Bez nadpisu (nějaké bitvy)

1480 – válka Rusko × tataři 1526 – Bitva u Moháče         Ludvík Jagel.(utopil se v bažině) × Turci 1546 – 1547 – Šmalkadské války         katolíci (Ferdinand Habs.) × nekatolíci Německoselská válka (20. léta 16.stol.)         1525 – BITVA U FRANKENHAUSENU            lutheráni (Munfzer) × šlechta         1531 – BITVA U KAPPELNU            švýc. katol. × Zwingliho stoupenci (zabit) 1588 – válka Anglie × Španělsko Livonské války (2. pol. 16.stol.)         Rusko × Polsko, Švédsko, Litva, Estonsko

30letá válka

        příčiny – spory mezi absol. a stavov. státem; náb. spory katol. a nekatol.; upev. moci Habs. v Evropě         habs.- podpora Šp.; stav. – podpora Nizozem. 1)    fáze – českofalcká válka (1618-1623) – habs. 2)    fáze – dánská válka (1625-1629) 3)    fáze – švédská válka (1630-1635) 4)    fáze – švédskodánská (1635-1648)

 

1620 – BITVA NA BÍLÉ HOŘE            stav. vojsko(Kristián z Anhaltu) × habs. (Bugvoj)

1626 – BITVA U DESSAU

           Dánové × cís. vojsko (Albrecht)

1631 – BITVA U BREITENFIELDU

           Švédsko (Gustav II. Adolf) × cís. armáda (bez Valdštejna)

1632 – BITVA U LUTZENU

           nerozhodně    Valdštejn zraněn × Gustav II. Adolf mrtev

1645 – BITVA U JANKOVA

           Švédsko × cís. armáda 1645 – BITVA U NASEBY         Karel I. (zabit) × parlament (Oliver Cromwell) 1701 – válka o španělské dědictví         Francie × protifranc. koalice (v čele Anglie) Sedmiletá válka (50. léte 18. stol.)         Francie prohrála (ztráta Kanady) válka o dědictví rakouské         Prusko(dostalo Slezsko) × Rakousko 1700 – II. Severní válka (Ruskošvédská)         1701 – BITVA U NARVY                 Petr I. Veliký × Švédi         1709 – BITVA U POLTAVY (Ukrajina)            Petr I. Veliký × Švédi    

1000

Vikingové → Amerika (Grónsko) 12. stol. Vznik gotiky

1348

Založení UK

1415

Dobyt maroc. přístav Cueta (Portugalci)

1468

První tiskárna v Plzňi

1492

Dobyta Granada (Španělé × muslimové) 11. -12. 1492 Dorazil Kolumbus k San Salvadoru

1494

Smlouva v Tordesillas („dělení světa“ – poruš. Španěly)

1519

Hernando Cortés připlul s 500 španěly k Aztékům

1521

Dobyt Tenochtitlan → zánik státu Aztéků

1532

Vítězství Atahualpy nad Huáskarem; Atahualpa zajat Pizarem a Almargem

1533

Dobyto Cuzco (hl. město Inků)

1537

Inkové poraženi Pizarem a Almargem

1453

Pád Konstantinopole

 

1492

Kolumbus

Mezi nimi mezník středověku a novověku

1471

Na čs. trůn Vladislav Jagellonský

1490

Smrt Matyáše Korvína (Vladislav i uherský král)

1500

Vladislavské zemské zřízení – měšťani zbaveni polit. vlivu

1513

Čs. král. města tvoří voj. spolek × šlechtě (Bartoloměj Munsterberský – vnuk J. z Poděbrad)

1514

Vladislav – kříž- výprava proti Turkům – jen drobná šlechta → Dóžovo povstání (× magnátům – Jan Zápolský)

1516

Smrt Vladislava Jagellonského

1517

Svatováclavská smlouva (měšť. × šlechta) – města zpět některá práva

1517

Luther zveřejnil svoje myšlenky

   -

Říšský sněm ve Speyer (Špír) – Luther. stoupenci + katol. panovníci (chtěli hlas. o Luther. učení → odešli – protestanti)

1520 - 1521

Povstání komunérů(v čele města) × Karlu V.(vítěz) – změna hl. města

1526

Smrt Ludvíka Jagellonského → nástup Habs. na čs. trůn

1531

Založena šmalkadská jednota – prostestanti – voj. spolek × Karlu V.

