< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Psychické poruchyStát Základy společenských věd

Sociologie

 • sociologie je společenská věda, která zkoumá sociální život jednotlivců, skupin a společností
 • podává celkový obraz společnosti, její strukturu a zákonitosti jejího vývoje
 • původ slova - z řeckého societas = společnost a logos = věda, rozum

vznik a vývoj - první období

 • původně - sociální fyzika
 • dělila se na sociální statiku a sociální dynamiku
 • vznik sociologie jako samostatné vědní disciplíny - v 1. pol. 19. stol
 • zakladatel - francouzský filozof Auguste Comte
 • první období
 • od 40. let 19. století do 20. let 20. století
 • podoba velkých teoretických systémů
 • formulují se teorie, pojmy

Auguste Comte (1789 - 1857)

 • zakladatel sociologie, matematik, reformátor
 • sociologii staví na vrchol pyramidy věd
 • zakladatel positivismu (filosofický směr odmítající spekulace, vycházející z faktů)
 • jádro jeho filozofie – přijímá fakta a zkoumá
 • inspiroval se R. Descartem a F. Baconem
 • neuznával psychologii, požadoval převzetí poznatků od přírodních věd - fakta, ne spekulace
 • dvě části sociologie
 • a) statická část - zkoumá současný stav, řád, systém
 • b) dynamická část - zkoumá společenský vývoj
 • vývojová stadia společnosti - zákon tří stadií
 • teologické - člověk hledá absolutní poznání, za vším vidí vyšší moc
 • metafyzické (abstraktní) - zkoumání abstraktních pojmů, nejvyšší - příroda, odklon od bohů
 • pozitivní (vědecké) - k absolutnímu poznání nelze dojít, systém lze pochopit pomocí jednotlivých faktů, má dojít k ideálnímu společenskému uspořádání s řádem, smysl pro celek

Karl Marx (1818 - 1883)

 • německý myslitel, politik, studoval filosofii, historii
 • zabýval se rozvrstvením společnosti - důvod konfliktů ve společnosti – sociální nerovnost
 • třídy - proletariát a buržoazie (teorie třídního boje)
 • řešení – vznik beztřídní společnosti bez soukromého vlastnictví
 • proletariát nevlastí výrobní prostředky, je vykořisťován, cesta - násilím vzít buržoazii prostředky - revoluce, odstraní se rozdíly, lid bude moci hospodařit a vládnout sám, každý bude moci pracovat, spravedlivá odměna
 • teorie byla aplikována, povstání proběhla - komunismus nabídl řešení krize
 • s Friedrichem Engelsem – materialistické pojetí dějin založené na ekonomických zákonitostech
 • jeho myšlenky – marxismus – velký politický a vědecký vliv na jiné směry
 • úspěch – dobře prozkoumali společnost a odhadli vývoj

Émile Durkheim (1858 - 1917)

 • francouzský sociolog a filosof
 • 2. polovina 19. a počátek 20. století
 • teorie dělby práce - procesy moderní industriální společnosti
 • sociologie - věda o sociálních faktech - reálné skutečnosti nezávislé na lidském vědomí
 • vysvětlení sociálních jevů bez pomoci psychologických nebo biologických činitelů (pokus)

Max Weber (1864 - 1920)

 • aplikoval sociologii do politiky - jeho myšlenek využívali politikové
 • protestant - etické prvky
 • sociologie - věda o sociálním jednání - každodenní aktivity lidí, které pro ně mají smysl, berou ohledy

Vilfredo Pareto (1848 - 1923)

 • italský sociolog, ekonom
 • zakladatel teorie elit - ve všech oblastech života, kritérium zařazení do elity - statisticky zjistitelný úspěch (tabulky - původ, vzdělání, příjmy) - používal matematické metody
 • faktory ovlivňující společnost
 • geografie - klima, půda, flóra, fauna
 • vnější faktory - činitelé - sousední společnosti, historické vztahy, předešlé podmínky
 • vnitřní faktory - rasy, zájmy, pocity, schopnosti, inteligence

Herbert Spencer (1820 - 1903)

 • britský filosof, sociolog, geolog, jazykovědec, matematik, fyzik
 • požadoval komplexní vnímání - systém
 • společnost - organismus - každý má své funkce; vztahy, neustálý vývoj (evoluce), diferenciace

