Zpět na výpis látekZáklady společenských věd

Ekonomika - Úvod do mikroekonomie

VÝVOJ EKONOMICKÝCH VĚD

- ekonomie, jako vědní disciplína, je stará okolo 200 let

- první kniha, která se zmiňuje o poučkách o půdě, penězích či kapitálu je bible

- 1. pokus o ekonomické myšlení - Merkantilisté (obchod, jako zdroj bohatství)

- ekonomie je věda o tom, jak se lidé rozhodují v podmínkách vzácnosti a jaké činnosti vykonávají k jejímu

překonání

- mikroekonomie - popisuje chování subjektů na trzích

  

OBCHOD, JAKO ZDROJ BOHATSTVÍ

= teorie merkantilistů

- 16. - 18. století

- Adam Smith - považován za zakladatele moderní klasické ekonomické teorie

                    - kritik merkantilistů (jednostranný obchod - vyváželi zboží a drancovali zdroje k obohacení)

                    - 1776 - napsal knihu o Pojednání o podstatě a původu bohatství národů

                    - bohatství má být posuzováno podle životní úrovně rodin; prosperita hosp. je podněcována

                            motivací a vynalézavostí => nutnost dělby práce, specializace a svobodného ochodu


- princip neviditelné ruky trhu: = každý jednotlivec, který sleduje jen svůj vlastní prospěch je veden neviditelnou

rukou trhu k tomu, aby co nejlépe napomáhal všeobecnému prospěhu

 

  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

- předpokladem existence i funkcí lidké společnosti je uspokojování potřeb lidí

- potřeby zahrnují tyto prvky: 

                - fyziologické (spánek, jídlo)

                - psychické (přátelství)

                - etické (chování)

                - sociální (zázemí, rodina, vzdělání)

                - ekonom. povahy (práce, peníze)

 

- Potřeby dělíme:

                 1) Hmotné

                            - vyjadřují naše požadavky mít a užívat věci (telefon, kartáček, auto, postel)

                 2) Nehmotné

                            - mít a užívat vlastnosti, dovednosti, znalosti (znalost cizích jazyků, hraní na klavír,

                              psaní, čtení)

-potřeby jsou sociálně podmíněné (sociálně slabý - levné, staré auto x bohatý - nové, výkonné auto)

 

 

USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB

- potřeby uspokojujeme prostřednictvím spotřeby statků a služeb; užitečné potřeby nazýváme statky

- Dělení statků:

                  1) Hmotné

                            a) Volné - přístupné všem (vzduch, zemský povrch, srážky)

                            b) Vzácné - lidmi vytvářené (drahé, vzácné); využití zdrojů; k výrobě se používají

                                vzácné výr. faktory

                  2) Nehmotné - licence, patent

 

- K výrobě ekonom. statků stouží výrobní faktory:

                   - Práce = lidská činnost, která slouží k výrobě statku a poskytování služeb;

                     cenou práce je mzda

                   - Přírodní zdroje (půda, přírodní síly)

                   - Kapitál

 

- Služby = cizí užitečné vlastnosti, které jedni provádí pro druhé za úplatu (učitel, voják, hasič, prodavač)

 

 

TRH

- pojem abstraktní

- zde se střetává prodávající s kupujícím

- Dělení trhu:

                  1) Trh spotřebních statků a služeb - střetává se prodávající s kupujícím (prodejna potravin)

                  2) Trh výrobních faktorů (činitelů) - trh práce, finanční trh (půjčky)

 

 

HLAVNÍ EKONOMICKÉ SUBJEKTY

 1) Domácnosti

          - jednotlivec, rodiny

          - důchod = veškeré platy, které dostávají do rodiny

          - na thru se pohybují jako kupující

 2) Firmy

          - jednotky, které organizují podnikání

          - na thru spotřebního zboží vystupují jako prodávající, na trhu výrobních faktorů jako kupující

 3) Vláda 

          - krájská samospráva, úřady, parlament

          - vytváří obecné podmínky hospodářství a další související předpisy; vytváří a schvalují zákony

 

- cena - má odrážet vzácnost výrobních činitelů

- kapiál - je získáván za pomoci práce a přírodních zdrojů (primární činitelé)

              - budovy, sklady, stroje

- Hranice produkčních možností - když chceme něčeho víc, něo jiného musíme ubrat = na úkor jiné věci

                                              - výrobní faktory alokujeme (rozmisťujeme) podle přání spotřebitelů

Alternativní text

 

 

UtopENÉ NÁKLADY

= náklady, které nelze ušetřit - neseme je tak, jako tak

- nejsou směrodatné při rozhodování v dané situaci

- Př.: Pokud si máme vybrat cestu vlakem či autem - u auta musíme doplnit benzín, ale to musíme

stejně (až pojedeme zase někam)

 

  

NÁKLADY PŘÍLEŽITOSTI

- jsou příležitostí, které nemůžeme využít protože se již věnujeme činnosti jiné

- náklady určité činnosti jsou vždy vyvolány obětovanými příležitostmi

- jsou to výnosy (zisk o který jsme přišli) nebo užitky z těchto obětovaných příležitostí

- Př.: Místo toho, abych šla do práce, půjdu na VŠ. Plat, který jsem mohla mít  je obětovaná příležitost.

 

 

ABSOLUTNÍ VÝHODA

- člověk, země či firma je v něčem lepší než druhá strana, tudíž se na tu činnost zaměřuje a tak má

absolutní výhodu

- speializace a směna na základě absolutních výhod se uplatňuje v mezinárodním obchodě

 

 

SPECIALIZACE A SMĚNA NA ZÁKLADĚ KOMPARATIVNÍCH (SROVNÁVACