Styl prostě sdělovací

Funkcí stylu je předávání a výměna běžných informací.
Komunikaci můžeme rozdělit na neoficiální (neformální – v rodinách, mezi kamarády) a formální (oficiální – ve veřejných projevech, používají se různé míry oficiálnosti).

Mluvené útvary

Jednoduché vyprávění, popis
Drobné útvary běžného společenského styku – přivítání návštěvy, telefonní hovor, představení se, omluva, poděkování, běžná ústní žádost, blahopřání, vyjádření soustrasti

Psané útvary

Jednoduchý popis včetně návodu a běžného popisu pracovního postupu
jednoduché vyprávění
osobní dopis
běžná písemná žádost, SMS
kuchařské recepty

Obecné poučení o mluveném popisu

Mluvený projev se objevuje i v dalších funkčních stylech (přednáška, výklad, dramat. dialog, proslov – styl řečnický a další).
Mluvíme zřetelně a souvisle – dbáme na správnou artikulaci a na přirozené posazení hlasu.
Neužíváme nespisovné jazykové prostředky.
Vyhýbáme se příliš dlouhým a složitým souvětím.
Neodbočujeme často od hlavního tématu, používáme ucelený jazykový projev – s úvodem, vlastní statí a závěrem.
Neopakujeme stejná slova.
Vyvarujeme se skákání někomu do řeči.
Délka projevu musí být přiměřená situaci, nesluší se, aby většinu rozhovoru obstarávala osoba mladší nebo profesně níže postavená. Zahájení a ukončení rovněž přísluší osobě starší nebo profesně vyšší.
Stejnou zásadou se řídí muž a žena v profesní konverzaci, žena ukončuje i zahajuje rozhovor.
Dbáme na mimiku a gestikulaci, nekácíme se, nedáváme ruce do kapes.
Při čteném projevu musíme stále vědět, o čem je řeč.

Představování

Ujímá se ho ten, kdo zná všechny účastníky
První je představován muž ženě, mladší osoba starší, osoba s nižším společenským postavení osobě s vyšším postavením.
Po představení první oslovuje žena muže, starší mladšího.
První podávají i ruku, přednášejí první fráze dalšího rozhovoru a rozhovor ukončují.

Telefonní rozhovor

Musíme si ujasnit, proč chceme s druhým, co mu chceme sdělit a jaké by mohly nastat komplikace a jak jim čelit.

Zprávy

Podává informaci o nějaké události, která už proběhla, obsah písemné zprávy vystihuje už její nadpis. I ve stylu publicistickém a administrativním.

Oznámení

Krátká útvar, který podává informaci o události, která má následovat. Například svatební oznámení, parte.

Dopis

Úřední obsahuje prvky administrativního stylu, osobní má ráz neformální – určen rodinnému příslušníkovi, kamarádovi.
Datum a místo, oslovení.
Úvod, vlastní stať a závěr
Závěrečná fráze – Těším se na tvou odpověď. Podpis, místo a datum
Dnes nahrazeno e-maily, SMS…

Tiskopisy

Dokumenty s předtištěnými rubrikami
Hodně prolínání stylu administrativního
Například poštovní poukázky – složenky na posílání peněz – píše se na ně čitelně, bez zkratek, suma se píše číselně i slovy (dohromady); dotazníky – otázky o údajích osobního nebo úředního charakteru, některé administrativní, dotazníky jsou i ankety.

Pozvánka

Jazykově upravená, grafická výzdoba, text hutný, zdvořilý, stručný
Datum, čas a místo konání akce

Telegramy

Postupně mizí díky e-mailům a SMS. Místo interpunkce se používá slovo stop.

Inzerát

Někdo něco hledá, nabízí nebo oznamuje
Stručný, výstižný, podstatné informace

Testy

Diagnostické – zjišťují současný stav, prognostické – předpokládají prospěch nebo neprospěch, psychologické – testy schopností, úspěšnosti člověka v určitém oboru, nejčastěji výběr z variant.Přidal: jenikkozak 5. 9. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 463
Zhlédnuto: 14336 krát