Georg Simmel (1858 - 1918)

 • Němec, naznačil sociologické směry 20. století
 • témata - volný čas, městský způsob života, umění (otázka masovosti), peníze

druhé období - od 20. let 20. století

 • zaměřeno na praxi, na aktuální problémy společnosti
 • sociologické studie – plošné mapování, sbírání statistických informací, hlavně USA – nezaměstnanost, rasismus – velké množství dat, měli z čeho čerpat, nové sociologické školy byly hlavně americké, Evropa – starší systémy
 • pohyb obyvatelstva, vzdělání rodičů, původ, velikost rodin, IQ, choroby, sledování jedinců v průběhu 50 let, vypracovávají se metody, tvoří se dotazníky, vzorky respondentů
 • koncentrace na konkrétní problémy – makrosociální – rasismus, migrace obyvatel (za prací), vazba mezi ekonomickými problémy a stěhováním
 • život jednotlivých skupin – městské obyvatelstvo – dělníci, venkovské – farmáři...
 • minority – indiáni, přistěhovalci, míšenci, USA – mnohonárodnostní stát – spory o tom, kdo je pravý Američan – jsou potomky přistěhovalců, emigrace před WW2 – Židé, Asiaté – často nebyli přijati – ve velkoměstech komunity – čínská v San Franciscu, černoši
 • USA – přístup k práci, otázky vedení firem, cení se pracovitosti, iniciativa, loajalita, v Evropě těžko aplikovatelné – po revoluci se nevyplatilo přejímat naprosto vše ze západu – lidé na to nebyli zvyklí
 • interpretace jevů

uplatnění sociologů

 • průzkum trhu, reklama, vnitřní problémy firem, institucí – motivace k práci, řízení lidí, pracovní spory
 • poskytují služby politikům – jak manipulovat, názory lidí, formulace hesel
 • urbanistika – stavba nových celků
 • armáda, školství
 • sociologické disciplíny – sociální stratifikace – sociální rozvrstvení, sociologie věkových skupin, sociologie pohlavní – gender, ženská hnutí, rasové a etnické skupiny, sociální hnutí, srovnávací, historická sociologie, sociologie zdraví a nemoci, volný čas

metody sociologického výzkumu

 • 1) kvantitativní výzkum - testování pravdivosti předem vytvořených hypotéz na velkém vzorku respondentů (tázaných)
 • metody
 • přímé pozorování – plánované vnímání určitých jevů, vše je systematicky zaznamenáváno
 • rozhovor – informace se získávají pomocí přímé interakce s tázaným
 • dotazník – respondent odpovídá písemně ve formuláři
 • analýza dokumentů – analýza dokumentů nevytvořených za účelem výzkumu
 • 2) kvalitativní výzkum
 • hledá motivy, které člověka vedly k určitému chování
 • zkoumá, jak jedinci a skupiny pohlížejí na svět
 • metody
 • a) zúčastněné pozorování – výzkumník je součástí každodenního života lidí
 • b) analýza osobních dokumentů – úvahy o životě nebo určité události – deníky, dopisy, autobiografie
 • c) nestandardizovaný rozhovor – rozhovor, který má jen obecný plán

