Nepravidelná slovesa

Anglická nepravidelná slovesa
Base form Past Simple Past Participle Český překlad
abide abode abode setrvat
arise arose arisen vzniknout
awake awoke awoken probudit
be was / were been být
bear bore borne nést, rodit
beat beat beaten bít, tlouct
become became become stát se
befall befell befallen postihnout
begin began begun začít
behold beheld beheld spatřit
bend bent bent ohnout
bereave bereft bereft oloupit
beseech besought besought zapřísahat, úpěnlivě prosit
bespeak bespoke bespoken zamluvit si
bet bet bet vsadit se
bid bade bidden poroučet, nabízet
bind bound bound vázat
bite bit bitten kousat
bleed bled bled krvácet
blend blent blent mísit
blow blew blown foukat
break broke broken zlomit, přerušit
breed bred bred plodit
bring brought brought přinést
broadcast broadcast broadcast vysílat
build built built postavit
burn burnt burnt hořet, pálit
burst burst burst prasknout
buy bought bought koupit
can could been able moci / umět
cast cast cast hodit
catch caught caught chytit
chide chid chid (den) kárat
choose chose chosen vybrat
cleave cleft cleft rozštípnout (se)
cleave clave cleaved lpět
cling clung clung lpět
come came come přijít
cost cost cost stát (o ceně)
creep crept crept plazit se
crow crew crewed kokrthat
cut cut cut řezat
deal dealt dealt jednat, obchod
dig dug dug kopat
dive dived (AM - dove) dived ponořit (se)
do did done dělat
draw drew drawn malovat
dream dreamt dreamt snít, zdát se
drink drank drunk pít
drive drove driven řídit
dwell dwelt dwelt prodlévat
eat ate eaten jíst
fall fell fallen padat
feed fed fed živit, krmit
feel felt felt cítit se
fight fought fought bojovat
find found found najít
flee fled fled uprchnout
fling flung flung mrštit
floodlight floodlit floodlit osvětlit
fly flew flown letět
forbear forbore forborne zdržet se (něčeho)
forbid forbad (e) forbidden zakázat
forecast forecast forecast předpovídat
foresee foresaw foreseen předpovídat
foretell foretold foretold předpovídat, věštit
forget forgot forgotten zapomenout
forgive forgave forgiven odpustit
forsake forsook forsaken zříct se, zradit, vzdát se něčeho
freeze froze frozen mrznout
get got got dostat
get up got up got up vstávat
gild gilded gilded pozlatit
give gave given dát
go went gone / been jít
grind ground ground mlít
grow grew grown růst
hamstring hamstrung hamstrung ochromit
hang hung hung viset, pověsit, oběsit
have had had mít
hear heard heard poslouchat
heave hove hove zvednout (se)
hew hewed hewn sekat
hide hid hidden skrývat (se)
hit hit hit udeřit
hold held held držet
hurt hurt hurt zranit, ublížit
inlay inlaid inlaid vykládat (ozdobně)
input input input uložit
inset inset inset vložit
interweave interwove interwove proplétat
keep kept kept držet
kneel knelt knelt poklesnout
knit knit knit plést (vlnu)
know knew known vědět
lay laid laid položit
lead led led vést
lean leant leant opřít
leap leapt leapt skočit
learn learnt / learned learnt / learned učit se
leave left left opustit
lend lent lent půjčit
let let let nechat
lie lay lain ležet
light lit lit zapálit
lose lost lost prohrát
make made made dělat
mean meant meant znamenat
meet met met potkat
miscast miscast miscast přidělit nevhodnou roli
mishear misheard misheard špatně slyšet
mow mowed mown sekat, žnout
overcome overcome overcome překonat
pay paid paid platit
put put put položit
quit quit quit opustit
read [ri:d] read [red] read [red] číst
rend rent rent roztrhnout
rid rid rid zbavit
ride rode ridden jezdit
ring rang rung zvonit
rise rose risen vstát, stoupat
run ran run běžet
saw sawed sawn řezat (pilou)
say said said říci
see saw seen vidět
seek sought sought hledat, snažit se
sell sold sold prodat
send sent sent poslat
set set set postavit, dát
sew sewed sewn šít
shake shook shaken třást (se)
shave shaved shaven holit (se)
shed shed shed shodit, ronit
shine shone shone svítit, zářit
shoe shod shod obout, okovat
shoot shot shot střílet
show showed shown ukázat
shrink shrank shrunk srazit (se)
shut shut shut zavři
sing sang sung zpívat
sink sank sunk klesnout
sit sat sat sedět
slay slew slain zabít
sleep slept slept spát
slide slid slid klouzat (ze)
sling slung slung mrštit
slink slunk slunk plížit se
slit slit slit rozříznout
smell smelt smelt čichat, vonět
smite smote smitten udeřit
sow sowed sown sít
speak spoke spoken mluvit
speed sped sped spěchat
spell spelt spelt hláskovat
spend spent spent utrácet
spill spilt spilt rozlít (se)
spin spun spun příst
spit spit (AM - spat) spit (AM - spat) plivat
split split split rozštípnout
spoil spoilt spoilt zkazit, rozmazlit
spread spread spread rozprostřít
spring sprang sprung skákat
stand stood stood stát
steal stole stolen krást
stick stuck stuck lepit, lpět
sting stung stung píchnout
stink stank stunk páchnout
strew strewed strewn posypat
stride strode - kráčet
strike struck struck udeřit
string strung striven napnout
strive strove striven usilovat
swear swore sworn přísahat, klít
sweep swept swept mést
swell swelled swollen nadout (se)
swim swam swum plavat
swing swung swung houpat se
take took taken vzít
teach taught taught vyučovat
tear tore torn trhat
tell told told říci
think thought thought myslet
thrive throve thriven mít úspěch
throw threw thrown házet
thrust thrust thrust věřit
tread trod trodden šlapat
understand understood understood rozumět
wake woke woken probudit se
wear wore worn oblékat
weave wove woven tkát
weep wept wept plakat
win won won vyhrát
wind wound wound točit, vinout
withdraw withdrew withdrawn odejít
withhold withheld withheld odepřít
wreak wrought wrought způsobit
wring wrung wrung ždímat
write wrote written psátPřidal: N!k@ 1. 3. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 897
Zhlédnuto: 5026 krát