< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Společenskovědní seminář - 05) Příroda, kultura, společnostSpolečenskovědní seminář - Proměny hodnot, kulturních vzorců a volného času v moderní společnostiZáklady společenských věd

Společenskovědní seminář - Člověk v rodině

RODINA<:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office">

-Skupina jedinců,mezi nimiž existují příbuzenské a citové vazby(manželství;adopce)

-Za rodinu bývá považován svazek rodičů a jejich dětí

-Původní a nejdůležitější sociální skupina,která je základním článkem sociální struktury

-Ekonomická ale i výchovná jednotka

-Primární,neformální,malá sociální skupina

-Chápána i jako malá skupina osob,která není spojena žádnými pokrevními svazky,ale společným způsobem života

-Do rodiny v širším slova smyslu bývají počítáni také prarodiče a v nejširším slova smyslu i další příbuzní jako strýci, tety, synovci, neteře, bratranci, sestřenice a jiní

-Avšak i za rodinu v užším slova smyslu bývají považovány skupiny svým složením rozdílné

Například:

rodiny neúplné, kde chybí jeden z rodičů

rodiny bezdětné  

rodiny s jedním či s více dětmi, vlastními jen jednomu z rodičů nebo s dětmi adoptivními

skupina rodičů, jichž manželský svazek nebyl zákonitě uzavřen

skupiny svobodných matek s dětmi nebo svobodných otců s dětmi, jejichž druhý rodič žije mimo rodinu nebo je i neznámý

-Rodinu v užším slova smyslu poutají k sobě pouta právní, mravní i skupinová

-Rodinu v širším slova smyslu většinou jen pouta institucionální a to velmi slabá, v případě vzdálenějších příbuzných pouze pouta morální

-Nejdůležitější forma organizace soukromého život

-Život rodiny charakterizují specifická spojení(biologických,hospodářských,morálních,právních a jiným procesů)=>realizují se jednotlivé funkce rodiny(reprodukční,socializační,ekonomická,emocionální)

 

VÝVOJ RODINY

Relativně malé, nukleární rodiny (rodiče a děti)-SPÍŠE EKONOMICKÁ funkce,záruka přežití

Předmoderními formami rodiny se zabýval i L. Stone (1977), jenž v období od 16. do 19. století vymezil tyto stěžejní fáze vývoje rodiny:

„přechodná“ forma -hlavní důraz začal být kladen na mateřskou lásku a na přirozenou, racionálně podloženou autoritu otce

Třetí fáze-přetrvává prakticky dodnes, je těsně spjatá s citovým individualismem, svobodnou volbou partnera

 

MODERNÍ RODINA

-V moderním světě se role rodiny uvolňuje právě v souvislosti s majetkoprávními vztahy

-Žena během dvacátého století získala značnou samostatnost osobní, finanční a společenskou, dokonce nepovažuje za nutné udržovat vztah s mužem kvůli společné výchově dětí

-V naší zemi se rodina v tradičním pojetí rozpadá zhruba od sedmdesátých let 20.století, kdy došlo k definitivnímu překonání společenskému odsudku rozvodu

-Důsledkem je generace již dnešních čtyřicátníků a padesátníků, kteří z rodinného prostředí neznají některé vzorce chování, protože je nemohli odpozorovat z interakce a komunikace vlastních rodičů

-Nedokážou řešit vlastní problémy, nebyli vedeni k úctě vůči partnerovi, k důsledné a odpovědné výchově dítěte a ani k úctě k vlastním předkům

-Nemohli tudíž nic z toho předat dál a jejich potomci se rozvádějí také

-Nyní vyrůstá třetí generace, která se hůře orientuje v takzvaných tradičních hodnotách, ale možná právě proto je vědomě hledá

HLAVNÍ ZNAKY RODINY

Společensky schválená forma sex. soužití

Skládá se z osob spojených:

pokrevně

manželsky

adopcí

pěstounskou péčí

členové bydlí většinou spolu

členové spolupracují v rámci dělby práce, vých. a vzdělávání.

ADOPCE

-Přijetí cizího dítěte za vlastní

nejvyšší a pro dítě z právního hlediska nejvýhodnější typ náhradní rodinné péče

-Jde o označení situace kdy dospělý přijme dítě za vlastní

-To tím pádem získává stejné právní postavení jako vlastní dítě dotyčného

-Adopce se dělí na zrušitelnou a nezrušitelnou

-Při zrušitelné adopci má dítě po dosažení plnoletosti právo se rozhodnout, jestli bude dále považováno za vlastní dítě.