sociální stratifikace

 • sociální struktura - stavba, způsob uspořádání celku
 • základem - status, sociální role a sociální stratifikace
 • status - místo člověka ve společenském žebříčku
 • sociální role - soubor očekávaných chování člověka, odráží postavení ve společnosti
 • skupinové, individuální, vynucené, volitelné, krátkodobé, trvalé
 • člověk se s rolí může ztotožnit, přijmout ji jen navenek nebo ji odmítnout
 • stratifikace - sociální rozvrstvení
 • základem - nerovnost - v každé společnosti, různá hlediska
 • vertikální (např. majetek), horizontální (např. bydliště)
 • stratifikační systémy
 • otrokářský (svobodní a nevolníci)
 • kastovní - narození do kasty, nelze změnit, dodnes v Indii
 • stavový - šlechtici, duchovenstvo, poddaní - středověk
 • třídní - vymezeno vlastnictvím výrobních prostředků (Marx), postavením na trhu práce (Weber)
 • Weberova teorie stratifikace
 • horní, střední, vrstva
 • kritéria - objektivní (příjem, majetek, vzdělání, bydlení), subjektivní (sebezařazení)
 • prestiž - základní ukazatel statusu jedince, dobrá reputace jedince nebo skupiny - úcta a vliv
 • třídy
 • vyšší - elita, zámožní lidé, aristokraté, vlastní nebo ovládají výrobní prostředky
 • vyšší střední - odborníci
 • nižší střední - administrativa a obchod
 • vyšší dělnická - odborná manuální práce - kvalifikovaní
 • nižší dělnická - neodborná manuální práce - polo- a neklasifikovaní
 • underclass - vyloučena z trhu práce a stratifikačního systému
 • minorita
 • menšina - rasová, národnostní, kulturní
 • problém s většinou, většina jim klade překážky, předsudky, jazykové problémy
 • sociální mobilita - přestup z jedné pozice do druhé
 • horizontální - přechod z jedné skupiny do druhé v rámci jedné úrovně (občanství, bydliště)
 • vertikální - přesun z jedné vrstvy do druhé - vzestupná, sestupná
 • intergenerační - přesun mezi generacemi - děti získají lepší/horší postavené než rodiče
 • intragenerační - přesun v rámci jedné generace - na konci života mají lidé lepší/horší postavení než na začátku

sociální uskupení

 • sociální útvary - skupiny lidí vymezené vztahy mezi nimi
 • skupina - minimálně dvě osoby - společný vztah, zájem, cíl, činnost, vlastnost, fce
 • rodina - základní článek sociální struktury, příbuzenské a citové vazby, primární, neformální, malá sociální skupina
 • malá - od 2-3 osob do 30 osob, často se člení na podskupiny, členové se navzájem znají, mají bližší vztahy - rodina, školní třída x střední, velká - členové se neznají všichni osobně, členy poznáme podle oblečení, symbolů
 • dočasná x stálá
 • přirozená x dobrovolná x vynucená
 • otevřená x uzavřená
 • formální (stanovena podřízenost a nadřízenost, posty) x neformální
 • organizované x neorganizované
 • primární (neformální vazby, obvykle příbuzenské, většinou dlouhodobé) x sekundární (formální vztahy)
 • vztahy ve skupině
 • J-J - matka - dítě, partneři, citové zabarvení
 • J-S - proces socializace - jak se chovat, co dělat, co se od nás čeká
 • S-J - jako člen skupiny zaujímáme určité postavení
 • S-S - členové odlišných skupin vykazují odlišné rysy
 • agregát - nahodilý a dočasný, čistě statistický souhrn jedinců bez specifické sociální vazby
 • shluky - kolem mimořádné události (nehoda)
 • davy - skupina lidí na stejném místě na základě stejného podnětu
 • sociálně strukturované - plánovaný vznik - demonstrace, publikum x náhodné (fronta)
 • přítomnost v davu má vliv na chování jedinců - davové (kolektivní) chování - napodobování, pudové jednání, anonymita, ztráta sociální kontroly, davová psychóza, potlačení sebe sama
 • klasifikace davů
 • aktivní, útočný, únikový, získávací, expresivní, pasivní, příležitostný, záměrný
 • sociálně strukturovaný, náhodný, nezákonný
 • národ - společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti, historický vznik na základě jazykového, územního, hospodářského společenství
 • lid - všechno obyvatelstvo určité země

socializace člověka

 • socializace - proces začleňování se do společnosti, osvojení společností vyžadovaného chování
 • na člověka působí - rodiče, škola, třída, kamarádi, učitelé, zájmové aktivity, média
 • vede k rozvoji sebeuvědomování - k utváření myšlení, cítění, jednání
 • způsoby
 • sympatie a citová nákaza - ovlivnění situací, přenesení citů - svatba, pohřeb
 • nápodoba - probíhá výběrově
 • sugesce a autosugesce - přejímání názorů, myšlenek, pocitů
 • socializace z hlediska fylogenetického - člověk se během svého společenského vývoje polidšťoval a zespolečenšťoval
 • ontogenetického - sociální vývoj jedincePřidal: Aleinad 25. 10. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1405
Zhlédnuto: 7721 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Psychické poruchyStát Základy společenských věd