< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Nervové řízeníRozmnožovací soustavaBiologie

Smyslové ústrojí


= zdroj informací pro nervovou soustavu

 

čidla

- přijímají info z prostředí

- 3 funkční části:

 1. receptor - je výběrový <- vybírá si podněty jen určitého typu
 2. dostředivá dráha = nervová vlákna vedoucí do nervového centra
 3. část mozkové kůry, kde dochází ke zpracování

      = 1. polovina reflexního oblouku

- dělení: 

 • podle místa, odkud získávají vjemy:

 1) exteroreceptory - podněty z vnějšího ústrojí (= „lidské smysly“)

 2) interoreceptory - podněty z vnitřního ústrojí  (bolest břicha, čidla při změně pH krve - my si neuvědomíme, ale organismus to pozná)

 3) proprioreceptory - přijímají signály z vazivových tkání (šlachy, svaly, klouby) => poznáme, v jaké poloze se nacházíme (vnímáme pozici v prostoru)

 •    podle charakteru signálu, který dokážou přijímat

  1) mechanoreceptory - reagují na mechanické podněty: hmat, sluch

  2) chemoreceptory - reagují na chemické látky: chuť, čich, interoreceptory vnímající složení krve

  3) receptory reagující na záření: zrak, kožní receptory vnímající teplo

 

Smyslové orgány:

Zrakové ústrojí

oko

= orgán zraku, = komorové oko (<- má oční komory)

- citlivé na elektromagnetické záření o vlnové délce 400 – 700 nm (= viditelné záření)

- stavba:

 •     očnice - dutina v lebce otevřená dopředu (oční jamka, důlek); oko v očnici uloženo v tukovém pouzdru
 •     oční koule - na průřezu 3 vrstvy:

   1) bělina = povrchová bílá vrstva oka, neprůhledná, většina oční koule; upínají se na ni okohybné svaly; rohovka - v přední části bělina více vyklenutá,  průhledná

   2) cévnatka - není přes celý vnitřní povrch 1. vrstvy ( pouze pod bělinou)

   3) řasnaté tělísko - připojeno:

 •     duhovka
 •     zornice - otvor, zvětšuje a zmenšuje se s množstvím světla
 •     čočka - je měkká; akomodace (= zaostřování) - princip:svalová vlákna řasnatého tělíska napínají čočku nebo při jejich povolení se čočka stáhne 
 •     sítnice = smyslová vrstva oka obsahující smyslové buňky 2 druhy buněk: 

   1) tyčinky (pro černobílé vidění, 130 milionů, citlivější => za sníženého osvětlení vidíme černobíle)

   2) čípky - pro barevné vidění, 7 milionů; 3 druhy: reagující na: červené, modré a zelené; barvocit - různý

  

  - v sítnici obsaženy chemikálie, kt. se za přítomnosti světla rozkládají na jiné chemikálie => podráždí tím receptory    

- funkce: - 2 funkční součásti:

  1) optický aparát = všechny průhledné části kudy prochází světlo: rohovka, čočka, sklivec,komorová voda (v přední a zadní oční komoře)

      - lom světla - světlo se láme při přechodu mezi prostředími o různé hustotě

čočka - láme světlo => zobrazení na sítnici

      - nejdůležitější část optického aparátu

      - normálně zaostřena na nekonečno (5-10 m); při zaostření na blízko se oči unavují

      - optická mohutnost čočky +18 - +20 dioptrií

      - čím mladší jedinec, na tím menší vzdálenost dokáže zaostřit   

      - nejostřejší vidění 25 cm před očima

   2) sítnice - světlo zachytí a zpracuje; funkčně zde jsou 2 významná místa:

     a) slepá skvrna = místo, kde sítnicí prochází zrakový nerv => nevidíme; (2 tečky 7,5 cm od sebe ve vzd. 30 cm)

     b) žlutá skvrna - tyčinky a čípky nejhustěji umístěny;  4 mm od slepé skvrny (na vnější stranu) = místo nejostřejšího vidění     

