Vazby, spojení a konstrukce

IR A + infinitiv
- označení dějů, které proběhnou v bízké budoucnosti
- zvratné slovesu může stát:
a) před tvarem slovesa ir: Jacinto se va a casar pronto.=Jacinto se bude ženit brzy.
b) za infinitivem významového slovesa: Jacinto va a casarse pronto.=Jacinto se bude brzy ženit.

TARDAR EN + infinitiv
- označení dlouho trvajícího děje
Con el atasco del tráfico, hemos tardado mucho más en llegar.=Při té dopravní zácpě jsme sem jeli mnohem déle/nám trvalo mnohem déle, než jsme sem dojeli.

VYTÝKACÍ KONSTRUKCE
- využíváme pro zdůraznění některého větného členu - ser+vytčený výraz+que/cuando/donde/como...
- v češtině jí odpovídá změna slovosledu, případně některá vytýkací částice
Los Reyes Magos son los que nos traen los regalos.=Dárky nám nosí Tři králové./Právě Tři králové nám nosí dárky.

ACABAR DE + infinitiv
- označení bezprostřední minulosti
- v češtině jí často odpovídá spojení příslovce právě s minulým časem slovesa
El seňor acaba de entrar.=Ten pán šel právě dovnitř/právě vešel.

PARA + infinitiv
- slouží k vyjádření účelu
- v češtině jí odpovídá vedlejší věta účelová
Gonzalo viajó a otros países para prefeccionar los idiomas.=Gonzalo cestoval do ciziny, aby se zdokonalil v cizích jazycích.

ESTAR DE + podstatné jméno
- podstatné jméno se zpravidla používá bez členu
- odpovídá českému být, pracovat jako...
Gonzalo estuvo de ayudante en una imprenta.=Gonzalo byl pomocníkem v tiskárně./pracoval jako pomocník v tiskárně.

ESTAR + gerundium
- označení průběhu děje
- El tren está tardando mucho.=Ten vlak pořád nejede.

ESTAR A PUNTO DE + infinitiv
- vyjádření bezprostředního záměru
- pro označení děje, který určitě nastane
Está a punto de decirlo.=Určitě to řekne./Má to na jazyku.

SEGUIR + gerundium
- označení pokračujícího děje
Sigo recomendando lo de siempre a todos.=Všem stále doporučuji totéž.

ANTES DE + infinitiv
- označuje předčasnost
Antes de ir a Madrid, llamaré a mis amigos.=Než pojedu do Madridu, zavolám přátelům.

SIN + infinitiv
- odpovídá českému spojení "a ne" nebo "aniž"
Si seguimos pensando sin hacer nada, se nos va a pasar el día.=Když budeme pořád přemýšlet a nebudeme nic dělat, promarníme den.

VOLVER A + infinitiv
- označuje opakovaný děj
- v záporu odpovídá českému "už neů
No vuelvas a decírselo.=Už mu to (nikdy) neříkej.
Si no me contesta, volveré a escribirle.=Jestli mi neodpoví, ještě jednou mu napíšu.Přidal: Werii 31. 3. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 390
Zhlédnuto: 6207 krát