< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Základní pojmy jazykovědy a stylistikyNárodní jazykMluvnice

Jazykověda a její disciplíny

jazykověda

- společenská věda, která zkoumá vznik, vývoj, stavbu a funkce jazyka

hláskosloví

- nauka o zvukové stránce jazyka
- fonetika - zkoumá místo a způsob tvoření hlásek
- fonologie - zkoumá funkci hlásek - jestli jsou hlásky schopny rozlišit význam slov
- ortofonie - zabývá se správným tvořením hlásek
- ortoepie - stanovuje pravidla spisovné výslovnosti

grafémika

- nauka o písemné stránce jazyka
- ortografie - nauka o pravopisu

nauka o pojmenování a slovu

- lexikologie - nauka o slovní zásobě - jako celek a ustálená slovní spojení
- nauka o tvoření slov
- tvarosloví (morfologie) - druhy slov
- etymologie - o původu slov

skladba (syntax)

- nauka o větě

mluvnice = tvarosloví + skladba

stylistika

- nauka o slohu

sémantika

- nauka o významech jazykových jednotek

nauka o vývoji jazyka

- historická mluvnice
- dějiny jazyka - vývoj jazyka v dané oblasti, v souvislosti s kulturou a společenským vývojem

jazykovědné disciplíny zkoumající jednotlivé jazyky a jazykové skupiny

- bohemistika - český jazyk
- anglistika - angličtina
- slavistika - slovanské jazyky
- romanistika - románské jazyky
- hispanistika - španělština, portugalština, jazyky Latinské Ameriky

mezioborové jazykovědné disciplíny

- aplikují při svém zkoumání poznatky a metody jiných oborů
- matematická lingvistika, sociolingvistika, psycholingvistika

jazykověda jako pomocná věda

- využívána jinými obory - archeologie, botanika

obecná jazykověda

- shrnuje a zobecňuje poznatky všech zmíněných jazykovědných disciplín
- zabývá se původem jazyka a řeči
- srovnává mluvnické systémy mnoha jazyků



Přidal: Aleinad 22. 12. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 242
Zhlédnuto: 8061 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Základní pojmy jazykovědy a stylistikyNárodní jazykMluvnice