Nápověda ke stránkám

Pravidla systému webových stránek

 • 1. Majitelem, provozovatelem a administrátorem internetových stránek s adresou domovské stránky http://www.studuju.cz/ (dále jen stránky) je Jan Kozák (dále jen administrátor), který je v souladu s právními předpisy oprávněn k jejich šíření.
 • 2. Registrace je povolena všem uživatelům, kteří souhlasí s následujícími pravidly a vyplní registrační formulář.
 • 3. Při registraci je třeba vyplnit všechny údaje pravdivě (včetně správné diakritiky). Vložení nesmyslů je důvodem k zablokování účtu administrátorem a případně dalším postihům. Stejně může být postupováno při uvedení údajů, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti a pravdivosti.
 • 4. Uživatelské jméno (nick) uvedené při registraci není možné později měnit; o změnu je nutné požádat administrátora.
 • 5. Uživatelské heslo je ukládáno v šifrované formě. Uložené heslo není možné rozkódovat a nemá k němu přístup ani administrátor. V případě ztráty je proto nutné nastavit heslo nové.
 • 6. E-mailová adresa uvedená uživatelem při registraci nebude na stránkách zveřejněna, ani jakkoli jinak zpřístupněna třetím osobám. Na tuto e-mailovou adresu nebudou zasílána žádná obchodní sdělení ani jiná nevyžádaná pošta.
 • 7. Po registraci bude na uživatelem uvedenou e-mailovou adresu zaslán e-mail s odkazem, jehož prostřednictvím bude uživateli umožněno kdykoli svou registraci zrušit, čímž dojde také k odstranění všech údajů uvedených uživatelem při registraci. Registraci také na požádání uživatele zruší administrátor.
 • 8. Každý uživatel je oprávněn používat jen jeden účet a každý účet může mít jen jednoho uživatele. Není dovoleno umožnit jiné osobě, aby se přihlašovala pod uživatelským jménem, které jí nepatří. Porušení tohoto pravidla opravňuje administrátora zablokovat takto dotčené uživatelské účty i ostatní uživatelské účty zúčastněných osob.
 • 9. Uživatelský účet, který bude mít za dobu delší než jeden týden méně než 1 bod (viz bodování účtů), může být administrátorem smazán.
 • 10. Poskytnout obsah stránek osobám, kterým není s ohledem na jejich uživatelská práva zobrazen, je zakázáno.
 • 11. Obsah stránek je chráněn předpisy práva duševního vlastnictví, zejm. autorským zákonem. Jakékoli užití stránek nebo jejich jakékoli části pro jiné účely než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování či úpravou nebo pořizování dalších rozmnoženin, je zakázáno. Jsou zakázány také jakékoli zásahy do technického charakteru stránek. Užití mimo osobní potřebu může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla či jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek, a to se všemi právními důsledky. Administrátor v zásadě nenese odpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví ostatními uživateli.
 • 12. V souladu se svými uživatelskými oprávněními je každému uživateli umožněno přidávat na stránky vlastní obsah, rovněž může upravovat i obsah již přidaný. Uživatel má právo požádat administrátora o smazání jakéhokoli obsahu, který na stránky sám přidal. Při přidávání nového obsahu se uživatelé budou řídit Manuálem ke stránkám a dodržovat Formátování článků.
 • 13. Uživatel je srozuměn s tím, že jím přidaný obsah bude ostatním uživatelům zobrazen v souladu s jejich uživatelskými právy. Rovněž je srozuměn s tím, že ostatní uživatelé mohou jím přidaný obsah v souladu se svými uživatelskými právy editovat.
 • 14. Uživatel nese odpovědnost za veškerý obsah, který na stránky přidal. Obsah nesmí odporovat platným právním normám, obecně uznávaným mravním hodnotám a etickým pravidlům. Vložením obsahu nesmí být porušena práva duševního vlastnictví třetích osob. Obsahem nesmí být sdělení komerčního či reklamního charakteru.
 • 15. Veškerý obsah stránek slouží pouze pro informaci. Obsah stránek byl získán ze zdrojů, které administrátor považuje za spolehlivé, a je průběžně obnovován a aktualizován především jednotlivými uživateli. Administrátor neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu; obsah přidaný jiným uživatelem nemusí vyjadřovat postoje a názory administrátora.
 • 16. Administrátor odpovídá za obsah vložený na stránky jiným uživatelem, jen musel-li vzhledem k okolnostem a povaze konkrétního případu vědět, že vložený obsah nebo jednání uživatele jsou protiprávní, a přesto neučinil neprodleně veškeré kroky, které lze po něm spravedlivě požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takového obsahu.
 • 17. Administrátor je oprávněn bez předchozího upozornění jakýkoli obsah ze stránek odstranit nebo ho upravit, uživatelé jsou s takovým případným zásahem srozuměni.
 • 18. Uživatel je oprávněn vložit na stránky odkaz na jiné www stránky. Odkaz na určitou www stránku smí být na stránkách uveden jen jednou.
 • 19. Přidaný odkaz může vést výhradně na www stránky vhodné pro studium. Výjimkou jsou www stránky, které jsou v kategorii Výměna odkazů a které obsahují „zpětný odkaz“ na tyto stránky („zpětný odkaz“ musí být na www stránkách uveden nejpozději do 3 dnů po jejich vložení do kategorie Výměna odkazů).
 • 20. Obsah www stránek, na které je na stránky vkládán odkaz, nesmí odporovat pravidlu uvedeném výše v bodě 14. Administrátor nenese odpovědnost za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím odkazu vloženého jiným uživatelem.
 • 21. Administrátor si vyhrazuje právo upravit titulek, popis, URL či kategorii odkazu dle svého uvážení. Může také bez dalšího odkaz na jiné www stránky odmítnout; jakýkoli vložený odkaz může být administrátorem smazán.
 • 22. Uživateli, který poruší některé z uvedených pravidel, může být administrátorem zablokován uživatelský účet, příp. zcela zablokován přístup z jeho počítače na tyto stránky. Tím není dotčena možnost, že vůči takovému uživateli budou podniknuty také patřičné právní kroky.
 • 23. Rozhodnutí a zásahy administrátora ve smyslu bodů 3., 8., 9., 17., 21. a 22. pravidel jsou konečné a nemusí být blíže zdůvodňovány.
 • 24. Každý uživatel užívá stránky na vlastní riziko. Administrátor neodpovídá za jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek, pokud tyto škody nezpůsobil zaviněným porušením právní povinnosti. Přesto administrátor vynaloží maximální úsilí a odbornou péči, aby případná rizika pro uživatele a třetí osoby minimalizoval.
 • 25. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že v konkrétním případě může existovat zákonem stanovená povinnost administrátora poskytnout zejména státním orgánům informace týkající se stránek, včetně jemu známých údajů o uživatelích; touto povinností se administrátor musí řídit.
 • 26. Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele počínaje dnem jejich uveřejnění na stránkách. Administrátor si vyhrazuje možnost pravidla podle aktuální situace kdykoli změnit, o změně je povinen informovat upozorněním na domovské stránce nejméně po dobu 30 dnů; změna pravidel vstoupí v platnost nejdříve 15. den po uveřejnění takového upozornění. Bude-li uživatel pokračovat v používání stránek, má se za to, že se změněnými pravidly souhlasí. Je proto v zájmu každého uživatele, aby aktuální znění pravidel průběžně sledoval.
 • 27. Pravidla byla na stránkách uveřejněna dne 23. 3. 2009.
Pokud s uvedenými pravidly nebo jejich částí nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a dále je již nepoužívejte.