Habsburská monarchie v období osvícenského absolutismu

- Po Josefovi I. nastoupil Karel VI.
o 1. polovina 18. století
o neuspěl ve válkách o dědictví španělské
o získal náhradu – území v Itálii – Neapolsko, Sardinie, část severní Itálie, bývalé Španělské Nizozemí (Belgie)
o neměl mužského potomka
o vydal Pragmatickou sankci
 nástupnictví zaručeno i pro dceru
 zajistil si mezinárodní uznání – uplatil sousední státy
o čelí válce proti Turkům
o roku 1740 zemřel
- podle Pragmatické sankce nastoupila na trůn Marie Terezie
- František Lotrinský – manžel Marie Terezie
- Prusko bez vyhlášení války vpadlo do Slezska a přes Moravu se dostalo do Čech
- Války o dědictví rakouské
- K Prusku se přidalo Bavorsko, Sasko, Francie, Španělsko
- Cizí vojska obsadily většinu českých zemí
- Česká šlechta využila příležitosti a zvolila si za krále Karla Alberta Bavorského
- Válka pokračuje
- 1742 – bitva u Chotusic
o Rakušané poraženi
- 1742 – ve Vratislavi (Slezsko) podepsán mír
o Habsburkové ztrácejí Slezsko, část Čech (Kladské hrabství)
- Marie Terezie uhájila trůn
- 1743 se nechala korunovat českou královnou
- Čechům nedůvěřovala
- Mír netrval dlouho
- Roku 1744 – válka s Pruskem obnovena
- Rakousku se nepodařilo získat zpět ztracené území
- Válka končí roku 1748 beze změn hranic
- Války způsobily v Rakousku hospodářskou krizi
- Reformy v duchu osvícenského absolutismu
o Posílena centralizace státu
o Do úřadů nastoupili profesionální úředníci
o Jednotným úředním jazykem se stává němčina
o Zavedeny jednotné míry a váhy
o Jednotná cla
o Zavedena nová měnová jednotka – zlatý ve stříbře – zlaté mince staženy z oběhu, platila se armáda, místo zlatých mincí se zavedly mince stříbrné, které měli hodnotu stříbra stejnou, jako měli zlaté mince; odpovídal polovině tolaru nebo 30 krejcarů
o Soupis zemědělské půdy – vznikl Tereziánský katastr
o Reforma školství – učitelé nemuseli být kněží, zavedena povinná 5letá školní docházka, zavedena síť triviálních škol (od latinského trivium – čtení, psaní, počítání) – důležitá reforma, Češi se stali jedním z nejgramotnějších národů v Evropě
- 1773 zrušen jezuitský řád – zrušena jezuitská gymnázia – jezuité vyučovali česky
- školství se věnují piaristé (církevní řád) – nebyli to Češi – vyučovali hlavně německy
- hospodářské reformy
o podporuje vznik manufaktur – vyrábějí hlavně pro armádu
o rozvoj obchodu
o staví se císařské silnice – dodnes jsou funkční – k dopravě armády
o podporuje svobodné podnikání
- 1756 – Prusko bez vyhlášení války vpadli do Saska
- Rakousko se přidalo na stranu Sasů – Sedmiletá válka
- Válka mezi dvěma koalicemi –
o Prusko, Anglie
o Rakousko, Sasko, Francie, Rusko
- boje jsou i v Severní Americe
- Prusko vpadlo do Čech – Praha je v obklíčení
- 1757 – bitva u Kolína
o Rakouské vojsko zvítězilo
o Generál Gideon Laudon – podílel se na vítězství
- 1763 – Rusko opustilo koalici – Rakousko už nemělo sílu na zisk ztraceného území
- přelom 60. a 70. let 18. století vypukly rolnické nepokoje
- povstání – centrum Rtyně – vůdce povstání Antonín Nývlt – první organizované rolnické povstání u nás
- proti povstalcům je nasazena armáda
- 1775 – povstalci poraženi u Chlumce nad Cidlinou
- povstání urychlilo reformy, které provádí syn Marie Terezie Josef II. – nastoupil na trůn v roce 1780
- Josef II. – musel bojovat s Pruskem o Bavorské dědictví – prohrál, získal jen část Bavorska
o Nechal stavět opevněná města – Josefov u Jaroměře, Terezín, Hradec Králové
o Bitvy probíhali jinde
- 1781 – další reformy – Patent o zrušení nevolnictví
o robota zachována
o vydán toleranční patent – katolíci, protestanti, židé
o ruší kostely a kláštery – kulturní škody – bohaté klášterní knihovny byly levně prodávány obchodníkům na papír
o zrušil trest smrti a zakázal mučení
- 1790 – po jeho smrti jeho bratr Leopold II. většinu reforem zrušil
- nevolnictví a toleranční patent zůstalPřidal: Werii 30. 4. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 581
Zhlédnuto: 5548 krát