 

vady zraku:

- může být porouchaná de facto každá část oka<:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1) slepota

- úraz

- nefunkčnost někt. částí oka (špatně vyvinutý/nedovyvinutý nerv)

- stáří

 

2) šeroslepost

- oko rozlišuje obrysy, ale nerozlišuje detaily, barvy

- různé příčiny - nejčastěji zákal (šedý, zelený) - optická soustava oka není úplně průhledná, lze operovat      

a) šedý - rohovka je mléčně zakalená

b) zelený <- je velký vnitrooční tlak

 

3) vady optické soustavy - vada průchodu světla

 

1. lomivost čočky => laserová operace (obrousí se rohovka)

a) krátkozrakost - ohnisko optické soustavy je před sítnicí (musí být na citlivé vrstvě - sítnice)

- příčina: čočka je moc silná (více láme světlo), nebo je dlouhé oko

=> před oko se nasadí kompenzační čočka - rozptylka

b) dalekozrakost - ohnisko je za sítnicí => obraz je také rozostřený

- příčina: slabá čočka, krátké oko

=> řešení: čočka spojka

 

2. astigmatismus - „terč s černými a bílými kruhy se odráží v čočce“zobrazí se: a) kroužky => tvar oka správný, b) elipsy => oko zploštělé

- nepomohou kontaktní čočky

- brýlová skla musí být pořád ve stejné poloze

- projevuje se zkreslením tvarů (jen když je astigmatismus hodně silný)

 

3. zaostřování

 

4) barvoslepost  

- častá, ale spíše se jedná o poruchy barvocitu

- daltonismus - částečná barvoslepost, neschopnost rozlišovat červenou a zelenou barvu

 

přídatné orgány:

víčka

- chrání oko zepředu

 

spojivka

- vnitřní strana víček

- ohybem přechází na oční kouli a kryje zpředu bělimu až po okraj rohovky

- spojivkový vak = štěrbinovitý prostor mezi spojivkou víček a spojivkou oční koule

 

slzní žláza

- uložena v dutině očnicové nad oční koulí na její zevní straně

- vývody do spojivkového vaku

- sekret = slzy - vymývají spojivku a jsou roztírány po rohovce, kterou chrání  před vysycháním

  - shromažďují se při vnitřním koutku očním, odtékají do slzného váčku a dále slzovodem do nosní dutiny

 

okohybné svaly - pohyby oční koule zajišťuje 6 příčně pruhovaných okohybných svalů

- šilhání - vzniká poruchou některého ze svalů nebo jejich nervů

 

ucho

= smyslový orgán: vnímá zvuk, v uchu se nachází receptory po vnímání polohy těla => sluchorovnovážné ústrojí

- 3 části:

 

1) vnější ucho    

- od povrchu ucha k bubínku

- 2 části:

a) ušní boltec (mají jen savci) - zachycuje zvukové vlny a soustřeďuje je do zvukovodu; je chrupavčitý

   zevní zvukovod - 2,5 cm dlouhá trubice zakončená bubínkem

b) bubínek = tenká pružná blána uzavírající zvukovod; je citlivý => při nárazu zvukové vlny se rozkmitá

 

2) střední ucho   

- uloženo v dutině spánkové kosti

- vnitřní dutina je Eustachovou trubicí (vyrovnává tlak) spojena s nosohltanem

- rozkmitání bubínku přenášeno do středního ucha pomocí sluchových kůstek: kladívko, kovadlinka, třmínek

- sluchové kůstky rozpohybují oválné okýnko (blána oddělující střední a vnitřní ucho) = bubínková membrána blanitého hlemýždě

  

3) vnitřní ucho

= vlastní sluchorovnovážný orgán (vnější a střední ucho slouží pouze k přenosu zvuku)

