Racionální studium textů

Jazyk a racionální studium textů,

zpracování informací

 

    (Máme-li dosáhnout hlubšího vzdělání a vytvořit si předpoklady pro úspěšnou práci v určitém oboru, nesmíme se spoléhat jenom na to, co si z četby knih podržíme v paměti, co si z nich pohotově a přesně vybavíme. Je třeba si soustavně nebo alespoň často z mnoha textů (článků, knih) pořizovat záznamy, shromažďovat je a výhodnými způsoby pořádat. Snadněji si pak potřebné znalosti doplníme, máme-li připravit referát na jisté téma nebo napsat článek.)

 

     Nejjednodušším druhem záznamu je výpisek (excerptum). Je doslovným vypsáním části textu (často jen věty), která je zajímavá, významná po stránce věcné nebo formulační. Protože k výpisků, nezřídka připojujeme vlastní poznámky, nápady, je výhodné dávat doslovné výpisky do uvozovek. Jestliže ve výpisku vypustíme některou část textu (může to být část nepodstatná, aby se nezměnil smysl), vyznačíme ji tečkami. Doslovné výpisky můžeme ve svém výkladu, referátu, úvaze užívat jako citáty.

 

     Často  nestačí vypsat si pouze jednotlivé věty, je třeba si zaznamenat přehledně myšlenkovou stavbu celého textu (článku, knihy). Tak vzniká osnova nebo konspekt.

  Osnovu tvoří jmenné věty nebo někdy stručné slovesné věty, naznačující heslovitě tematické složky textu a jejich sled

  Konspekt (= výtah) obsahuje zhuštěně věcnou náplň celého textu

(Podstatnou vlastností obou způsobů zpracování textu je přehlednost; dosahuje se jí tak, že jednotlivé části začínáme vždy na novém řádku a že jejich hierarchii vyjadřujeme římskými a arabskými číslicemi, velkými a malými písmeny, pomlčkami nebo i další značkami(symboly)

 

     Celkovou informaci o textu, orientaci v něm nám umožní:

  obsah (seznam názvů kapitol a jejích oddílů); dnes se většinou klade před vlastní text knihy

  rejstřík (abecední seznam) termínů, popř. jiných výrazů, které se v textu užívají,

a rejstřík osob, které se v textu jmenují

  resumé („rezymé“, souhrn), které se připojuje na konec nebo na začátek odborného textu. Je to stručná informace o hlavních obsahových složkách textu.

 

     Čtení:

  selektivní: (selekce = výběr) – vybíráme si, co potřebujeme (podle kapitol)

  rychlé: - rychločtení – vnímáme najednou celé celky – odstavce, řádky – následuje selektivní čtení

  pomalé: - analytické – rozebíráme

 

      V publikaci, která nám patří, podtrháváme důležitá slova, slovní spojení i celé věty; důležitější části označujeme na kraji svislou čárou, vykřičníkem, své pochybnosti nebo nesouhlas s nimi označujeme otazníkem ...
Přidal: Betunka 30. 8. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 382
Zhlédnuto: 2605 krát