Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Výpisky na písemku 5.CZáklady společenských věd

Společenské vědy - 5.C 1.pololetí

Společenské vědy
Filozofie

do 15st-filozofie- vzniká v 7st. před Kristem ve starověkém Řecku - je to veškerá věda - filio=milovat; sofia=moudrost

15st.- období renesance = novověk - začátek vydělování věd => Ch, Bi, Fy -poté humanitní a společenské vědy

vznik dalších věd: psychologie- 1879

sociologie -polovina 19. st.

psychologie o mezinárodních vztazích - 20.

streligionistika (náboženství)- 20.

stetikalogika
psyché=duše; logos=věda-věda, která se zabývá lidským myšlením, vnímáním, podvědomí, duševní stav, chování, jednání,člověkem samotným

psychika: 1. vědomí-to co si uvědomujeme 2.nevědomí- neuvědomujeme si je, ovlivňují mě 3.chování 4.jednání

počátky v orientu 4-3st.- Egypt, Čína- důležitá je harmonie=> holismus-léčit tělo i ducha (-celismus)-Cchi <či>- životodárná energie (Čínská medicína)starověké Řecko: 

  • PLATÓN 
- 4. st před Kristem-chtěl aby lidé usilovali o dobro; zakladatel hlubinné psychologie - 3části duše-rostlinná-živočišná-lidská; božský záblesk, dovede nás k božství idey
  • ARISTOTELES
- 4. st před Kristem - zoon politicon: tvor společenský (každý člověk)-učení a přátelství: rovné a nerovné- entelechie= jiskérka lásky božství
  • sv. Augustin
- 3-4 st našeho letopočtu - hlubinný psycholog => vnitřním smyslem je člověk schopen pochopit svoji duchovní podstatu
Arabové - přispěli ke studiu psychologie, velice vážení ->Avicena, Averroes

renesance: René Descartes - přelom renesance a baroka- 17.st; předznamenal genetiku, každý z nás se rodí s určitým vybavením; zvířata nemají duši

John Lock-osvícenství, 17. -18. st-člověk přichází na svět jako čistý, nepopsaný list

Lipsko-Wilhelm Wundt-1879- 1. psychologická laboratoř; psychologie bez duše; prvně se zkoumají její projevy

Sigmund Freud- 1856-1939(sebevražda); Příbor na Moravě-odešel do Vídně (původně psychiatr->lékař), emigroval do Anglie-nejslavnější psychiatr, psycholog…-základy psychologie, psychiatrie je předpotopní; židovský původ, ale byl to materialista a vědec =>nejdůležitější je sex; měl vlastní ordinaci, používal hypnózu

1. řekl: člověk má duši (ne duchovní, nesmrtelná)->analýza snu
Psychologie
-existuje vědomí (to nás ovlivňuje), ale i nevědomí (to nás ovlivňuje víc)

3 části psychiky = topika: 1. ono (nevědomí)- základní prvek je sex (pud života, slast a vybít) 2. já (předvědomí) - cíl: slast 3. nadjá (vědomí)realita; můj pud X to co chce okolí (střet zájmů)- každý se musí se sexem vyrovnat=> stádia (typologie lidské psychiky) orální (ústní)- do 1 roku=> prstíčky, prs anální- do 3 let-vyměšování, něco cítí=>dítě falické- předškolní věk- základ orientace latentní- do puberty- psychický vývoj genitální- 11-15 let - tělesný i duševní vývoj=>akcelerace- zrychlení vývoje

díla: O člověku a kultuře Analýza snu

sublimace: posun do vyšších sfér, vyrovnání se sexem (umělci)- komplexy: Oidipův-milostný vztah matka a syn Elektřin-milostný vztah otec dcera

Stefan Zweig- léčení duchem- část o Freudovi

Alfred Adler- Freudův žák-představitel individuální (osobní) psychologie = jeho dílo; odlišnosti: názor na sex (není nejdůležitější, ženy závidí postavení individuální psychologie - 1 celek (vědomí+ nevědomí)-nerozlišuje to

nejdůležitější období: dětství (do 3 let)- vytváříme si budoucnost(životní styl)- děti musíme milovat stejně (samostatnost, zodpovědnost)- individuální zvláštnosti výchovy, zanedbaná a přehnaná výchova špatně - komplex nadřazenosti a méněcennosti

psychoanalytika - rozklad lidského nitra

Carl Gustav Jung - zemřel 1961 nebo 1963; žák Freuda; učil ve Švýcarsku, psycholog i psychiatr; základy moderní psychologie, medicína; nejsložitější psychologie vyjednavač, dobrý přítel - laxní, brání se změnám, bojí se odmítání; horší-otec byl pastor=>má na něj vliv

