< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >3. období Národního Obrození (NO)Josef Kajetán TylLiteratura

11. 3. období národního obrození

3. etapa NO – vrcholná
formuje se samostatná česká politika
rozvoj novinářství, časopisectví - Tyl, Borovský
rozmach českého národního a vlasteneckého života - bály, divadlo
- 3 proudy 1. tvorba J. K. Tyla
2. romantický proud - Mácha, Erben
3. realismus - Němcová, Borovský

1. proud

Josef Kajetán Tyl

- spisovatel, novinář, dramatik, herec, organizátor, překladatel
- narodil se v Kutné Hoře
- dva roky působil u kočovné divadelní společnosti
- kvůli divadlu nedokončil studia na filozofické fakultě
- řídil česká představení na vedlejší scéně Stavovského divadla
- jako novinář se účastnil revolučních událostí

prozaická tvorba

- historické povídky z české minulosti - Dekret Kutnohorský Rozina Ruthardová
- vlastenecké povídky se soudobou tematikou - Poslední Čech
- povídky a novely z divadelního a hudebního světa
- náměty = osudy ztroskotaných umělců Hudební dobrodruzi Bláznivý houslista Pouť českých umělců Rozervanec - portrét Karla Hynka Máchy

žurnalistická tvorba

- vydává časopis Jindy a nyní - přejmenován na Květy české
- působil v redakci – Pražský posel Sedlské noviny
- čtenáře vedl k vlastenectví a k rozvíjení mravních hodnot
- osvětové články - o moderních metodách hospodaření, o poznatcích z vědních oborů

dramatická činnost

- hry ze současnosti - Chudý kejklíř Pražský flamendr Paličova dcera Bankrotář
veselohry - Fidlovačka – první zaznění písně Kde domov můj (František Škroup)
- báchorky - Tvrdohlavá žena Jiříkovo vidění Strakonický dudák Lesní panna
- hry s historickou tématikou - Kutnohorští havíři - 1. sociální drama v české literatuře Jan Hus - historicky nevěruhodné Jan Žižka z Trocnova Bitva u Sudoměřic

2. proud – romantismus

Karel Hynek Mácha

- považován za zakladatele moderní české poezie
- narodil se v Praze na Malé Straně
- prožil neradostné dětství - poznal život nejchudších obyvatel po zkrachování otcova krámku
- studoval právo a filozofií
- zabýval se společenským a kulturním životem
- studoval rukopisy - zájem o dějiny českého národa a Prahy
- cestoval, přitahovaly ho hrady, zříceniny, jezera, skály, příroda
- rád vedl dlouhé logické rozhovory
- miloval tiché místa v noci a dlouhé noční procházky
- věnoval se divadlu - člen divadelních spolků, hrál jako ochotník - potkal lásku - Lori Soňková
- nešťastný vztah plný žárlivosti a čekal s ní syna
- zemřel na zápal plic v 26 letech - původní den jeho svatby se stáva dnem jeho pohřbu
- pohřben v Litoměřicích - jeho ostatky byly převezeny do Prahy typické pro jeho tvorbu je protiklad snu a skutečnosti

próza

lyrické, dramatické prvky, hudebnost a vymykání se ze soudobé prózy
Křivoklad - dokončil jen 1. část ze čtyřdílného cyklu, který měl se jmenovat Kat
další části - Valdek, Vyšehrad, Karlštejn
hrdinové nebyli pojati historicky, ale subjektivně
děj se měl odehrávat na čtyřech hradech
Návrat - krátká próza
Pouti krkonošské - filozoficky laděné
soubor povídek - Obrazy ze života mého
dokončil pouze dvě povídky - Večer na Bezdězu, Márinka
Cikáni

lyrika

Máj - lyrickoepická báseň
- oslava májové přírody a romantický příběh otcovraha
- tragický příběh milenců Viléma a Jarmily
zachovány i náčrty některých částí, které přepracovával
dotkl se základních otázek lidského bytí
kompozice - 4 zpěvy...2 intermezzav
úvod - dedikační vlastenecká báseň - Čechové jsou národ věrný
jazyk - využívá kontrastů - světlo a tma
kombinace barev - bílá a modrá, bílá a zelená
hudebnost - zvukosled - určité uspořádání samohlásek a souhlásek ve verši
pravidelný rým
položil základy moderního českého básnictví

