Osvícenství

19. dubna 2007
-    vzniká o něco později co klasicismus za stejných společenských podmínek
-    je to nový umělecký a myšlenkový směr v Evropě
-    osvícenci zdůrazňují rozum jako klasicismus, vyvozují však jiné závěry a vztahují se k jiným souvislostem
-    rozum může člověka osvobodit z nevědomosti, z podléhání pověrám, z podřízeností duchovním autoritám, které nerespektují jeho lidská práva
-    rozum dovádí člověka k poznání rovnosti mezi lidmi, je nutno rozvíjet práva každého člověka a rozvíjet i jeho osobnost
-    z tohoto hlediska osvícenství popírá absolutismus panovnické moci
-    při obhajobě svého přístupu ke skutečnosti osvícenci naráželi na odpor církve (hlavně katolické), která se snažila udržet lid ve slepé poslušnosti vůči vrchnosti
20. dubna 2007
-    svůj postoj opírali o to, že Bůh existuje, ale nijak nezasahuje do dění, radikálnější stoupenci osvícenství existenci Boha popírali úplně
-    osvícenství kladlo velký důraz na výchovu a vzdělání člověka, osvícenci se snažili proniknout k tajemství přírody, zabývali se pozorováním, tříděním a uspořádáváním určitých jevů, výsledky zanalyzovali a snažili se prozkoumat záležitosti, jimiž se řídí přírodní procesy
-    rozvíjela se filozofie
-    v letech 1751 - 1765 vznikala Encyklopedie neboli Racionální slovník věd, umění a řemesel, tuto encyklopedii vydávala ve Francii skupina pokrokových myslitelů v čele s matematikem d’Alembertem a spisovatelem Denisem Diderotem, dílo shrnovalo dosavadní poznatky o přírodě a společnosti a pokoušelo se o jejich vědecký výklad podložený přesvědčením, že lidská společnost se vyvíjí k lepšímu, a že racionální přístup ke světu zbavený všech pověr a předsudků je garantem pokroku
-    autoři měli blízko k filozofii, tyto snahy se odrazili i v osvícenské literatuře
·    Francie
o    Charles Louis de Montesquien
§    O duchu zákonů - historicko-filozofická úvaha zaměřená proti despotismu absolutní moci panovníka
§    Perské listy - satiricky pohlíží na soudobou Francii z pohledu dvou Peršanů cestujících Evropou
24. dubna 2007
§    Pravdivá historie - historická povídka, skeptický pohled na svět lazebníčka, který prošel mnoha převtěleními - byl psem, hmyzem, papouškem, slonem, poznal různá prostředí
o    Denis Diderot
-    filozof, díla, ve kterých formuloval své názory, narazila na odpor církve
§    List o slepých pro ty, co vidí - za toto dílo musel do vězení
-    jako dramatik nebyl moc úspěšný, napsal významné úvahy o dramatické (hlavně herecké) tvorbě, přispěl k osvobození dramatického umění od antické strnulosti
§    Jeptiška
-    děj se odehrává v 18. století ve Francii v prostředí klášterů, původně vznikl pro pobavení přátel
-    hlavní postavou je nemanželská dívka Zuzana Simonarová, matka ji dala na výchovu do kláštera - o tom se dovídáme nepřímo z dopisů, které Zuzana psala markýzi Croisnarovi
-    Zuzana v klášteře trpěla, měla spory s ostatními jeptiškami, odchází do kláštera Eutropa, kde si ji oblíbila představená, která zešílí a umírá
-    Zuzana utíká s pomocí mnicha pryč, byla zraněna a umírá, pečuje o ni paní Madinová
-    z části je příběh pravdivý
§    Rameaův synovec
§    Jakub fatalista a jeho pán
-    Francie, 18. století
-    jeho nejčastěji vydávané dílo, soubor příhod a anekdot, satira na francouzskou společnost
-    základem je spor o tom, zda má člověk možnost svobodného rozhodování a ovlivnění života
-    čtenář vpadne přímo do děje, hlavní postavou Jakub, Jakubův bývalý pán je kapitán a součastného pána se ptá na spoustu věcí
o    Francois Marie Aroud (Voltaire)
-    filozof, historik, básník, prozaik, autor polemických vystoupení
-    měl ironický styl a nesmiřitelný postoj vůči despocii a útlaku, kritizoval náboženství a obhajoval toleranci
§    Úvaha o metafyzice, Prvky Newtonovy fyziky - zde zformuloval své názory, jsou to filozofické traktáty
§    Filozofický slovník - ukázal svůj vztah k náboženství
§    Úvaha o toleranci - polemizuje o mezilidských vztazích
§    Oidipus, Panna
§    Candide neboli Optimismus - filozofická povídka
o    Pierre Augustin de Beaumarchais
§    Lazebník sevillský
§    Figarova svatba
·    Anglie
o    Daniel Defoe
§    Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku (1719)
-    inspirován vyprávěním skotského námořníka Alexandra Selkinka, o jeho životních osudech, kdy v izolaci lidské společnosti přežil a našel si cestu k lidské civilizaci
-    dle nejnovějších bádání je román Robinson Crusoe inspirován Henrym Pitmanem - lékař u vévody z Monmouthu, roku 1685 vyvolal vzpouru proti královi Jakubovi II. Stuartovi (zpochybnil právo na trůn), většina vzbouřenců ztroskotala, Henry Pitman odsouzen na 10 let, po 15 měsících se sedmi vzbouřenci uprchl, žili na ostrově Saltatudos, pak se vrátil do Anglie
o    Jonathan Swift
§    Gulliverovy cesty
·    Rusko
o    Alexandr Nikolajevič Radiščev
§    Cesta z Petrohradu do Moskvy - cestopis, drastické scény ponižování rolníků a nevolníků
-    za zveřejnění byl stíhán, nakonec se zabil
Přidal: developer 1. 4. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 714
Zhlédnuto: 4978 krát