    -

Augsburg (sněm protes.) – „augšpurské vyznání víry“

1536

Habs. dělení – Středoevrop. habs. a Špan. habs

1545

Fridentský koncil – Karel V. (snaha vypořádat se s nedostatky katol. církve)

1546

Ferdinand bez souhlasu zem. sněmu → zemská hotovost

1547

Měnová reforma (zrušil praž. groše) – tolar, míšenský gorš, zlatý rýnský

1549

Smrt papeže Pavla III. (před dohodou s luther.)

1555

Augšpurský mír – konec válek v Německu

    -

Česká konfese = vyznání víry mezi čs. vírami (neberou se jako kacíři)

1565

Vznik protišp. koalice(Nizozemí) – calvinisti i katol. (Vilém Oranžský)

1566

Povstání radikálů proti Šp. × Fernando Alvarez z Alby

1572

Útok proti Šp. – Vil. Oranž.

1579

Ultrechtská unie – niz. povstalci

1606

Povstání proti Rudolfovi II. v Uhrách

1609

Majestát na náboženskou svobodu (Rudolfův)

1609

Státní převrat v Rusku – Dimitrij zabit

1611

vpád pasovského vojska proti čs. nekatol. (Leopold – pas. biskup)

1612

Rudolf II. se musel vzdát čs. trůnu

1614

Stavovské opozice proti Matyášovi

1617

Zvolen Ferdinand Štýrský (Mat. vládne)

1618

Sjezd opozice v Praze – resoluce → Matyášovi

 

Defenestrace

 

 Vláda 30 direktorů – v čele Vilém z Roupovic

1619

Smrt Matyáše

1619

K opozici Dolní Rakousy

 

Praha – stav. sněm (nový čs. král – Friedrich Falcký)

1621

Poprava 27 českých pánů

1623

Státní bankrot - callade

1624

Náboženský mezník

1631

Obsazena Praha (bez boje)

1634

Zabit Valdštejn

1635

Habs. a Sasko mír (dostali území Lužice)

1637

Smrt Ferdinanda II.

1642

Karel I. vtrhl s vojskem do bud. parlamentu

1649

Anglie republika

   -

Válka mezi Anglií × Nizozemím → Cromwell zrušil parlament

1658

Smrt Cromwella 24. 10. 1648 Westfálský mír – konec 30leté války

1650

Švédové odešli z Čech

1659

Pyrenejský mír – hranice mezi Francií a Španělskem

1665

Zrušen Nantský edikt – náb. svoboda (Ludvík XIV.)

1679

Morová epidemie - Rakousko

1683

Tur. armáda obléhala Vídeň

1688

Slavná revoluce – Stuartovci ze země 1692 – 1695 povstání Chodů

1700

Válka proti Švédům (II.severská válka)

1701

Válka o špan. dědictví

     -

Povstání don. kozáků (proti Kateřině Veliké)

1772

1.dělení Polska

1793

2.dělení Polska (povstání – Tadeuzs Kosciuzsko)

1795

3.dělení Polska (přestalo existovat)     Pinta, Niňa, Santa Maria Kolumbovy lodě Cenová revoluce Pokles hodnoty peněz – velký dovoz drhaých kovů do Evropy Plodiny z Ameriky Brambory, kukuřice, rajčata, vanilka,.. Gotika (12.stol.) * S Francie, barbarské(germ. kmen gótů); lomenný oblouk, žebrov. klenby, vysoké stavby, protáhlá okna Deskové obrazy * v gotice

Děkan

V čele fakulty

Rektor

V čele univerzity Františkáni, klaristky, dominikáni

Řády

Benediktýni

Nejstar. řád Olmékové, Mayové, Aztékové

Mexico

Inkové

J Amerika

Kečnové

Inčtí obyv (kečuánština)

Kipu

Uzlové písmo Aztéků Cesmína paraguayská a koka Povzbudivé účinky Trojpolní systém Část půdy leží ladem Střídavý systém Na půdě co leží ladem – pícniny Námezdní prac. síla

 

Manufaktury

Hromadná ruční výroba (rozptýlená – více míst; koncentrovaná – všechno na 1 místě) Obchodní trojúhelník EvropaAfrika(levné látky, alkohol, ..)Afrika(otroci), Amerika(zlato) Stavovský stát Na vládě se podílí více vrstev. spol. → omez. moci panovníka Český zemský sněm 3 kurie (rytíři, páni, měšť.) Konsensus Vzájemná shoda (musí být pro většina kurie)