4 systémy psychiky:-psychologie ducha (=naše duše je nesmrtelná) 1. vědomí- to co si uvědomuji 2. osobní nevědomí-neuvědomujeme si to, ovlivňuje si nás, komplexy 3. kolektivní nevědomí -paměť lidstva-archetypy: anima- předsudky mužů o ženáchanimus- předsudky žen o mužích bytostné já- tajemství, nikdo neví, co je po smrti 4.autonomie: umění být sám sebou
vymyslel extroverzi a introverzi
-díla: Analytická psychologieÚvod do podstaty mytologie - každý člověk má mít svůj cíl (povolání,…) -každý člověk může mít životní obrat, neexistuje nic starého a mrtvého, problémy se mají řešit úplně, ne zdánlivě - smrt: nevníme co bude po ní, ani věda
dnešní psychologie- vysvětluje stav naší duše

charakter-mění se v průběhu života
temperament- souhrn charakteristických rysů (spjat se vzrušivostí)- naše dynamika -celý život (nezměnitelný)1. sangvinik -stabilní extrovert+společenský, citový, vzrušující život, výpravný, kreativní, vůdčí-upovídaný, nic nedotáhne do konce, nevnímavý, nestálý, nespolehlivý=>Dr. Gallen, Hipokrates 2. Melancholik- labilní introvert+dobrý přítel, zaměstnání (psycholog, psychoterapie, umělci)-uzavřený, pesimistický, rezervovaný, nízké sebevědomí, pocit méněcennosti 3. Cholerik -labilní extrovert+dynamický, zásadový, vstřícný, otevřený, vůdčí pozice-netolerantní, netrpělivý, přehnané reakce 4.Flegmatik- stabilní introvert, tichý, klidný, nekonfliktní, šťastný i sám, dobře se s ním vychází,


Behaviorismus -z anglického behaviour (=chování)
ztotožňuje duševno a vědomí s chováním; založil: J. B. Watson- 1878-1958 ->návaznost na ruské výzkumy se zvířaty (I. P. Pavlov-1849-1936)