- skalní kost - dutina: kostěný labyrint - vyplněn jednotlivými částmi ústrojí z měkké tkáně = blanitý labyrint:

 • hlemýžď
 • 3 polokruhovité kanálky (ve 3 navzájem kolmých rovinách)
 • předsíň (= předsíňový labyrint) - spojuje hlemýžď a kanálky

   - funkce jednotlivých částí:

a) předsíňový labyrint

- důležitý jako čidlo pro vnímání a změnu polohy

- součástí 2 váčky: kulovitý váček a elipsovitý (= vejčitý) váček - vnímají polohu a její změnu

   

b) 3 polokruhovité kanálky

- pro vnímání polohy

- vnitřek vyplněn tekutinou (= endolymfa) - dráždí vláskovitá zakončení

 

c) hlemýžď

= sídlo sluchových receptorů

- obsahuje vlastní sluchový orgán = blanitý hlemýžď = kanálek stočený do spirály, zužuje se

- membrána odděluje hlemýžď na 2 schodiště - vyplněny tekutinou perilymfa

Cortiho orgán = prostor (na průřezu, trojúhelníkovitý) vyplněn endolymfou

- vlásky, kt. se podráždí o příklopku, jsou napojeny na nervová vlákna, různá vlnová délka rozezní růz. části hlemýždě (čím vyšší frekvence, tím kratší kanálek)

- nerv prochází sklaní kostí kanálkem: vnitřní zvukovod

 

Smyslové orgány - chemoreceptory:

- několik důl. fcí: slouží k orientaci, kontrola příjmů potravy

 

čich

- reaguje na látky obsažené ve vzduchu

- čichové ústrojí = tyčinkovité buňky vystrčené do prostoru umístěné v horní části nosní dutiny = strop nosní dutiny

 

chuť

- chuťové ústrojí - poznáme stejně jako čichem zkažené potraviny

- tvoří chuťové pohárky (uloženy receptory na jednotlivé chuti)

- jsou na jazyku, v horní části patra a hltanu

- 4 základní, pohárky nejsou po jazyku rozprostřeny rovnoměrně (špička slaná, kořen hořká, na stranách více ke špičce sladká, na stranách více ke kořeni kyselá)

- „5.“ chuť - na glutamát sodný

 

dýchací chemoreceptory

- v krkavicích

- sledují množství CO2 v krvi => nádech jako reflexní děj

 

Kožní smyslové orgány

- nervová zakončení v podobě tělísek, kt. reagují na tlak, dotyk, teplo a chlad, bolest

- čelo - nejcitlivější na teplo (na změny teploty)

 

hmatová tělíska

- citlivá na tlak, na dotyk

- v kůži

- rozmístěny nerovnoměrně, nejvíce: rty, špička jazyka, bříška prstů, dlaně a chodidla, zbytek obličeje

- podrážděním vzniká vzruch    

- čím větší hustota, tím citlivější místo je

 

hmatové vousy

- kolem očí, u člověka v podstatě nefunkční zbytky

 

- hmat lidé různě vyvinutý, nejlépe mají slepci ( i když zrak ztratí během života - hmat se pak vyvíjí)

 

kožní soustava

- tvořená jedním orgánem: kůže (+ orgány, kt. jsou součástí kůže => přídatné kožní orgány: nehty…)

kůže   

- kol. 1,5 - 1,8 m2 (závisí na velikosti člověka)

- funkce:

ochrana těla (záření, mechanické vlivy, před chemikáliemi, …)

- pigmentace melaninem - velmi účinné barvivo (v kůži černocha 1g); účinný už ve velmi malém množství; některé části pigmentované více (stydké pysky a šourek, podpaží,  dvorec prsní bradavky - od těhotenství ještě více) jiné méně (dlaně, chodidla)

 

termoregulace (podkožní tuk, chlupy)

- pocení  => ochlazování

- v extrémních případech tělo schopno vyloučit až 10 litrů vody za 24 hodin

- potem se vylučují i další látky (sůl - při nadměrné ztrátě svalové křeče „sklářské křeče“)