Karel Jaromír Erben

- narodil se v Miletíně u Hořic
- spolupracoval s Palackým
- první archivář města Prahy
- zabýval se slavistikou
- překládal ruskou literaturu
- studoval filozofií a práva
- od mládí trpěl plicní chorobou, na kterou v 59 letech umírá
- stýkal se s Máchou - záliba v minulosti a fantazijní přetváření reálných zážitků
- po vydání Máchova Máje začal tvořit Kytici
- každý jedinec je součástí vyššího řádu, který mu vytyčuje hranice
- studoval lidové zvyky, písně, pohádky → Védy čili Sudice - pozadí lidského umění = mýtus

sběratelská tvorba

objížděl vesnice a sbíral pohádky → třísvazkový soubor - Písně národní v Čechách
rozšířil a přepracoval → Prostonárodní české písně a říkadla pohádky slovanských národů
Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních
České pohádky - soubor pohádek, vyšel posmrtně

básnická tvorba

Kytice - stala se vrcholem obrozenecké poezie
jednotlivé básně vycházely v časopisech - 1. byl vydán Poklad
základem jsou české báje
hrdinové jsou umístěni v neurčitém čase
dramatický konflikt vyplývá z povahových vlastností postav
boj člověka s přírodou či nadpřirozenými osudovými silami
hrdinové se nebouří, neobviňují společnost, trest je jim samozřejmý
rozdíl oproti Máchovi (za vinu jedince obžalovává společnost)
žena matka - ztělesnění domova, lásku matky staví na 1. místo
napětí dosahuje krátkými nesouvislými větami
aktuální i dnes - navazují Neruda, Wolker a další
12 balad + úvodní báseň (oslava mateřství)
Štědrý večer - lidové zvyky a obyčeje
Věštkyně - vlastenectví
Polednice - neúměrný trest, zkratkovitost
Záhořovo lože - polemizuje s Vilémem - Záhoř nezahyne jako Vilém
Vodník - nelze se vyhnout tragédie, zvukomalebnost

3. proud – realismus

Karel Havlíček Borovský

- novinář, politik, básník
- Borovský = dle rodiště - Borová u Přibyslavi
- chtěl se stát knězem - zklamán pokrytectvím - odchází
- studoval slovanské jazyky
- odjel do Ruska - při odjezdu stoupenec slovanské vzájemnosti (podle Kollára)
- pobyt ho přesvědčil o nutnosti podrobení menších národů velkému Rusku
- kritický postoj ke skutečnosti - viděl časté rozpory v české společnosti

novinář

Pražské noviny a jejich příloha Česká včela
spolitizoval - snažil se čtenáře seznámit s politickým životem v zahraničí
Slovan a Čech - kritizuje myšlenku slovanské vzájemnosti
Národní noviny a příloha Šotek
zásady austroslavismu - existence Čechů možná pouze jako součást Rakouska počátkem 50. let zakázány týdeník Slovan - vydává a rediguje v Kutné Hoře
Obrazy z Rus - zkušenosti z pobytu v Rusku
jedna z prvních realisticky pojatých knih v české literatuře
o velikosti a mocnosti ruského národa
nucený pobyt v Brixenu - izolován od domova, od veřejného dění
- studuje lidovou slovesnost, odbornou literaturu
- jeho pohřeb se stal protivládní demonstrací českého lidu (Bachův absolutismus)
Epištoly Kutnohorské - odmítá nařčení z kacířství
každý má právo na svobodnou volbu svého duchovního života
vadí mu zneužívání víry k ohlupování lidí
v Brixenu vznikly tři satirické skladby - boj proti státnímu absolutismu a církvi
Tyrolské elegie - popisuje zatčení a převoz do Brixenu
Křest svatého Vladimíra - nedokončené, čerpá z pobytu v Rusku, vysmívá se víře v Boha
Král Lávra - irská pohádka, kterou přeložil a humoristicky přepracoval
dal jí některé české prvky a aktuální písňovou formu
Král Lávra - nechává se stříhat jednou ročně a holiče nechává popravit
má jít krále ostříhat Kukulín
popraviště - jeho matka se vrhla králi k nohám a prosila za syna
- nechal Kukulína žít ale musel slíbit, že bude mlčet a stal se dvorním holičem
tížilo ho tajemství a vypovídal se staré vrbě
kolem vrby šli muzikanti a jeden z nich si z ní vyřezal kolíček k base
královský plese, basa = "Král Lávra má velké oslí uši, král je ušatec!"
- nic se nestalo, protože lidé měli krále rádi - epigramy - původně nápisy na hrobech a chrámech s výraznou pointou
se sarkastickou nadsázkou v nich odhaluje politické zlořády, pokrytectví církve…
věnoval je: Králi, Církvi, Vlasti, Múzám a Světu

