie-vyzval své posluchače aby se s ním odebrali do kostela sv. Štěpána odkud byl vyhnán-odtud na novoměstskou radnici-vyhození konšelů z oken====1.pražská defenestrace 30.7.1419
 • nepokoje na venkově-rozčílení krále Václava-smrt
 • ZIKMUND-dědic trůnu, právě válčil s Turky---bezvládí
 • radikální husité-do Prahy-ničení umění
 • Žižka-odchod do Plně, odtud vyhozen-založena pevnost Tábor
 • 1420-bitva u Sudoměře-vítězství Žižky
 • vedlejší země koruny české přijali Zikmunda za krále-Čechy ne---léto 1420-1.křížová výprava proti husitům-14.7.1420-bitva na Vítkově-útok křižáků odražen-Zikmund odtáhl
 • bitva u Vyšehradu 1.11. 1420-porážka Zikmunda
čtyři pražské artikuly-
 • pro některé hus. proudy minimum pro jiné maximum-požadavky husitů hnutí-1
1. přijímání pod obojí
2. svoboda kázání
3. zákaz přepychu u duchovenstva, nemá mít také světskou moc
4. trestání smrtelných hříchů husity
proudy husitství
1. radikální-Tábor
2. umírnění Pražané
3. kališnická šlechta
chiliastické vize-názory o konci světa, že přežijí jen některá města
1420-spálení Tábora u Sezimova Ústí-založení města TÁBOR
 • snaha o společenství sobě rovných-nezdařilo se
 • vymícení chiliasmu-upevnění tábor. společnosti
 • poprava Jana Želivského 1421
 • pravé křídlo-šlechta-snaha o nápravu církve-návrat k chudobě (pravděpodobně chtěli její majetek urvat pro sebe)
1421-Čáslavský sněm-úspěch husitů-4 praž.artikuly-zemský zákon, Zikmund-zbaven práva na trůn---zemská vláda (20 členů
2.křížová výprava (proti husitům)
říjen 1421-vítězství husitů u Žatce taktika vozové hradby)
 • polní vojska-úspěch ale poté se začala projevovat nekázeň-Žižka odchod z Tábora k orebitům-vypracoval zde Žižkův vojenský řád-kázeňská ustanovení a výklad 4 pražských artikul
1424-vítězství husitů u Malešova
1424-tažení proti Albrechtu Habsburskému-Žižka během tažení umírá u Přibyslavi
3.křížová výprava
1426-vítězství husitů u Ústí nad Labem
 • Prokop Holý-Žižkův následovník
4.křížová výprava
1427-útěk křižáků u Tachova
5.křížová výprava
1431-panický úprk křižáků od Domažlic
spanilé jízdy-husité je podnikali aby šířili husitské myšlenky
 • začátek hospodářské krize-také zásobovací účel
1433-koncil v Basileji-jakýsi kompromis-povolení kališnictví
 • mír, stavy-snaha o získání větší politické moci-sblížení umírněných Pražanů, kališnické a části katolické šlechty===vznik panské jednoty
 • rozdíly mezi jednotlivými proudy husitství-tedy radikály a panskou jednotou
30.5.1434-bitva u LIPAN
porážka Prokopa Holého-radikálů
 • konec revoluční fáze husitství

Zikmund

 • 1436-Zikmund pro snahu získat český trůn uznal basilejská kompaktáta-povolil kališnictví (ne však radikální proudy)---byl přijat za českého krále
 • papež na rozdíl od koncilu kompaktáta neuznal
 • spor Zikmunda s Janem Roháčem z Dubé-dal ho popravit
 • pot sporech s Janem Rokycanou odjel Zikmund do Uher-při cestě zemřel
výsledky
1. katolická církev-zbavena majetku
2. šlechta-zisk majetku
3. král-moc oslabena, dlouhé bezvládí
4. města-podíl na vládnutí, po počeštění měst odchod Němců
5. poddaní-zbaveni církevních poplatků,trpěli válkami
úspěch husitství ve své umírněné formě:!!!!!!!!
 • nová kališnická církev, sněm-3 stavy-panský rytířský a městský, rozšíření vzdělanosti a češtiny
 • po smrti Zikmunda-neklid-boj šlechty a měst o moc
 • boj o trůn
 • 1457-Chelčického učení-podklad pro vznik nové církve (samostatné)-1457-vznik Jednoty bratrské-pronásledováni katolíky i husity
na trůn-Albrecht Habsburský, po jeho smrti Ladislav Pohrobek(1453-1457)
landfrýdy-branně politická seskupení šlechty a král.měst
1452-Jiří z Poděbrad zvolen zemským správcem,
1457-nečekaná smrt Ladislava Pohrobka- králem Jiří z Poděbrad
Jiří z Poděbrad (1458-1471)
 • husitský král
 • zvolen na zemském sněmu
 • opora o kališnickou církev
 • cíl-posílení státu doma i v zahraničí , klid v zemi-tolerance mezi katol. a kališníky
 • rozkvět hospodářství
 • snaha posílit královskou moc
 • basilejská kompaktáta-základ koncepce-papež je však neuznával a roku 1466 vyhlásil křížovou výpravu proti Čechám
 • nepřátelství mezi papežem a králem---vnitřní opozice
  katol.panstvo-založilo zelenohorskou jednotu(1465)-odboj proti králi
 • zahran.polit-ochrana proti Turkům
 • snaha zabránit izolaci Čech-poselstvo Lva z Rožmitálu
 • obrana proti křížové výpravě
 • nástupnictví nabídl synovi polského krále-Vladislavovi JagellonskémuPřidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1526
Zhlédnuto: 3298 krát
< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Starověké ŘeckoVelká Morava + PřemyslovciDějepis