Inkolát

Povolení pobytu cizinců Zemské desky V nich zapsány zákony Horní Lužice

2 kurie

Krajské sjezdy Rytíři volili své zástupce na sněmu Zemský soud Spory mezi šlechtou (předsedal panovník)

Vláda

Panovník, nejvyšší purkrabí(zástup. panovníka), kancléř(souhlas k vyjad. důl král. listin), podkomoří(král. města), zemský sudí, zemský písař Markrabě moravský Zástupce krále na Moravě

hejtman

Zastup. panovníka v dalších čs. zemích

Fojt

Zástupce v Lužici

Inkunábule

Prvotisky (knihy do 1500) Rýnský zlatý Nová měna Ferdinanda Habs.

Defenzoři

Úředníci bránící náb. svobodu(česká konfese)

Tolar

Ag – Jáchymov Pražský groš Ag – 1547 zrušen Míšenský groš a rýnský zlatý

Od 1547

Nákladnický systém Před manufak. – výrobci si nechali organ. výrobu Režijní velkostatky Zaměst. se platí

Posudné

Výrobce musela zaplat. panovníkovi za každý sud

Papalismus

Hlava církve papež – rozhoduje o všem

Koncionalismus

Zásadní věci koncil

Novokřtěnci

Lidé si v dospělosti nechali křtít znovu(křesťan z vlastní vůle)

Táborité

Chtěli spol. majetek

Protestanti

Lutherovi stoupenci

Calvinismus

Důraz na morálku

Predestinace

Předurčenost (člověk má předurčen osud – musí se chovat morálně

Konzistoř

Sbor dohlížitelů na morálku v Ženevě Tovaryštvo ježíšovo(jezuité) * Ignác z Loyoty Důsl. reformace 1.vítězství – církev bez majetku(hospod. podnikání) 2.katol. země – rozvoj barok. kultury Úřednická šlechta Měštani jen do šlech. stavu a přiděl. král. úřady Hvězdná komora Polit. soud (Jindřich IV. Tudor – někdo se nelíbil – do vězení

Genty

Podnik. šlechta v Anglii Anglik. církev Hlava panovník Svatá Hernanda Voj. pakt proti grandům Zlatá Horda Stát Tatarů (do 14.stol.) Moskevské knížectví

 

Poměstí

Propůj. půda od panov. šlechtě (rusko)

Bojaři

Bohatá rus. šlechta

Votčina

Půda v děd. vlastnictví – nezáv. na panov. (rusko) Pravoslavní křes. Centrum V křes. Moskva

Opričina

Přiděl. půda po vyhnan. bojarech

Samoděržaví

Absolutismus v Rusku Provincie Nizozemí Holand, Flandry, Brabantsko

Haarlem

Dlouho dob. město Španěly

Gézové

Povstalci v Niz.; = žebráci

Nizozemí

1.S – nezáv. calvinisti 2.Šp. – 19.stol. Belgie Kališ. církev v čs. Sídlo Týnský chrám Katol. církev v čs. Chrám sv. Víta Jednota bratr. Do 1609 mimo zákon Protihabs. koalice Nizozem., Dánsko, Sasko; podpora – Francie, Sedmihradsko Obnovené zřízení zemské Dědič. právo Habs. na čs. trůn

 

Restituční edikt Veškeré maj. přesuny během informace nezákoné (odvolán)

 

Munster a Osnabruck Mír. jednání (spory o náb. mezníku) Zákaz volného stěh. podanných

Nevolnictví

Robotní a nevolnické velkostatky V Evropa do 19.stol.

Robota

Povinnost pracovat cca 3 dny na pozemku vrchnosti Puritáni Opozice proti králi (Karel I.)

Prebyteriáni

V čele rada presbyteriánů (voleni)

Independenti

Žádné vedení, nezáv. náb. obce Personiální unie Více států 1 panovník Navigační akta Dovoz zboží do Anglie jen na angl. lodí nebo odkud zboží pochází – spor s Nizozemím Restaurace Stuartovců Obnovení návratu na ang. trůn Kontit. monarchie v Ang. Hl. slovo parlament 1.sněmovna lordů(horní) –dědič. 2.dolní sněm. (volena)

Toryové

Stav. boh. šlechta = konzervativci

Uhigové

Podnikatelé = liberálové výroba ovládá obchod(nizozemí) × výroba ovládnuta obchodem(Anglie)