ADOPCE NA DÁLKU

-Podstatou je sponzorvání dětí z chudých rodin v rozvojových zemích a následné (spolu)financování jejich vzdělávání a obživy

-Cílem je umožnit dětem vzdělání dostačující k tomu, aby si dokázaly v životě zaobstarat důstojnou obživu a přitom nebyly vytrženy ze svého rodinného a kulturního prostředí

-Peníze se neposílají přímo dětem, ale organizacím

-K adopci jsou vybírány sirotci a děti z velmi chudých rodin, pro něž jejich rodiče nemohou zajistit z vlastních prostředků vzdělání (a někdy ani základní jídlo a ošacení

-Částky se u jednotlivých projektů pohybují v rozmezí cca 5000 až 14000 KČ na rok

-Dárky se posílat nedoporučuje - jednak by mohly vzbudit závist mezi dětmi

-Obvykle se nedoporučuje zvát děti na návštěvu (z praktického hlediska by stejně ve většině případů nebyla uskutečnitelná a pro dítě by mohla znamenat silný kulturní šok)

NEJVÝZNAMNÌJŠÍ ORGANIZACE

České

Česká katolická charita: projekty adopce na dálku organizuje v Indii, Ugandě, Litvě, Ukrajině, Bělorusku, Bolívii a Paraguayi.

ADRA - organizuje projekt pro Bangladéš

Nadační fond Inka - Peru

Kampaň lidské podpory - Keňa, Guinea, Benin

pro-Contact - Guinea

Humanitas Afrika - Ghana, Keňa

Světové

World Vision

ChildFund Ireland

SOS Children's Villages

 

PÌSTOUNSKÁ PÉČE

-Dítě v pěstounské péči nemá práva biologického potomka

-Právní vztah mezi dítětem a pěstounem končí dosažením zletilosti dítěte.

-Pěstouni  dostáájí os státu peníze

-O pěstounství rozhoduje soud

-O pěstounskou péči si mohou zažádat manželé, ale i  jednotlivec

-Pěstounská péče je vhodná především pro děti,  co nemohou být adoptováni a pro sourozence

MANŽELSTVÍ

-Právní svazek mezi dvěma osobami různého pohlaví

-Monogamní trvalý svazek mezi mužem a ženou

-Uzavřený za účelem založení životního společenství

-Uzavírá se souhlasným prohlášením muže a ženy před orgánem státu

-Zaniká smrtí jednoho z manželů, prohlášením jednoho z manželů za mrtvého anebo za života manželů rozvodem

-Dalším způsobem je anulace manželství, jíž se domnělé manželství prohlásí za neplatné od počátku

ZPÙSOBY SOUŽITÍ

monogamické – soužití 1 muže a 1 ženy

polygamické– soužití s více než jedním partnerem (tento termín se často používá i ve smyslu polygynie),

polygynické – soužití 1 muže a více žen

polyandrické – soužití 1 ženy a více mužů

 

Pokud spolu žije větší počet mužů a žen, jedná se o polygamní skupinové manželství

Formy uzavření manželství:

Občanský (civilní) sňatek

Církevní sňatek

Manželství nelze uzavřít:

-Nezletilost (soud může výjimečných důvodů povolit u osoby starší 16ti let)

-Duševní porucha, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům (soud může povolit)

-Manželství uzavře osoba, která již manželství uzavřela

-Osoba která si chce vzít někoho z přímé příbuzenské linie

 

-Manželství obvykle přináší práva a povinnosti manželům, které se týkají výchovy dětí, společného vlastnictví, sexuálního chování, příbuzenských vazeb, členství v kmeni, vztahu ke společnosti, dědictví a lásce

 

-Manželství tedy neslouží pouze manželskému páru, ale též zájmům dětí a společnosti, jíž jsou součástí

FUNKCE RODINY

-Biologicko-reprodukční(zajišťuje plozenípotomstva,uspokojování sexuálních potřeb)

-Ekonomická(v minulosti vymezovala rodinu jako „výrobní jednotku“,v dnešní době spíše jako prostor uplatňování různých strategií jejích členů v rámci společného hospodaření)

-Socializační (zajišťuje výchovu dětí,předávání kulturních hodnot,vzdělávání a formování životního stylu)

-Emocionální (uspokojování citových potřeb a vědomí jistoty,uznání a vzájemná podpora)

-poznávání a seberealizace

-regulačně kontrolní: 

