< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >SociologiePolitikaZáklady společenských věd

Stát

stát

- organizovaná skupina lidí trvale žijící na ohraničeném území
- vzniká postupně, výsledek společenského procesu, až na určitém stupni vývoji lidské společnosti
- existuje více než 200 států - velké rozdíly, ale společné charakteristické znaky

znaky státu

- občané - příslušníci území
- státní aparát
- ozbrojená moc - chrání stát, vnější nebezpečí - armáda, vnitřní - policie
- právní subjektivita - stát je schopen samostatně vstupovat do vztahů s ostatními státy, uzavírat smlouvy
- státní suverenita - svrchovanost, stát rozhoduje o svých záležitostech sám, není podřízen vyšší moci - může ale vstoupit do mezinárodních svazků - něco získává a něco poskytuje, suverenita je omezena, vstup je nepovinný, ale často nutný (EU, OSN)

teorie o vzniku státu

1) teokratická teorie
- stát - z vyšší vůle, výtvor boží, panovník je ztělesněním boha, staré civilizace - Egypt

2) patriarchální
- stát vznikl přirozeným vývojem, rozvojem společnosti - rodina, rod, kmen, kmenový svaz, stát

3) mocenská
- přirozené, že některé národy mají vládnout a některé jsou podřízené
v 4) smluvní
- stát - výsledek dohody, je to vhodné, výhodné

- teorie platily spíše v minulosti, v současnosti vznikají státy z jiných důvodů - náboženské, politické, historické, národně-osvobozenecké
- často násilnou formou - války, revoluce
- dohodou - méně časté, např. ČR a SR
- pro nový stát je důležité uznání suverenity - kontakt s ostatními státy, diplomatické styky

- podstata státu - mocenská organizace
- stát je nadřízen občanům
- rozdíly - kdo má moc, jaký je rozsah státní moci, způsob vykonávání
- rozsah - vymezen územím státu, počtem občanů
- občanem se člověk stane narozením ve státu
- stát vymezuje povinnosti občanů - daňová povinnost, vojenská služba
- zasahuje do soukromého života - podmínky pro manželství, rozvod, potrat,
- otázka života a smrti - trest smrti, vstup do války
- stát poskytuje - ochranu, bezpečnost, sociální podporu, měl by chránit životní prostředí, dohlížet na dodržování práv

obsah státní moci
- do jakých oblastí života může stát zasáhnout

1) liberální přístup
- minimum státní moci, která zasahuje do života
- občan se má o sebe postarat sám
- stát plní úlohu strážce - stará se o bezpečnost, o dodržování práv
- vyhovuje schopným, aktivním lidem - možnosti, svoboda
- nevyhovuje těm, kteří se o sebe nemohou nebo nechtějí postarat

2) maximální obsah státní moci
- např. komunismus
- ve státě je vše řízeno, stát zasahuje do všech oblastí, považuje to za svou povinnost
- pečovatelská úloha - sociální zajištění
- nebere ohled na skutečné potřeby a přání občanů, nepřeje svobodné aktivitě, individualitě

- v praxi se tyto extrémní případy nevyskytují
- u maximální - volnost pro podnikání
- nejliberálnější stát v Evropě - Anglie - záchranná sociální síť, školství, zdravotnictví

formy státu - podle toho, kdo vykonává státní moc

1) demokracie (vláda lidu) - umožňuje účast všech plnoprávných občanů na správě a řízení státu

a. přímá - referendum - všichni občané se mohou vyjádřit
b. nepřímá - většinou, občané volí své zástupce (parlament), kteří za ně rozhodují


2) diktatura - státní moc v rukou jedince nebo skupiny - prosazují své představy, používají násilí, omezena práva občanů, např. fašistická, komunistická

formy státu - podle toho, kdo stojí v čele

1) teokracie - boží vláda, v čele - zástupce boha - faraón, císař, král, používání násilí, nedemokratické


2) monarchie - v čele - monarcha (jediný vládce), vládne svým jménem, doživotně, právo volby se dědí, většinou na nejstaršího syna, království, císařství, knížectví

a. absolutní - není nikým omezován
b. konstituční - omezen ústavou
c. parlamentní - moc omezena parlamentem (Velká Británie)


3) republika (věc veřejná) - demokratická (nejosvědčenější), v čele - prezident

a. prezidentská - prezident má hodně pravomocí, vytváří si vládu - USA, Francie
b. parlamentní - moc omezena parlamentem (je silnější) - ČR, Německo

druhy státu - podle rozvržení výkonu státní moci

1) centralizované
▪ centrum - většinou hlavní město - správa, instituce
▪ menší územní celky (např. kraje) - malé pravomoci

2) decentralizované
▪ centrum - rozhoduje jen o zásadních státních záležitostech
▪ územní celky mají svoje samosprávné orgány - velké pravomoci
▪ stát se snaží přiblížit občanům a jejich potřebám, zapojit je do správy
▪ např. ČR

druhy státu podle struktury státní moci

1) jednotné (unitární)
▪ jedno řídící centrum, jednoduchá organizační struktura
▪ centralizované i decentralizované, decentralizované působí jednotně

2) složené
▪ dva a více státních celků - samostatné do určité míry
▪ a) federace - pevný svazek, státy nevystupují samy za sebe v mezinárodních vztazích - vystupuje celá federace, jednotná zahraniční politika, jedna měna, jedna armáda, další společné instituce, přesně vymezeno, co je v kompetenci federálních orgánů a jednotlivých států, např. ČSFR, USA, Švýcarsko (používá se u něho slovo konfederace, ale jen z historických důvodů)
▪ b) konfederace - volný svazek, státy vystupují v mezinárodních vztazích samostatně, společné orgány, konfederace bývá přechodným stavem - cesta k federaci nebo ke vzniku samostatných států, Rusko - bylo federací, vznikaly volné svazky - konfederace (např. baltské státy) - poté úplně osamostatnění, USA - nejprve konfederace, nyní federace

druhy státu podle národnostního složení

- národ - stejný historický původ, jazyk, národní kultura, mravy, zvyky, barva pleti, vzrůst, obličejové rysy, mentalita
- příslušnost k národu - národnost
- zdůrazňování příslušnosti k národu a jeho významu - nacionalismus - může být i pozitivní - hrdost, vlastenectví - Američané, Češi preferují české výrobky, někdy zaslepeně
- potlačování příslušnosti k národu - kosmopolismus - volný vztah k národu, příslušnost k větším celkům - Evropan, Afričan
- ve státu - více národností, pokud spolu nevycházejí - problémy

druhy státu podle národnostního složení

1) národní
▪ převládá jeden národ - Dánsko, Portugalsko

2) s národnostními menšinami
▪ převládá jeden národ, příslušníci jiných národů tvoří výrazné menšiny, ovlivňují charakter státu, Slovenská republika - menšina Maďarů - ovlivňují stát, práva v ústavě (např. procentuální podíl ve vládě, jazyk...), ČR - Slováci, Poláci, Ukrajinci, Romové, Asiati, Němci

3) státy dvou a více národů
▪ žádný z národů nemá výraznou převahu a nesnaží se ji získat, více úředních jazyků - Švýcarsko - italština, němčina, francouzština, rétorománština, Belgie, bývalé Československo

4) občanské státy
▪ národnostní smíšení, nedá se rozlišovat, princip občanství, USA



Přidal: Aleinad 20. 9. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 984
Zhlédnuto: 6751 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >SociologiePolitikaZáklady společenských věd