Směnka

Dlužní úpis Akciové spol. Firma s více vlastníky

Akcie

Část firmy

Meliorace

Odvod. bažin Pruská cesta modernizace Nevolníci se postupně vykoupí → námezd. prac. síla Klasická cesta modernizace Anglie, nizozemí; konkurenční boj → velkostatky(moder. stroje) Amer. cesta modernizace Dostatek vol. půdy → volně přiděl. přistěhoval. (velkostatky – moder. stroje)

Invalidovny

Pro vyslouž. voj. (Francie) Merkantilismus Bohatství st. množství drah. kovů na území země

Junkeři

Pruská pozem. šlechta

Callade

Státní bankrot Období dlouhé mince Platilo se v znehodnoc. mincích Pardubická pragmatika Robota max. 3 dny v týdnu, zákaz svévol. zvyš. daní

Kozáci

Svobod. rolníci (hlídali hranici)

Baroko

Hanlivý (báros=tíha, hojnost; barrueco=velká perla neprav. tvaru)

Oratoria

souvisí s operou, epický ráz, mytologická a náboženská témata

Pašije 

hudební zpracování Kristova umučení

Epistolografie 

dopis, nečte pouze adresát, ale i okruh přátel, umělecké dílo

Kancionály 

literátské zpěvníky

Šamutolský kancionál 

bratrský zpěvník

Fresko 

nanášení barvy na čerstvou omítku

Sgrafito 

vyškrabávání kresby do omítky

 

Milion

Cestopis M. Pola

Saint-Denis

1.gotický chrá(Francie)

Notre-Dame

Paříž – katedrála Remeš, Chartnes, Sainte Chapelle

Katedrály

Canterburry + winsdorská kaple Got. stavby v Anglii Kolín nad Rýnem Gotika v Německu

Bologni

Práv. univerzita Sorbonna Nejstar. univerzita ve Francii

Oxford

Univ. Anglie

UK

Od 1348

Tristan a Izolda Ryt. epika

Alexndreis

 

Píseň o Cidovi

Španělsko

Píseň o Rolandovi

Francie

Žalbář sv. Ludvíka

 

Román o lišákovi
Román o růži Parodie na ryt. romány

Tenochtitlan

Hl. město Aztéků Got. kostely Anež. klášter, Sázavský klášter, Zlatá koruna, Vyšší Brod, ČB, Šlech. sídla Strakonice, Jindřich. Hradec; Bezděz, Písek Chorál sv. Václava, píseň ostrovská, kronika zbraslavská, pasionál abatyše kunhuty, kronika tak řečeného Dalimila, Vita caroli, Hradecký rukopis, legenda o sv. Kateřině, Prokopu a Dorotě; Mandevilla, Mastičkář, O církvi, Dcerka,Trojánská kronika

Kdož sú boží bojovníci

Leopoldov – Leopold I.

Sankt Petěrkburg – Petr I. Veliký   Marco Polo

Ital

Kublaj

Mongol. chán Jindřich Mořeplavec

Portugalec

Vasco de Gama Portugal., plavba kolem Afriky („mys dobré naděje“) Bartolomeo Diaz Doplul do Indie (portugalec) Isabela Kastilská + Ferdinand Aragonský * sjed. Španělska Kryštof Kolumbus Do Ameriky × Indie Vincente Yane z Pinzon

1.Evropan v J Americe

Fernao Magalhaes

(portugal. →šp.) cesta kolem světa (Magalhaesův průliv) až na Filipíny Francisco Pizzaro a Diego Almargo

Vyvrátil říši Inků

Hernando Cortéz

Vyvrátil říši Aztéků

Bratři z Limburka

Got. umělci

Cimabue di Bondone

Gotic. malíř

Theodorik

Got. malíř (Karlštejn)

František z Assisi

Svatý (františkáni)

Montezuma II.

Aztéc. vládce

Huáskar a Atahualpa

Boje o moc

Abú Abdalláh al-Idrící

Maloval mapy

Robert Bacon, Albert Veliký, Jan Bonavetura

Univer.

Tomáš Akvinský

Ital. teolog, filosof

Jan Salisbury

Teolog

Goofrey z Houmonthu

Báje o králi Artušovi

Vladislav Jagellonský

Čs. a uher. král (po J. z Poděbrad) Bartoloměj Munsterberský

Podporoval výboje měst × šlechtě

Ludvík Jagellonský

Syn V. Jagellonského

Vilém z Pernštejna

Nejvyšší král. hofmistr

Jan Zápolský

Proti Dóž. povstání, boj o uher. trůn s Habs.

