< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Historická prózaProkletí básníciLiteratura

Konec století v evropské literatuře

- s blížícím se koncem století sílil pocit nespokojenosti i mezi umělci

- skutečnost, že v umění se těší oblibě kritický realismus a naturalismus, svědčí o tom, že ve společnosti něco není v pořádku

- narůstá sobectví, faleš, pesimismus, nedůvěra ke státním institucím

- někteří autoři se obraceli k filosofii – Nietzsche, Schopenhauer, Bergson

- Schopenhauer, Bergson – orientovali umělce od reálného pohledu na svět a orientovali je do vlastního nitra, měli by dát na vlastní intuice

- Střídání uměleckých směrů – téměř ve stejné době se objevují symbolismus, impresionismus, expresionismus, za současného trvání naturalismu

- Ve Francii bylo heslo – „l´art pour l´art“

o cílem bylo objevovat a vytvářet krásu, propagovali čisté umění

o objevilo se ve 30. letech 19. století

o Théophil Gautiér /teofil gotjé/ - Slečna de Maupin /mopin/

Impresionismus

- původně výtvarný směr

- název pochází z latinského „impressio“ (dojem)

- impresionisté si vytkli za cíl vylíčit dojmy pozorovaného předmětu – měli ho zobrazit tak, jaký dojem dělal v daném okamžiku

- 1874 - francouzské malířství, zde získal své pojmenování

o Claude Monet vystavil obraz Imprese, východ slunce

§ Zachycuje východ slunce na mořské hladině

§ Zobecněním první části tohoto názvu vzniklo označení tohoto směru, ke kterému se postupně přidali další stoupenci z řad výtvarných umělců

§ Degas, Pissarro, Renoiar

§ Hudba – Debussy, Suk, Wágner

§ Sochaři – Roden

- malířství –

o autoři používali jasné čisté barvy, snažili se o vystižení bezprostředního dojmu, nálady, hra světel a stínů, kladli důraz na osvětlení, obraceli se k přírodě, vytvářeli zátiší, portréty méně

- literatura –

o souvisí s malířstvím

o sdělení bezprostředního subjektivního dojmu, vyjádření okamžité nálady neopakovatelné chvíle

o verši vyjadřovali smutek, radost, nostalgii, melancholii

o potlačena rozumová část

o volné řazení zrakových a sluchových vjemů – přispívalo to k melodičnosti

o v popředí byla lyrika – především přírodní

o lyrizace prózy – Šrámek – Stříbrný vítr

o uvolněnější kompozice, oslabení děje

o typický námět – odrazy světla na zvlněné hladině rybníka, zamlžený prostor, z něhož se tu a tam vynoří zřetelnější obrys

o Paul Verlaine – zároveň i přední představitel symbolismu

o Česká literatura

§ poezie – Karel Hlaváček, Antonín Sova

§ dramata – Fráňa Šrámek – Léto, Měsíc nad řekou

§ próza – Šrámek – Stříbrný vítr; Růžena Svobodová – cyklus milostných příběhů „Černí myslivci“

Expresionismus

- názorově komplikovaný směr

- objevují se metafyzické tendence

- nejen literární směr, ale také výtvarný, divadelní a hudební

- uplatňoval se v 1. čtvrtině 20. století, nejdříve se objevil v malířství

- opozice proti naturalismu a impresionismu

- tvrdil, že umění nemá ani objektivně znázorňovat vnější svět ani jen odrážet smyslové dojmy, ale měl vyjadřovat autorovy citové reakce na prožité skutečnosti

- vyjadřoval pocity tísně a úzkosti

- nejsilněji se projevil v Německu – Johannes Robert Becher

o prozaik, dramatik a prozaista

- Bertolt Brecht

- Rainer Maria Rilke

o Pocházel z Prahy

o Jeho poezie se obracela k základním metafyzickým problémům lidského života

o Kniha hodin, Nové básně, Orfeovy sonáty

Symbolismus

- formuje se souběžně s impresionismem

- zejména ve Francii, kde se objevuje literární symbolismus

- z Francie proniká do jiných literatur

- symbol znamená předmět, postavu, scénu, která má na základě vnější podobnosti kromě prvotního významu ještě význam přenesený