-plnění soc. role

-soc. kontrola

-sankce, zvyky

PORUCHY FUNKCÍ

-neplodnost či mnoho dětí

-chudoba či přemíra peněz

-porucha výchovy (rodiče se o děti nestarají)

nemohou – nemoc, práce

nedovedou – soc. a mentální nezpůsobilost

nechtějí

DVA MODELY RODINY

J. Hajnal (1965) rozlišil dva základní historické modely rodiny – severozápadní a jihovýchodní, které se podle něj stabilizovaly někdy počátkem 16. století

Dělící hranici přitom vymezil mezi Terst a St. Petersburg, což znamená, že tzv. „Hajnalova linie“ probíhala někde na pomezí dnešní Moravy a Slovenska

Severozápadní model

-Malý počet členů rodiny (v průměru 4 – 5 osob

-Nižší míra pokrevního příbuzenství v rodině

-Relativně vysoký věk vstupu do manželství (25-26 let)

-10% - 25% celoživotně neprovdaných žen a neženatých mužů

-Dědické právo

Jihovýchodní model

-mnohočlenné rodiny

-vysoká sňatečnost

-sňatkový věk 20 - 21 let

-dědické právo

-výlučnost patrilineárního principu tvoření rodiny

-neolokalismus

KRIZE RODINY

Z větší části jde o odraz krizí v manželském soužití,které mívají mnoho příčin:    

        Nízký průměrný věk novomanželů    

             Snoubencům chybí životní zkušenosti,materiální zázemí,rozhodují se pod tlakem těhotenství manželky

         Brzký a kvapný sňatek

Nevidí jinou šanci společenského uplatnění a chtějí se vymanit z původního prostředí

DÌTSTVÍ

-Úzce spojeno s teorií socializace, která vychází z představy kontinuity lidského života a z názoru, že člověk je takový, jaké bylo jeho dětství

-Pro sociologický rozbor dětství hraje ústřední úlohu rodina. Velké množství poznatků o proměnách tohoto účastného prostředí v posledních desetiletích, je možno naznačit několika tématy: a) Pokles počtu dětí v rodině znamená i zúžení   

A)sítě sociálních kontaktů dítěte a tedy růst významu rodičů pro jeho vývoj

B) Narození dítěte se stalo součástí racionální   kalkulace (vznik plánovaného rodičovství, interrupcí)

C) Spolu s růstem rozvodovosti vznikla problematika dětí z rozvedených rodin

D) Vysoká zaměstnanost žen vyvolala další okruh problémů (úlohy dítěte v životě ženy, čas věnovaný dětem)

• dítě se učí odlišovat sebe od okolí, se kterým neverbálně komunikuje

• začíná rozlišovat známé od neznámého, navazuje citové vztahy a internalizuje vztahy v rodině

  začíná si uvědomovat své postavení mezi lidmi

• škola se stává organizačním principem každodenního života dětí, vnáší do jejich světa prvky povinnosti, soutěživosti, výkonnosti, konformity

MLÁDÍ

-mladý člověk si začíná své postavení i úlohy určovat sám

-dospívající se považuje za rovného partnera, usiluje se osamostatnit

-přebírání souboru povinnosti a zodpovědnosti je provázeno určitými svobodami, jež mají garantovat, aby chybné kroky neměly celoživotní důsledky

-doba příslibů, očekávání a nadějí ze strany mladého člověka i společnosti

STÁŘÍ

-obvykle začíná ukončením profesní dráhy (odchodem do důchodu) a nahromaděním mnoha nových situací, s nimiž se člověk musí vyrovnávat (snížení sociálních kontaktů, nové nároky na hospodaření v domácnosti, která stárne stejně jako sám byt, častější nemocnost, která může vyústit až do snížené soběstačnosti)

-období zvýšených nároků na oporu, kterou nemohou dostatečně zajistit společenské instituce

-tíživá situace nastává po úmrtí jednoho z manželů, kdy sílí pocity prázdnoty a osamělosti

-Závěr životní dráhy provází změna časové perspektivy a celoživotní bilancování. Na scénu vstupuje smrt, která je dnes daleko více než kdykoliv dříve funkcí věku: je přirozeným ukončením stáří. Představa dlouhého života a krátkého umíraní, která je spojována s ideálním průběhem životního cyklu, je současně představou, v níž je přijetí smrti jako nevyhnutelnosti provázeného nárokem na lidsky důstojné ukončení života.

VÝVOJOVÁ STÁDIA

Prenatální období:

-Od početí až po narození dítěte

-Od 3.týdnů dítěti tluče srdce

-Od 2.měsiců vnímá dotyky

-Interupce je u nás povolena do 12.týdne, poté pouze ze zdravotních důvodů

-Ve 4.měsicích plod slyší, vnímá světlo

-Děti do sebe ukládají psychiku matky

-Porod je stresující situací, proto je dobré se na něj psychicky i fyzicky připravit (cvičit, umět dýchat...)