Petr Parléř

Got. architekt (chrám sv. Barbory, Svatovít. chrám, Karlův most)

Matyáš z Arasu

Got. architekt

Mistr Týnské kalvárie

Sochař

Mistr Třeboňského oltáře a Vyšebrodského Oltáře

Got. malíři

Zděněk Lev z Rožmitálu, Vojtěch z Pernštejna, Fridrich Lehnický, Karel Munsterbeský Dom. kandidáti na čs. trůn po smrti Lud. Jagell. Ludvík Wittelsbach, Zimund III. Jagellonský, Ferdinand Habsburský

Zahran. kandidáti

Karel V.

Šp. král (bratr F. H.)

Maxmilián (čs. konfese)

Syn Ferd. Habs.

Rudolf II.

Syn Max.

Matyáš

Bratr R.

Rod Schlicků

Doly v Jáchym.

Rod Rožmberků

Třeboň, Čs. Krumlov

Rod Pernštejnů

PCE, Litomyšl

Jiří Bukovský

Ekonom – zamest. Smiřičtí

Kunát Dobřenský

Rybníky (Pernštejni)

Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan

Rybníky (Rožmberci)

Martin Luther

Reformátor z Německa

Thomas Munfzer

Vůdce proti šl. v Německoselské válce

Michail Gaismar

Další vůdce luther.

 

Filip Melanchton

Autor Augšpurského míru

Huldrych Zwingli

Lutherovo učení(curych) – více na morálku(zabit u Kappelnu)

Jean Calvin

Calvinismus (ženeva)

Pavel III.

Papež – vyjedn. s luther

Ignác z Loyoly

Zakl. tovaryštva ježíšova

Ludvík XI.

Franc. král

František I.

Franc. král

Jindřich IV. Tudor

Ang. král, po válce růží (hvězdná komora)

Jinřich VIII.

*anglik. církve

Alžběta I.

 

Ferdinand Habsburský

Šp. král

Karel V. Habs.

 

Ivan III.

Rus.vládce

Rod Stroganové

Význam. rus. šlecht. rod

Ivan IV. Hrozný 1.    rus. car (livon. války)

Fjodor

Posl. rurikovec

Boris Godunov

Vládl i za Fjodora

Vilém Oranžský

 

Fernando Alvarez z Alby

 

Ferdinand Štýrský

Po Mat.

Jindřich Matyáš Thurn

Vůdce rad. opozise ×Mat. a Ferdin.

Vilém Slavata, Jaroslav Bořitát z Martinic, Filip Fabricius

Defenestrace

Václav Vilém z Roupova

V čele 30 direktorů

Henri Danpiére, Karl Bohaventura Bugvoj

V čele 2. armád proti povstal,

Friedrich Falcký

Zvolen čs. stavy

Gábor Bethlen

V čele uher. opozice

Jan Jiří Krvovský

slez. kníže

Albrecht z Valdštejna

Generál

Gustav II. Adolf

Švédský král

Otavio Picolomini

Velitel Vald. stáže, udal ho

Ferdinand III.

Čs. král

Jan Amos Komenský

Učitel národů, v jednot. bratrské

Jakub I.

Angl. král (stuartovec)

Karel I.

Spor s parlamentem a puritány

Oliwer Cromwell

V čele vojska proti Karlu I.; v čele republiky (lord protektor)

Karel II.

Restaurace Stuartovců

Jakub II.

Slavná revoluce

Vilém III. Oranžský

Angl. a nizozem. král

Ludník XIV.

Fran. král „král Slunce“

Jean Colbert

Merkantilismus

Fridrich Wilhelm(Hohenzollerové)

Braniborsko+Prusko

Fridrich II.

Pruský vládce

Karel Hynek Morgentaller, Filip Wilheln Hornight

Ekonom. habs. monarchie

Leopold I.

Po Ferdinandu III.

Kara Mustafa

Obléhal Vídeň; tur. velkovezír

Karel Lotrinský, Jan III. Sobiesky

Pomohli při obléh. Vídně

Evžen Savojský

Vliv na vyhnání turků z Evr.

Lammingen z Allbenrenthu

Koupil Chodské panství

Jan Sladký Kozina

V čele povstání Chodů

Josef I.

Po Leopoldu I.

