< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Germáni v období stěhování národůAnglie za stoleté války a válek dvou růžíDějepis

Pojmy, osobnosti, bitvy – Počátek českého státu -> Český stát v 11. a 12. století

Pojmy

 • Přemyslovci – vládnoucí rod v Čechách
 • Slavníkovci – konkurence Přemyslovců, sídlo Libice nad Cidlinou, vyvražděni Boleslavem II.
 • Seniorát – nástupnický řád vytvořen Břetislavem – vládne ten nejstarší muž z rodu Přemyslovců
 • Státy Německa – po rozpadu Franské říše – Vévodství bavorské, švábské, franské, saské
 • Svatá říše římská – volný svazek křesťanských států: Německé státy, Český stát, Holandsko, Východní Francie, Severní Itálie; v čele římský král/císař
 • Římský císař – musí podniknout korunní jízdu do Říma = Římská jízda; žádná vyšší moc
 • Říšská církev – biskupové podporují římského panovníka, dává jim léno
 • Boj o Investituru – válka mezi císaři a papeži o uvádění biskupů do úřadu, výsledek – Wormský konkordát
 • Wormský konkordát – volba biskupů je církevní záležitostí, císař je přítomen, může navrhnout kandidáta => církev je nezávislá na světské moci
 • Konkordát – smlouva mezi duchovní a světskou mocí
 • Kurfiřtové – šlechtici mající rozhodující moc ve Svaté říši římské: Saský vévoda, Braniborský markrabě, Rýnský falckrabě, Český král, Kolínský, Trevínský a Mohučský arcibiskup
 • Učení o trojím lidu – poddaní (zajišťují obživu, chráněni šlechtou), šlechta (chrání poddané a církev, vybírá daně), duchovenstvo (nejdemokratičtější složka společnosti)
 • Římský arcibiskup – papež, 1. apoštol Petr I.
 • Arcibiskup – zastupuje papeže mimo Řím
 • Kardinál – důležitý arcibiskup, může volit papeže, řídí biskupy, biskupové řídí diecéze
 • Klášter – v čele mužského: opat; ženského: abatyše; středisko vzdělanosti
 • Patriarcha – hlava východořímské církve
 • Velké schizma – roku 1054 církev rozdělena na Západořímskou a Východořímskou (centrum Konstantinopol, jazyk řečtina)
 • Islám – konkurence křesťanství, šíří se po Pyrenejském poloostrově
 • Reconquista – znovu pokřesťanštění
 • Křižáci – křesťané nosí na dobytých územích červené kříže, bojovníci ve jménu šíření křesťanství
 • 1. křížová výprava – vyhlásil papež Urban II.
 • Křížové výpravy = Kruciáty – vyhlašují papeži za osvobození Svaté země od muslimů, křižáci dobyli Palestinu, vznik křižáckých států (Jeruzalém), staví pevnosti (Crac), z nich zbohatly státy jako Benátky a Janov (dopravovali bojovníky); celkově neuspěly, přínos: Evropa se seznámila s novými technologiemi (výroba skla, cukru z cukrové třtiny, dováží zbraně, nové poznatky o řemeslech)
 • 4. křížová výprava – vydrancovala Konstantinopol
 • Analystika – vedení zápisu o událostech podle let
 • Christianizace – pokřesťanštění
 • České písemnictví:
  • 1. staroslověnská legenda – legenda o sv. Václavovi
  • Kristiánova legenda
  • Iluminovaný rukopis Gumpoldovy legendy
  • Kodex vyšehradský – nádherně iluminovaná reprezentace Vratislava II.
  • Hradišťsko-opatovické letopisy
  • Opatovický homiiář
  • Kosmova kronika – navazují kroniky: Kanovníka vyšehradského, Mnicha sázavského, letopis Vincenciův
 • Myšlenka „memento mori“ – pamatuj na smrt – přítomná po celý středověk
 • Klášter v Cluny – benediktýnský klášter, 1. středisko mnišské reformy
 • Cisterciáci, Premonstráti, Benediktýni – reformní mnišské řády
 • Celibát – zákaz manželství
 • Sázavský klášter – poslední útočiště staroslověnštiny
 • Rotunda sv. Kateřiny – Znojmo, vyzdobena obrazy mýtického počátku rodu Přemyslovců a cyklu vládců
 • Zdíkovo skriptorium – písařská dílna, vznikl zde Olomoucký kolektář (Horologium)
 • Císařské dílo – kamenný Juditin most v Praze, 2. nejstarší v Evropě
 • Hymnus – Hospodine pomiluj ny
 • Čeští patroni – sv. Václav, Ludmila, Vojtěch, Prokop
 • Monte Casino – klášter benediktýnů v Itálii
 • Skriptoria – opisují se zde knihy
 • Slohy – Karolínský, Otonský, Románský
 • Iluminace – knižní malba
 • Atributy – u svatých, co drží v ruce, na čem stojí, …
 • Nástěnné malby – fresco (do mokré omítky), seco (do suché)
 • Baziliky – biskupské kostely, 3lodní, někdy půdorys kříže
 • Emfyteutické právo – právo na majetek kolonizátorů (purkrechtní právo)¨
 • Lhota – po určitou dobu nemusí kolonizátoři platit daně
 • Lokátor – zakládá novou vesnici, vyměřuje pozemky
 • Rozdělení půdy – ozim, jar, úhor
 • Dominikál - půda patřící vrchnosti
 • Rustikál – půda patřící poddaným