- 1866 – Manifest francouzského symbolismu

- názor, že umělec by se měl oprostit od realistického a naturalistického pohledu na svět, protože symbol je znakem pro něco abstraktního a prostřednictvím symbolů by se měla rozvíjet básníkova fantazie

- důraz na hudebnost verše

- volný verš

předchůdci symbolismu

EDGAR ALLAN POE

- zakladatel americké novelistické tvorby a detektivní literatury

- detektivky -

o Vražda v ulici Morque

o Záhada Marie Rogetové

o Odcizený dopis

o Vrah jsi ty

- Havran –

o Básnická skladba – lyrickoepická

o Používá zvukomalbu, personifikaci

o Osamělý básník vzpomíná na zemřelou lásku – Lenoru – a do pokoje za zimní noci vletí havran, usadí se na mramorové bustě Pallas Athény

o Básník klade havranovi otázky – setká-li se po smrti s Lenorou, zda najde po smrti klid

o Havran na vše odpovídá – nikdy více, víckrát ne – never more

§ To se objevuje v závěru každé sloky

§ Má to emocionálně zesílit pocity hrůzy z konce lidského života

o básník se nemůže vyrovnat se světem, v němž smrt a zánik vítězí nad láskou – pocity zoufalství

o smutný námět – smrt krásné mladé ženy a truchlící milenec

o úvahy o smrti – prvky romantismu

CHARLES BAUDELAIRE

Paul Verlaine

Arthur Rimbaud

Stephan Mallarmé

Česká literatura

- Antonín Sova

- Otokar Březina

- Karel Hlaváček

Dekadence

- francouzštiny = úpadek

- zalíbení v náladách smutku, skepse, nudy, marnosti

- opovržení životem

- motivy smrti

- autoři unikají z reálného světa, který jim připadá nedokonalý, do světa snů, k mystice

- věří v nadpřirozený svět v Boha

- snaží se o čisté umění

OSCAR WILDE

- není to jen představitel dekadence

- patří sem jen část jeho díla

- patří k nejvýznamnějším, ale zároveň

- anglický povídkář, pohádkář, esejista

- romány a dramata

- choval se provokativně

- často se po Londýně pohyboval v sametových kalhotách po kolena, k tomu měl hedvábné punčochy a sako měl přizdobeno žlutou slunečnicí

- na svůj sklon k extrémům doplatil

- roku 1895 byl za svůj homosexuální vztah k Lordu Douglasovi uvězněn, pak byl propuštěn a po krátké době umírá

- román – Obraz Doriana Graye

o Příběh vypráví o mladém Dorianu Grayovi. Ze začátku je to mladý krásný naivní chlapec, který se stává modelem a múzou malíře Vasila. Díky němu se seznámí s Lordem Henrym, který ho ovlivní svou myšlenkou, že světem hýbe krása a mládí. Vasil namaluje obraz Doriana a Dorian vysloví přání, aby stále vypadal mladý, jako na obraze. Pod vlivem Lorda Henryho se z něho stane krutý a bezcitný člověk. Neunese všechny svoje hříchy – probodne obraz a tím umírá i on sám.

- Salomé – tragedie na biblické téma, blízká dekadenci

- Kromě této tragedie napsal ještě konverzační komedie, které s dekadencí nemají nic společného

o Bezvýznamná žena

o Ideální manžel

o Jak je důležité míti Filipa

- pohádky – inspiroval se Andersenem

o Šťastný princ a jiné pohádky
Přidal: Werii 14. 6. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 2468
Zhlédnuto: 4779 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Historická prózaProkletí básníciLiteratura