-Muž při porodu může být oporou

-Po porodu bychom měli dítě přiložit matce na hrud' (slyší něco známého- tlukot srdce)

Kojenecké období:

-Rychlý duševní a tělesný rozvoj

-Začínají reagovat na pohyb, zvuky, barvy

-Snaží se sedět, držet předměty

-7. měsíc je důležitý z hlediska citu,začíná si  uvědomovat,kdo je vedle něj

-Začíná si vytvářet silnější citové vazby

-Začínají vědomě používat zvuky, především  hrtanové nebo retoretní hlásky( bába, máma, táta)

-V této době už perfektně lezou

Batolecí období:

-Dítě se odpoutává od matky- biologicky i  psychicky

-Začlenuje se do širší rodiny

-Zvídavé, hbité, rozvoj poh. dovedností( dostane se  všude)

-Začíná poslouchat, proto by se na něj nemělo  šišlat( napodobuje rodiče)

-Rozvoj slovní zásoby- ptají se: PROČ? CO JE  TO?...atd.

-Používá zájmeno – JÁ...já chci, já sám

-Rozvoj fantazie, rádi si hrají

Předškolní věk:

-Kouzelný svět dítěte- pracuje fantazie

-Dostává se do kolektivu( školka)

-Všechno ho zajímá, fascinuje, baví

-Rozvoj myslění( zkouší nové věci)

-Některé nechtějí do školy( bojí se, něchtějí od  matky)

-Neměli by se strašit( později fobie)

-Měli by umět dobře zvládat jazyk( jinak logoped)

Mladší školní věk:

-Dívky jsou zralejší, kluci to dohání v pubertě

-V tomto období potřebují chválit

-Pevné rodinné zázemí

-Nástup do školy:

-Povinnosti, nové prostředí, začíná pracovat, nový  kolektiv, učí se nové role, rozhodovat se

-Učení formou hry

Puberta:

-Tělěsné a psychické změny

-Pocity nepochopení, vzpoura proti všemu

-Hledají pochopení mezi kamarády

-Často opouští svoje zájmy(nuda)

-Zkouší drogy, cigarety, alkohol

-Střídání nálad, zájem o druhé pohlaví(1. Lásky)

-Přehnaně kritičtí

-Chtejí být součástí něčeho

Adolescende(dospívání)

-Člověk je fyzicky nejkrásnější, svěží tělesně i  duševně

-Bere život do svých rukou

-1. vážné sexuální vztahy

-Hlubší, dlouhodobější partnerské vztahy

-Velké ideály, plány,cíle

-Začlenuje se do společnosti

Dospělý věk:

MLADŠÍ DOSPÌLÝ VÌK(do 30 let)

-Plný ideálů, buduje si kariéru

-vyrovnaný,uzavírá delší partnerské vztahy, hledá  dlouhodobého partnera

-Zakládá rodinu

STŘEDNÍ VÌK(30-45 let)

-Vrchol sil

-Uznávaný v profesi, má děti

-Dělá vše naplno, má vůli, je optimistický

-Od 35 roku výkonnost klesá a člověk se cítí být  unavený

krize středního věku:

     Připomíná pubertu, ptá se na otázky jako dřív

     Lichotí jim obdiv mladších lidí

     Rozvodovost

     Rodiče zapomínají na své děti

STARŠÍ VÌK DOSPÌLÍ(45-65 LET)

-Pozvolný útlum

-Klimakterium- konec menstruace, hormony kolísají,nespavost, velká únava,pocení, nechut' k sexu( u žen)

-Muži- problémy s prostatou, menší erekce, urologické problémy

-Na konci období odchod do důchodu

Stáří:

-Gerontologie - věda o stáří

-Geriatrie - zabývá se nemocemi stáří

-Pokles pamět'ových schopností- nepamatují si  krárkodobě,ale dlouhodobě

-Mají nálady,umínění, vymýšlí si

-Nepříjemní přecitlivělí

-Často psychické i fyzické problémy

-Vážné choroby

-Finanční problémy
Přidal: N!k@ 5. 5. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 10699
Zhlédnuto: 4806 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Společenskovědní seminář - 05) Příroda, kultura, společnostSpolečenskovědní seminář - Proměny hodnot, kulturních vzorců a volného času v moderní společnostiZáklady společenských věd