Osobnosti

 • Bořivoj – kníže z rodu Přemyslovců po rozpadu Velké Moravy, sídlo na Levém Hradci
 • Spytihněv – kníže z rodu Přemyslovců, 9. stol., závislý na Moravanech
 • Vratislav I. – Přemyslovec, samostatný kníže, zlepšil organizaci státu, staví hrady, kostely
 • Drahomíra – žena Vratislava, konflikt s vdovou po Bořivoji – Ludmilou -> nechala ji zavraždit
 • Václav – spor se saským vládcem Jindřichem I. => válka, Václav poražen, musí platit tribut, proti němu bratr Boleslav, nechal Václava zavraždit
 • Boleslav – spor se saským králem Otou I. – musí dál platit tribut, zabil Václava
 • Ota I. – saský král, bitva s Maďary, pomáhá mu Boleslav, odpustí mu tribut; výbojná politika, donutil k usazení Maďary, šíření křesťanství u pobaltských Slovanů
 • Boleslav II. – založil 1. klášter u nás – klášter sv. Jiří, založil v Praze biskupství, vyvraždil Slavníkovce => sjednotil stát
 • Dětmar – 1. pražský biskup
 • Vojtěch Slavníkovec – 2. pražský biskup, musí odejít ze země, zemřel při šíření křesťanství
 • Boleslav III. – český kníže, krutý, spory s bratry Oldřichem a Jaromírem, sesazen šlechtou
 • Vladivoj – český kníže, upil se k smrti vBřetislav – syn Oldřicha, upevnil stát, vytvořil nástupnický řád Seniorát
 • Jindřich I. Ptáčník – saský vládce, založil Svatou říši římskou
 • Ota II. – římský král, spor se šlechtou, dává biskupům léno => říšská církev
 • Ota III. – římský král, usiluje o upevnění moci, spor s papeži
 • Řehoř VII. – papež, usiluje o nadřazenosti papežů nad císaři, nátlak na císaře, aby se vzdal možnosti jmenovat biskupy
 • Jindřich VII. – římský král, válka s papeži – Boj o Investituru
 • Fridrich I. Barbarossa – z rodu římský král, rod Hohelstaufů, cíl: ovládnout Itálii – neúspěšné
 • Jindřich Lev – rod Welfů – boj s Fridrichem I. Barbarossou – 50 let, neúspěšné, Německo se rozdrolilo
 • Boleslav Chrabrý – polský vládce, obsadil Český stát v období mocenských sporů
 • Cid – významný křesťanský bojovník, zahájil reconquistu
 • Urban II. – papež, vyhlásil 1. křížovou výpravu
 • Kosmas – český kronikář, autor Kroniky české
 • Jindřich Zdík – olomoucký biskup, iniciátor duchovního života
 • Benedikt z Nursie – zakladatel řádu benediktýnů
 • Cassiodorus – rádce krále, rozdělil vzdělanost na 7 svobodných umění -> 1. část: trivium (gramatika, rétorika, logika), 2. část: kvadrivium (aritmetika, geometrie, astronomie, musica = základy umělecké tvorby)
 • Spytihněv II. – český kníže, centralizace, zajal 300 předních moravských šlechticů, zbavil své bratry moci na Moravě
 • Vratislav II. – český kníže, centralizace po dobrém – propustil šlechtice, nové biskupství v Olomouci, v boji o investituru podpořil Jindřicha VIII. => 1. český král Vratislav I., získal Lužici, stabilizoval nástupnický řád
 • Bratislav II. – český král, vyhnal šlechtu (Višovci), zbavil moci brněnské Přemyslovce, zavražděn
 • Svatopluk – český král, krutý, vyvraždil rod Višovců, zavražděn
 • Vladislav I. – český král, bojuje s Přemyslovci
 • Václav II. – český král, měnová reforma, zavedl groše, Pražský groš = nejhodnotnější mince, i v Evropě

  Bitvy

  • Na Lechu – Saský Ota I. s pomocí č. knížete Boleslava proti Maďarům, Ota I. vyhrál, Boleslav nemusí platit tribut
  • U Legnana – Fridrich I. Barbarossa proti Itálii, Fridrich prohrálPřidal: Tonda 19. 9. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 957
Zhlédnuto: 2998 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Germáni v období stěhování národůAnglie za stoleté války a válek dvou růžíDějepis