< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Rodinné právoPracovní právoZáklady společenských věd

Občanské právo

 • právní normy, které upravují majetkové vztahy fyzických a právnických osob, vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti
 • hlavní pramen – občanský zákoník
 • 1) věcné právo – vlastnictví, zajišťuje moc osoby nad věcí bez souvislosti s povinností jiné osoby
 • 2) závazkové právo – obligační – upravuje práva a povinnosti vlastníků, dva subjekty, jeden je oprávněn žádat splnění povinnosti od druhého subjektu – věřitel a dlužník, obsah – pohledávka
 • vyplývá ze smluv – kupní smlouva

1) VÌCNÉ PRÁVO

 • předmětem je majetek
 • majetek – hmotná věc
  • movitá (lze přemístit, aniž by se změnila jejich podstata)
  • nemovitá (pozemky – ohraničená část zemského povrchu, věci pevně spojené s povrchem země – stromy, budovy)
 • vlastnictví může být vyvlastněno v zájmu státu
 • nalezením věci vlastnictví nenabýváme
dědické právo
 • upravuje vlastnické vztahy – přechod majetku zemřelé osoby na dědice
 • soudní rozhodnutí, potvrzuje ho soud, většinou bezproblémová záležitost
 • v případě odvolávání pozůstalých – trvá déle
 • pokud není dědic – majetek připadá státu
 • dědění
  • ze závěti
   • dispozitivní norma, je na volbě odkazujícího, jaký způsob zvolí, je to pouze možnost, kterou nemusí využít
   • přísná pravidla – sepisuje se u notáře – odborník na dědické právo, v závěti nesmí vynechat děti, může je vydědit, pokud děti hrubě poruší hrubé mravy – nestarali se o něho, dopustili se trestného činu
   • člověk může konkrétně určit, jaký majetek bude komu patřit
  • ze zákona
   • platí pro všechny občany, dědí se podle dědických skupin – podle blízkosti vztahu k zemřelému
   • nejbližší příbuzní – děti – dědí stejným dílem (zákon nerozlišuje manželské, nemanželské a adoptované děti)
   • manžel (polovina), rodiče, osoby žijící ve společné domácnosti alespoň rok
   • sourozenci, osoby žijící ve společné domácnosti alespoň rok
   • prarodiče, strýc, teta...
  • potomci – neopominutelní dědicové (v závěti – musí dostat alespoň polovinu toho, co by získali ze zákona)
  • dědí se i dluhy, udělá se soupis dědictví, odečtou se dluhy, zbytek se rozdělí
  • lze přijmout celé dědictví nebo ho celé odmítnout, ne jenom část
  • může se dědit i duševní vlastnictví – autorská práva, pokud není dědic – připadne státu
spoluvlastnictví
 • věc má ve vlastnictví dvě a více osob
 • podle velikosti podílu jsou velká práva, povinnosti
 • zisk, náklady – rozděluje se podle velikosti podílu
 • mohou převádět svůj podíl na blízké osoby v první linii – rodiče, děti, manžel/ka, sourozenci
 • pokud by chtěl převést na někoho jiného – musí ho nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům – překupní právo
 • bezpodílové spoluvlastnictví manželů
  • majetek, který manželé získají během manželství, nepatří tam dary, zděděný majetek, věci, které slouží k osobní spotřebě nebo věci nezbytně nutné k výkonu povolání, nepočítají se ani restituce
  • nezáleží na tom, v jakém poměru kdo přispěl k získání majetku – majetek se dělí na půl – při rozvodu
 • předmanželská, manželská smlouva – jak bude s majetkem naloženo v případě rozvodu
 • důležité mít doklady o majetku, penězích, převodní účtenky, výpisu z účtu
držba
 • faktické ovládání věci
 • osoba je vlastníkem nebo držitelem (věc pouze fakticky ovládá)
 • například neplatné dědictví – nevědomost neplatnosti – oprávněná držba
 • neoprávněná – držitel ví, že mu věc nepatří, ale nechá si ji – nález, kradená věc – věc se vrací a může být požadována náhrada
věcná práva k cizím věcem
 • 1) věcné břemeno – omezují vlastníka věci (nemovitosti) – musí něco snášet, něco nesmí nebo musí něco dělat, pozemek – příjezdová cesta na jiný pozemek, na pozemku – památka – starat se o ni, dožití člověka v domě, vždy se zapisují do katastru nemovitostí, písemné smlouvy – břemena vznikají a zanikají
 • 2) zadržovací právo – týká se věřitelů, kteří mají pohledávku dlužníka, nevydání opravené věci před zaplacením
 • 3) zástavní právo – zástava – věc určená k zajištění pohledávky, zástavní smlouva – hodnota zástavy – měla by odpovídat pohledávky, datum splatnosti, jako zástava – nemotivost – hypotéka – banky, při neplacení – exekuce, ztráta nemovitosti, hypotéka – vždy v katastru nemovitostí – omezena možnost manipulace s nemovitostí

2) ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

 • týká se věřitelů a dlužníků
 • vztahy mezi nimi – 4 pojmy
  • dare – dát – kupní, darovací smlouvy
  • pati – strpět – nájemní smlouva
  • facere – vykonat – vykonat nějakou práci
  • nonfacere – nekonat – půjčená věc jen pro vlastní potřebu
 • závazky – vznikají nejčastěji ze smluv
 • smlouva – vznikne nabídka, je akceptovaná – uzavření smlouvy, vzniká závazek
 • smlouva – nejlépe písemné, jsou dispozitivní, zákon udává podobu jen několikati smluv – pracovní, nájemní smlouva
 • oba účastníci musí souhlasit, souhlas stvrzují podpisem, je závazná
 • i ústní smlouvy – akceptovaná nabídka – další závazky
vady věcí
 • odpovídá za ně prodávající – má povinnost vady odstranit (pokud jsou odstranitelné), vyměnit výrobek nebo vrátit peníze
 • spotřební zboží – záruční doba 2 roky, mít doklad
 • lhůta pro vyřízení reklamace – 30 dnů
 • stejná vada se dá reklamovat třikrát
 • prodávající ručí za správnost údajů – klamavá reklama – nepravdivý údaj, který ovlivní názor kupujícího
změny závazků
 • nejčastěji dohodou – není možné sjednanou práci vykonat, změny – písemně sepsat, obě strany musí souhlasit
 • závazek může převzít někdo jiný
 • zajištění – ze zákona, výše částky za nedodržení termínu, ručitelé, zadržovací právo, zástavní právo, dohoda na splátkách, srážky ze mzdy
zánik závazků
 • splněním
 • dohoda o zrušení
 • jedna strana zemře
 • výpověď
 • neuplatnění práva (záruční doba)
 • dluhy – pokud ho nemůže splnit nikdo jiný než zemřelý, tak zaniká, jinak přechází na dědice
druhy pojmenovaných smluv
 • kupní smlouva – věc, název věci, hodnota, může být ústní
 • darovací smlouva – u nemovitosti musí být písemná
 • smlouva o dílo – závazek vykonat činnost za dohodnutou činnost, i ústní
občanské soudní řízení
 • všechny záležitosti kromě trestných činů
 • podle občanského soudního řádu
 • zahajuje se na základě písemného návrhu, žádá se o rozhodnutí soudu – o rozvodu manželství, určení otcovství, osvojení, o splnění povinnosti
 • náležitosti návrhu – účastníci – žalobce(navrhovatel) a odpůrce, musí být uvedeny všechny skutečnosti, čeho se navrhovatel domáhá, přidávají se důkazní listiny, navrhuje vyslechnout určité svědky
 • řízení probíhá většinou nejprve u okresního soudu
 • rozhoduje samosoudce nebo senát
 • soud si předvolává svědky, nové důkazy, svědkové mají povinnost se dostavit a mluvit pravdu – jinak křivá výpověď
 • řízení je veřejné
 • v závěru vydá soud rozhodnutí – rozsudek, usnesení, musí být odůvodněné, vždy je možné se proti němu odvolat – do 15 dnů
 • odvolací soud může rozsudek potvrdit, změnit nebo vrátit zpět
 • účastníci si hradí vlastní náklady, další náklady – platí je ten, kdo spor prohraje
 • součástí rozhodnutí může být rozhodnutí o exekuci (finanční záležitosti)
 • dovolání – do 3 let, obnovení řízení, rozhoduje Vrchní soud, Nejvyšší soud – pracovní sporyPřidal: Aleinad 19. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 947
Zhlédnuto: 6994 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Rodinné právoPracovní právoZáklady společenských věd