 

vstřebávání

- určité látky (masti, krémy, …)

- poškozená má vyšší vstřebávací schopnosti než zdravá => poškozená kůže lépe vstřebává léky, je náchylnější na infekce

 

vylučovací:

- voda, sůl, močovina, …

 

stavba:

- tloušťka 1,5 (víčko) - 4 mm (pyj)

- 3 vrstvy:

 

1) pokožka

- na povrchu

- tvořena 2 vrstvami:

a) spodní živá (zárodečná) - stále vznikají nové => pokožka se obnovuje

b) svrchní odumřelá - buňky se odlupují

 

2) škára

- dodává kůži pevnost (obsahuje hodně vaziva), je dobře prokrvená

- silnější než pokožka

- části:

a) síťovaná - jsou vaziva

b) bradavková část - papilární linie - malé výběžky na dlaních, chodidlech a prstech směrem k povrchu => otisky prstů (daktyloskopie)

c) podkožní vazivo - připojuje kůži k zbytku těla = „řídké vazivo“ -> můžeme hýbat; obsahuje tukovou tkáň - fce zásobní, tlumí mechanické nárazy, termoregulační

 

Přídatné kožní orgány

Kožní žlázy:

1) mazové žlázy

- po celém těle (nejvíce, kde jsou chlupy), cíl: pokožka vláčná, nesmáčivá

- hodně i na obličeji (brada, čelo, nos)

 

2) potní žlázy

- produkují pot = tekutina, roztok rozpuštěných látek (hl. soli - např. NaCl; močovina)

- termoregulační fce - nejvíce tepla se spotřebovává na odpaření potu

- při velké fyz. zátěži lze vydat až 10 litrů potu => voda se musí doplňovat (úbytek vody => houstne krev - neprojde kapilárami); ztrácí se sůl (moc => křeče)

- pro termoregulaci při vyšší zátěži je lepší mít oblečení (pot neodkapává) 

- po celém těle, nerovnoměrné rozmístění

- 2 typy:

a) malé (= normální) - všude

b) velké - v oblasti, kde je ochlupení (podpaží, oblast stydké kosti) <- chlupy zvětšují povrch pro odpařování, i pachové žlázy

     

3) pachové žlázy    

 

4) mléčné žlázy

- evolučně vznikají přeměnou potních žláz, mají i samci - jsou také funkční

- jejich funkce je řízena hormonálně

- jsou párové, minimálně 2

- skládají se z několika laloků - vycházejí mlékovody - vyústění: mléčná bradavka (mají vyšší savci) - kolem je pokožka tmavěji pigmentovaná = dvorec prsní bradavky - dokáže vstřebat a analyzovat chem. složení slin dítěte => rozezná, jaká látka chybí => mléčné to pak žlázy vytvářejí

 

vlasy:

= vlasy (na hlavě), chlupy, obočí, vousy, řasy - mrtvá tkáň

- vyrůstají z vlasového váčku (= vlasová cibulka), některé se zastaví, jiné ne

  růst vlasů není nekonečný, zpomaluje se, až se zastaví, zůstává kol 90 cm

- vlas napojen na svalové vlákno - vlas napřímí (pozůstatek od ostatních savců <- tlustší izolační vrstva nebo vystrašení nepřítele)

- vousy - mají muži, znak, že jsou méně evolučně vyvinutí

- fce vlasů na hlavě:

 • izolační vrstva, kt. chrání mozek před přehřátím
 • ochrana hlavy (vlasy mají tlumící efekt)
 • okrasná

nehty:

- fce:

a) ochrana konečků prstů shora

b) zlepšení hmatu

- vyrůstá z nehtového lůžka

 
Přidal: tess.for 30. 4. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 3201
Zhlédnuto: 8211 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Nervové řízeníRozmnožovací soustavaBiologie