< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >12. Slovní zásoba z hlediska stylistického3) Vývoj češtiny ve vztahu k vývoji společnostiMluvnice

13. Slovo a jeho význam

slovo - skupina hlásek, tvořící ustálený celek a mající svůj vlastní význam - jednotka slovní zásoby - lexikální jednotka - lexém

Typy slov

pojmenovávají skutečnost - podstatná jména, přídavná jména, slovesa…............. židle...jehlan poukazují na skutečnost - zájmena......................................................................... tohle...já vyjadřují pocity, výzvy, napodobují zvuky - citoslovce............................................. brr...haf...haló vyskytují se v gramatických konstrukcích - spojky, předložky, částice.................... a...ale...nad...ať vlastní jména - nemají obecný význam.................................................................... Zdeněk...Novák...Labe pojmenování - jednoslovná..........řeka...krychle - víceslovná (sousloví) - spojení dvou i více slov, který mají jako celek zvláštní význam - odborné názvy (termíny)..........kočka domácí...kyselina octová...skok o tyči - frazeologická spojení (frazémy) - nevětné..........................růžové brýle...pro nic za nic - s přirovnáním.........spát jako na vodě - větné - pořekadla....I mistr tesař se utne. - pranostiky ..Medardova kápě - čtyřicet dní kape. - přísloví …...Ranní ptáče dál doskáče. - rčení...........Hází hrách na zeď.

Význam slova a jeho složky

Význam slova

slovní (lexikální, věcný, obsahový) - jev skutečnosti - význam, který slovo má samo o sobě mluvnický (gramatický) - až ve spojení s jinými slovy ve větě - vymezen mluvnickou stavbou jazyka slova - lexikální - mají jen význam slovní - citoslovce, příslovce - lexikálně gramatická - význam slovní, ve větě různé významy gramatické - podst. jm., přídavná jm., slovesa... - gramatická - vyjadřují větné vztahy slov nebo vět - předložky, spojky, někdy pomocná slovesa - jsem, bych... význam slova - symbolický..................................................slon (neohroženost)...tyčka (hubenost)...pírko (lehkost) - slovotvorný - u odvozenin a složenin..........letec...zvěrolékař pojmenování - značková - slova kořenná.....................pes...chleba...voda - popisná - jakoby popisují jev................ běžet→běžec...mýt→mýdlo, umyvadlo

Složky významu slova

rozsah - souhrn jednotlivých předmětů a jevů, které slovo označuje dům - pojmenovává větší počet lidských stavení..........budova...stavení...chalupa...vila obsah - souhrn všech složek, na které se dá rozložit chalupa - lidské obydlí - jako dům, menší, spíše vesnické - čím více podstatných rysů - tím větší obsah - čím více předmětů a jevů slovo zahrnuje - tím větší rozsah - čím větší rozsah, tím menší obsah a naopak.......rostlina→strom→lípa→lípa velkolistá Slova jednovýznamová - zvláště odborné názvy, zvukomalebná slova, vl. jména.........Asie...cink...přísudek...skalpel...mládež Slova vícevýznamová - význam - základní (primární, původní)..................oko - orgán zraku - druhotný (sekundární, odvozený)..........oko - na síti, punčoše, polévce, pytlácké oko Mnohoznačnost (polysémie) významy se vyvozují ze základního významu - zůstává spojitost jazyk - orgán (zákl.), soubor vyjadřovacích prostředků, řeč dvojím utvořením téhož slova s různým významem červenka - ptáček, červená hlína mnohoznačností předpon Homonymie (souzvučnost slov) homonyma - slova stejně znějící, ale mající jiný význam........role..........pole (rolník)...svitek, kotouč...divadelní úloha druhy homonym úplná - shodují se ve všech gramatických tvarech - různá slova domácí...............vinný - od slova víno nebo vinný - ze slov různých jazyků..........kolej - od slova kolo - trať, stopa po kole, od slova collegium - ubytovna VŠ studentů částečná - některé tvary jsou shodné, některé odlišné.......rys, rysa (šelma) X rys, rysu (výkres) nepravá - homografy - shodují se jen v grafické podobě ale zvukově jsou odlišná..........panický - homofony - shodují se jen zvukově ale graficky jsou odlišné...........................let – led...objet – oběd homonymie morfologická (tvaroslovná)..........tvar bratra vyjadřuje - 2. i 4. pád homonymie slovně druhová..............................večer - podstatné jméno a příslovce