Božena Němcová

Barbora Panklová
- psala pohádky, národopisné články, obrazy ze života společnosti
- narodila se ve Vídni a vyrůstala v česko-německé rodině v České Skalici
- na její výchovu měla vliv babička
- v 17 letech se vdala - Josef Němec - manželství nebylo šťastné
- poznávala pražskou vlasteneckou společnost
- přátelství s lékařem Josefem Radomilem Čejkou - seznámil jí s dílem George Sandové
- pobyt na Chodsku
- poznala český i německý život venkovanů i měšťanů
pro účast v revolučním hnutí byli Němcovi pronásledováni rakouskými úřady
tajný dohled policie, nešťastné manželství, smrt synav sblížila se s mladými spisovateli Karlem Sabinou a Josefem Václavem Fričem
- 3 cesty na Slovensko - seznámení se slovenskými spisovateli
- svými články a studiemi o Slovensku se zasloužila o sblížení Čechů a Slováků
- první publikované texty = vlastenecky laděné básně
- vstup do literatury = pohádky a pověsti
Národní báchorky a pověsti - místní legendy a pověsti
vlastenecké převyprávění lidové látky
- sbírala texty šířící se ústním podáním s patrnou životní filozofií a moudrostí
- dominují ldské postavy a dobře prokreslenou psychikou
líčí venkovské prostředí
Slovenské pohádky a pověsti - z pobytů na Slovenskuv postupně vydány v 10 sešitech
cíl = seznámit čtenáře se slovenským folklorem
- pobyt v Chodsku - Obrazy z okolí Domažlického Selská svatba v okolí Domažlickém Selská politika Hospodyně na slovíčko národopisné studie a publicistické úvahy
povídky a novely - využila své poznatky z lidového života, ale i zkušenosti z města
- povídky - Baruška Divá Bára Chudí lidé Karla Pan učitel Chýše pod horami
novely - snaha zmírňovat společenské rozpory Pohorská vesnice V zámku a podzámčí Babička - podtitul Obrazy z venkovského života
z přítomnosti uniká do světa vzpomínek - překonává nejbolestnější období záměr = ukázat harmonický život prostých lidí
babička - představovala ideál dokonalého člověka
krátký úsek babiččina života, celý její minulý život se promítá ve vzpomínkách
Ratibořické údolí
- 2 dějová pásma 1. Staré Bělidlo - život lidí
2. přírodní dění během celého roku
dopisy - v dopisech hledala cestu z krize, v níž se ocitla na sklonku 50. let

Pohádky

starobylí žénre, rozšiřující se v lidové slovesnosti s fantazií a spontáností
nejstarší = „kouzelná“ - nadpřirozené bytosti
symbolický vztah člověka k přirodě, nechce být hříčkou přirodních sil
čísla – 3...7...9 – „za devatero horami“
zdrobněliny, nadpřirozené bytosti, mluvící zvířátka, otázky, zvolání, přímá řeč
- o zvířátkách – kratší než bajka a bez mravního ponaučení
- legendární – lidově pojaté biblické postavy, křeťanská věrouka
- novelistické – nejmodernější, ústup od fantazie k životu
- umělé/moderní – Wolker (O Kominíkovy), K. Čapek (Devatero pohádek), Miloš Manskourek
světové – Tisíc a jedna nocí, Bratří Grimmů, Andersen, Šťastný princ (Wilde), Malý princ (Exupery)Přidal: kamomille 22. 11. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1615
Zhlédnuto: 6669 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >3. období Národního Obrození (NO)Josef Kajetán TylLiteratura