< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Valenční syntaxStavba věty jednoduchéMluvnice

Souvětí

 • spojení dvou nebo více vět v jeden celek
 • vztahy mezi větami v souvětí – jako mezi větnými členy
 • vztah podřazenosti
  • závislost vedlejší věty na větě řídící (věta hlavní i vedlejší)
  • Když..., vrátil se..., aby..., které.... 1VV časová – 2VH, 3VV účelová, 4VV přívlastková (závislá na 3VV)
 • vztah souřadnosti (přiřazování)
  • věty jsou na sobě nezávislé, mezi hlavními i vedlejšími větami
  • Když skončil na chatě s prací, přesvědčil se, zda vypnul elektrický proud, ale doma si ještě vzpomněl, že asi nezavřel okenní vyhlídku a neodnesl klíč k sousedovi, který mu objekt hlídal.
  • 1VV časová, 2VH, 3VV předmětná, 4VH, 5VV předmětná, 6VV předmětná, 7 VV přívlastková (závislá na 6VV)
 • druhy vět v souvětí
  • hlavní
  • vedlejší
  • spojkové – uvozeny spojkou, bezespojkové, vztažné – vztažné zájmeno určujeme jako větný člen
  • souřadné – dvě a více hlavních vět
  • podřadné – jedna věta hlavní, věty vedlejší

Souvětí souřadné

 • nejméně dvě věty hlavní
 • spojeny spojkami souřadicími nebo čárkou
 • vztahy mezi větami
  • slučovací poměr
   • výpovědi jsou sobě rovné, vyjadřují současnost nebo následnost (a pak)
   • a, i, ani, nebo, buď-nebo, jednak-jednak, z části-z části
  • stupňovací poměr
   • ba, ba i, dokonce, ba dokonce, nejen-nýbrž
  • odporovací poměr
   • obsah druhé věty popírá první větu
   • ale, však, avšak, nýbrž, sice-ale, před a čárka
  • vylučující poměr
   • buď-nebo
  • důvodový poměr
   • neboť, vždyť, totiž
  • důsledkový poměr
   • proto, a proto, a tak, tedy, tudíž
  • popř. vysvětlovací poměr – to jest, a to

Souvětí podřadné

 • jedna věta hlavní, jednu nebo více vět vedlejších
 • ve větě hlavní může být slova odkazovací – nejsou větným členem (...tam, kam...)
 • podmětná – uvozena vztažnými zájmeny kdo, co, spojkami že, aby, kdyby
 • předmětná - vyjadřuje předmět věty řídicí, většinou závisí na slovesu věty řídicí, nejčastěji uvozena spojkami že, aby, vztažnými zájmeny kdo, co, kde, kam, odkud
 • přísudková – nejsou časté, vyjadřují jmennou část přísudku se sponou (Obloha byla, jako když ji vymete.)
 • přívlastková - vyjadřuje přívlastek věty řídící, závisí na některém podstatném jménu větě řídící, blíže ho určuje, uvozena vztažnými zájmeny který, jenž, vztažnými příslovci kde, kdy, kam, spojkami aby, že
 • příslovečná
  • místní – kde, kam, odkud, kudy
  • časová – když, až, jakmile, zatímco
  • způsobová – jak, účelové - aby
  • podmínková – jestliže, kdyby, když, jestli, -li
  • příčinná (důvodová) – že, protože, poněvadž
  • přípustková – přestože, třebaže, ač, i když, ačkoliv
 • doplňkové – vyjadřuje doplněk věty řídící, závisí na slovesu věty řídicí a zároveň se vztahuje k podstatnému jménu ve větě řídicí, podst. jm. - podmět, předmět, většinou na slovesu smyslového vnímání (Vzpomínám na otce, jak rád četl knížky.)Přidal: Aleinad 14. 1. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 388
Zhlédnuto: 9447 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Valenční syntaxStavba věty jednoduchéMluvnice