Změny slovního významu

věcný význam slova - ustálený (beze změny)..........matka, bílý, chodit - proměnlivý - mimojaz.(společenské, přírodní), psychické (rozvoj myšlení), jaz. vlivy (lexikální jednotky) zužování významu (specializace)...nábytek - od nabýt...původně získaná, nabytá věc...dnes jen zařízení bytu rozšiřování významu (generalizace) - zvětší rozsah, zmenší obsah významu slova limonáda...původně jen z citronu (limon)...nyní jakákoli ovocná šťáva přenášení pojmenování - vzniká přenesený význam, který má spojitost s původním významem konkretizace abstrakt - ze základního významu se vyvíjejí významy druhotné kování, psaní...název děje...výsledek děje abstraktizace konkrét - opak konkretizace abstrakt metaforické - na základě podobnosti, personifikace, lidová rčení..........mandle (v krku - tvar) metonymické - na základě věcné souvislosti..........mít husí kůži (strach) synekdochické - na základě kvantitativní věcné souvislosti..........kolo - součást kola i jízdní kolo změny v hodnocení (posun významu) zhoršování..........chlap...původně muž neurozeného původu...nyní hanlivý ráz zlepšování..........znamenitý...původně velký, patrný...nyní slavný oslabování, zesilování, protiklad eufemismus - ztlumené vyjádření....................................být v náladě - být opilý...obézní - tlustý dysfemismus....................................................................pošel...chcípl...zatřepal bačkorama litotes - oslabení popřením protikladu..............................to není pravda hyperbola - nadsázka, zveličení......................................moře slz ironie - pojmenování v opačném významu, posměšné...To je ale chytrák! kakofemismus - hrubé slovo použito jako mazlivé..........Ty darebo, lumpe

Významové vztahy mezi slovy

sl. nadřazená a podřazena..........ryba - pstruh vs. ryba - pstruh sl. souřadná................................pstruh...kapr...štika synonyma (slova souznačná, stejnoznačná) - pomáhají dosáhnout slohové pestrosti, vytříbenosti vlastní..........zeměpis = geografie...opět = zase = znovu téměř stejný význam - liší se - jemnými významovými odstíny.....klid - ticho - mír - pokoj - slohovým zabarvením...................přemístit - přendat - citovým zabarvením......................spát - spinkat - hajat - chrnět - původem.......................................zlomenina - fraktura - mírou užívání................................abstraktní – odtažitý - z hlediska spisovnosti...................skvrna - flek - z hlediska intenzity významu.........volat - křičet slova významově blízká...............průhledný - průsvitný opozita, antonyma (slova protikladná) - pomáhají objasnit významový rozdíl slov ..........světlo - tma...vysoký - nízký Způsoby pojmenování v textu přímé - slova významově ustálená..... židle...olovo...obloha nepřímé, obrazné.................................bledá tvář luny, o lásce šeptal tichý mech přirovnáním - pomocí přirovnávacího slova - jako...než nepřímé opisem...................................syn bratra (sestry) = synovec slova příležitostná a neologismy..........kráčivec - chodec automatizace - časté užívání jazykového prostředku v stále stejném významu....Dobrý den. Jak se máte? aktualizace - užití jazykového prostředku tak, aby působil nově, zajímavěPřidal: kamomille 19. 11. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 947
Zhlédnuto: 17820 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >12. Slovní zásoba z hlediska stylistického3) Vývoj češtiny ve vztahu k vývoji společnostiMluvnice