Dimitrij (Lžidimitrij)

Rus. car

Michail Romanov

Romanovci (1613-1917)

Petr I. Veliký

Rus. car (reformy)

Kateřina Veliká

Manžel Petr III.

Jemeljan Pugačov

Povstání donských kozáků

Jan III. Sobiesky

Pol. král

August II. Silný

Pol. král

August III.

Pol. král

Stanislav Poniatowski

Pol. král (dosazen Kat. Velikou)

Tadeusz Kosciuzsko

Vůdce povstání proti 2.děl. Polska

 

Literatura

Cestopisy - Martin Křivoústý, Martin Kabátník, Jan Hasištejnský z Lobkovic, Oldřich Prefát z Vojanova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic – básně, epistolograf
Jan Skála z Doubravy (Doubravius) – odborné, dějepisné a básnické práce
Viktorín Kornel ze Všehrd – zdůvodnil požadavek, aby se psalo česky
Václav Písecký – překladatel řeckých spisů
Karel starší ze Žerotína – politické spisy
Jan Blahoslav – Filipika proti misomusům – odpůrcům vědy
Hynek z Poděbrad – překlad jedenácti novel z Dekameronu
Václav Hájek z Libočan – Kronika Česká 
knihtiskaři – Mikuláš Konáč z Hodišova, Daniel Adam z Veleslavína

Baroko

Miguel de Cervantes y Saavedra (Don Quijote de la Mancha), Terezie z Ávily (básně), Louis de Góngora y Argote (lyrické básně) - Španělsko
John Milton (Ztracený ráj), John Donne (Písně a sonety) – Anglie
Torquato Tassa – Itálie
Fridrich von Spie, Andreas Gryphius, Hanse Jacob Christoffel von Grimmelshausen – Německo
Jean de La Fontaine (bajky), Moliere – Francie
Jan Amos Komenský – Orbis pictus – Svět v obrazech, Labyrint světa a Ráj srdce, Brána jazyků
Bohuslav Balbín (historik, Výtah z dějin českých), Jan Kořínek, Jan František Beckovský, Adam Michna z Otradovic, Bedřich Bridel (Co Bůh? Člověk?) - Česko 

Divadlo

Baroko

William Shakespeare – dramatik, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Hamlet, Mackbeth, Othello, Král Lear - Anglie
Jacob Bidermann, Andreas Gryphius – Německo
Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina – Španělsko
Pierre Corneille, Jean Baptista Moliere, Jean Racine – Francie 

Hudba

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 
Jan Blahoslav – Muzika, knížka zpěvákům náležité zprávy sobě zavírající

Baroko

Jean Sebastian Bach, Georg Phipipp Telemann, Antonio Vivaldi
Georg Fridrich Händel – opera 
Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Antonio Cesti, Alessandro Scarlatti
Adam Václav Michna z Otradovic, Bohuslav Matěj Černohorský, Pavel Josef Vejvanovský, Jan Dismas Zelenka - Česko

Výtvarné umění

Baroko

Michelangelo Amerisi (zakladatel realismu), Annibale Carraci (tradice klasicizující malby), Pietro da Cortona - Itálie
Gregorio Hernandéz, Pedro de Mena y Medrano (plastiky v toledské katedrále), Diego Velázsques - Španělsko
Peter Paul Rubens, Rembrand van Rijn – Nizozemí
Nicolas Poussin – Francie
Václav Hollar, Karel Škréta, Jan Kryštof Liška, Petr Brandl, Jan Kupecký, Václav Vavřinec Reiner – Česko

Architektura

Baroko

Carlo Maderna, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Guarino Guarini – Itálie
Johan Balthasar Neuman, Johann Dientzenhofer; Kryštof a Kilián Dientzenhofer – Německo, střední Evropa
Jahan Bernhard Fischer e Erlachu, Johann Lucas Hildebrandt, Georg Raphael Donner – Rakousko
Christopher Wren – Anglie
Carlo Lurago, Francesco Carrati, Jean-Baptiste Mathey, Jan Bernard Fischer z Erlachu, Jan Blažej Santini-Aichl – Česko 

Sochařství

Baroko

Jan Jiří Bendl – Socha sv. Václava
Ferdinand Maxmilián Brokoff – sousoší na Karlově mostě
Matyáš Bernard Braun – sochy na KuksuPřidal: Teekeycz 15. 6. 2015
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 4750
Zhlédnuto: 1746 krát