trojí chování:-sled naučených odpovědí 1.obecně svalové- odpovídá vůli 2.útrobní- odpovídá citům 3.hlasové chování- odpovídá myšlení
Kognitivní psychologie-soustředí se na to, co se děje uvnitř organismu
-chování je určováno plánem, jak dosáhnout určitého cíle-spíše jednání než chování, zkušenosti (vychází z nich)-zdůraznění myšlení v jednání člověkapředstavitel: Jean Piaget- výzkumy s dětmi (paměť…)
Humanistická psychologie-vznik v 1. polovině 50 let v USA
-představitelé: E. Fromm-mít,nebo být ,A. Maslow; C. Rogers-jedinečnost
Pozitivní psychologie -jedinečnost, autentičnost=> žádná lidská bytost není opakovatelná
-každý je nadán na něco jiného -vychází z humanitní psychologie
-Ster, Binet: 1.testy IQ = mentální věk (MV)/chronologický věk (CHV)*100
ve 20. st- inteligence má velkou roli
-IQ=inteligenční kvocient-nelze stanovit jasnou definici -rozumová úroveň, logické uvažování, schopnost přizpůsobit se, obratnost
90 léta 20. st- EQ = emoční inteligence-empatie = schopnost vcítit se do druhých -emoce=city
Gardner: Gardnerovy děti- stanovil 8 druhů inteligence-každý člověk má nějaký druh inteligence
1.fluidní (mentální)- schopnost představit si několik částí, matematické dovednosti
2.verbální- schopnost vyjadřovat se, dar komunikace, je dána, dá se naučit
3.praktická- obratnost, šikovnost, spíše ženy; dyspraxie- muži, představa, ne práce
4.kreativní- tvořivost, schopnost invence (nápady), hlavně spisovatelé
5.sociální- 2 části (pochopení sebe sama, empatie)
6.ekologická - soužití s přírodou
Duševní psychologieteoretická:4 základní části: obecná- základní poznatky, psychické jevy
vývojová (ontogenetická)- vývoj lidské psychiky v jednotlivých obdobíchprenatální, novorozenecké, batolecí, mladší předškolní a školní,adolescence, dospělost, stáří
osobnosti- každý je jiný
sociální- zkoumá jedince ve společnosti
parapsychologie - paranormální jevy
praktická, aplikované: pedagogická- psychika učitele a žáka; sportu- psychika trenérů a sportovců; soudní (forenzní)- psychika soudců, obviněných, obětí; manažerská- psychika vztahů mezi lidmi v manažerském prostředí; klinická- psychologie nemocných lidí, vztah mezi pacientem a doktorem,přístup pacienta k nemoci; komparativní- srovnává člověka a zvíře; práce- psychika zaměstnance a zaměstnavatele, vztahy mezi nimi; vojenská- vztahy v armádě, zátěž při vojenských konfliktech; zoopsychologie- chování zvířat; audio psychologie- působení hudby na člověka a jeho reakce; průmyslu- jak zapůsobit na člověka;reklamy-  působení reklam na člověka; forézní- soudní
Holotropní dýchánívznik: 60léta 20. století
Stanislav (a Christian) Grofovio prohlubování a zvyšování dechupohodlí, hudba, ve dvou, odborný dohled
problémy: zvracení, bolest hlavy, křečepřirozená součást
nesmí: kardiovaskulární choroby, epilepsie, těhotné, po operacích, nedoléčené choroby, glaukomem
vážné psychické problémy
transpersonální psychologie- od 90let i u nás, učí se i na našich univerzitách
1984- román anglického spisovatele George Orwella - předpověděl, jak to bude vypadat v totalitních režimech
tvarová psychologie- zkoumá vjemy, soubor požitků= vjem kulturní kontext- spojen s naším vnímáním podprahový vjem- získáváme vjemy aniž bychom o tom věděli
soli- vnitřní vnímáníagnostik – skeptik
Psychika a její podmíněnost- determinace
Vývojová psychologie trojí determinace -přírodní- vztah organismu a prostředí (=interakce)- vnějšími podmínkami
- přizpůsobí se prostředí a přetváří ho- člověk je autonomní jednotkou přírody
-biologická- člověk je ovlivněn činností žláz vnitřní sekrecí (hormony), stavbou arůstem organismu, okamžitý stav organismu, geneticky, stárnutí,dědičnost
-sociální- člověk se člověkem nerodí, ale stává (=socializace)- vlčí děti- postrádaly výchovu matky/vychovávaly je zvířata…-
Mandaly- znamená kolo, oblouk - harmonické spojení kruhů a čtverce- kruh je ve znamení nebe, čtverec je mé vnitřní já-věnoval se tomu Jung
11-12 měsíc- krůčky, tvoří slova, bez smyslu, jednoduché příkazy a pokyny
13-15 měsíc celkem dobře chodí, rovnováha, staví věci, napodobují činnost dospělých, napodobujízvuky zvířat, některá srozumitelná slova, hrneček, lžička, malují si, ukazují, co chtějí
16-18 chodí do schodů, běhají, ukáží na požadovanou část těla, svléknou si oblečení, kopou dobalónu, rozeznají 2 obrázky19-22 mluví, hází balón, stojí na špičkách, nasazují si botičky, vyčistí si s pomocí zuby
23-24 mluví ve větách, časují, skloňují, hrají si s dětmi, vydrží bez plen (ve dne)
2+1/4 střídají nohy, sami se oblékají, jednoduché říkanky, sami jedí
2+1/2 navlékají korálky, kamarádi mají jména, poskakují na jedné noze, malují rozpoznatelné obrázky, přídavná jména a předložky2+3/4 jednoduchá píseň, šněrují boty, komunikují, chytí míč, počítají do 33 vypráví krátký příběh, malují podle rodičů, rozeznají barvy a zvířata, vulgární slova
Etrik Erikson- konflikt identity/zmatenost rolí virtue: věrnostmladší dospělost- do 40let-člověk se připravuje na své budoucí povolání, zakládá rodinu
-konflikt intimity (jsem schopen navazovat přátelství vztahy, žít partnerský vztah,být sám)/izolovanost (není šťasten), virtue: láskastřední dospělost: -do 65 let -znovu hledají sami sebe-osobnostní rozvoj-ženy ho snášejí lépe, u mužů to je nejsložitější období -osobnostní rozvoj/stagnace, virtue:pečování
Přidal: Nejka 24. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1399
Zhlédnuto: 2526 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Výpisky na písemku 5.CZáklady společenských věd