< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >2) Vývoj jazyka od praslovanštiny k češtině (hláskoslovný a tvaroslovný vývoj)MATURITNÍ OKRUHYMluvnice

1.) Racionální studium textu, informatika

Racionální studium textu – pochopení textu, porozumění podstatě textu, schopnost s ním pracovat


Způsob výběru odborné literatury (orientace v textu)     obsah - seznam názvů kapitol a jejich oddílů     resumé - souhrn o hlavním námětu práce (může být napsán i v cizím jazyce)     anotace = základní informace = zhuštěná stručná informace o tematice díla     předmluva, doslov – důvod vzniku díla, komu je určeno     rejstřík  -  je  to  abecední  seznam  termínů,  které  se v textu využívají, autorů, termínů

 

Metoda trojího čtení (u odborných článků)

1.    zběžné čtení – uděláme si představu o celku 2.    důkladné čtení – podtrhneme si důležité části, uděláme si výpisky 3.    výběrové čtení – čtení toho podtrženého, výpisků, konceptu

 

Druhy záznamů z textu -    výpisek – doslovné vypsání důležité části textu, citát (v uvozovkách) -    osnova – zachycuje výstavbu celého textu heslovitě nebo větně (nekombinovat)

3 části – úvod, stať, závěr

-    výtah = konspekt – zachycuje výstavbu textu s konkrétními údaji, vlastními slovy. Můžeme tu nějak vyjádřit nadřazenost (čísly a písmeny), přehledné, odkazy i k jiné literatuře

     

Technika citování a bibliografické údaje

   - citát- plně odpovídá originálu (i pravopis)

   - bibliografické údaje

-příjmení a jméno autora, název knihy, místo a rok vydání, stránky/y (z které se cituje) - z časopisů: příjmení, jméno, název článku, název časopisu, ročník, rok, číslo, stránka

 

Informatika -  nauka o získávaní, zpracování a využívání odborných informacích.

Střediska - knihovna

       studovna

       čítárna

Katalogy- umožňují nám zjistit, která kniha obsahuje dané téma. Katalogizační lístek - obsahuje bibliografické údaje – signatura, příjmení a jméno autora, název díla, nakladatelství, místo a rok vydání, počet stran, anotace (stručná informace o tématu, jeho pojetí, hodnocení,...)

Katalogy obsahují informace o knihách

-    jmenný (autorský) – katalogizační lístky jsou řazeny abecedně podle příjmení autorů, pak osobní jméno, název díla, místo a rok vydání -    systematický – podle vědních oborů (podle mezinárodního desetinného třídění, existuje 10 základních oborů (1.filozofie,atd), které se dělí na užší obory, podobory, témata) -    předmětový – podle předmětových hesel, nadřazených a podřazených pojmů

 

Signatury - jsou značky na knihách, které nám udávají informace o - umístění knih např. 18D 10.231 (18 - udává obor, D - formát knihy, 10.231 - pořadové číslo)

 

Zpracování informací

-      informace - v širším smyslu zpráva obecně, její obsah, údaje v ní obsažené, a to nejen obsah ústního sdělení, ale i článku, referátu, knihy, ale i signálu (světlem, praporkem…) -      je třeba neustále držet krok s novými poznatky (záleží na oboru, vzdělání, inteligenci, píli) -      teorie informace - vědní obor, matematickým základem sdělovací techniky (nezajímá se o vlastní obsah, ale jak vliv okolí snižuje míru informací - šum, telefonický přenos…) -      zdroje informací: sdělovací prostředky (média) a tiskoviny (odborné časopisy, knihy, studie…) - nalezneme je v knihovnách -      zde se informace zaznamenávají a třídí + poskytují bibliografické informace (informace o tématech knih a jejich autorech) + pomáhají vypracovávat odborné rešerše (informace o tom, které knihy a časopisy pojednávají o určitém tématu) + stručné výtahy knih …

 

    K hlubšímu studiu textu nám pomohou i slovníky.Přidal: kikinka.ks 5. 9. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 488
Zhlédnuto: 5369 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >2) Vývoj jazyka od praslovanštiny k češtině (hláskoslovný a tvaroslovný vývoj)MATURITNÍ OKRUHYMluvnice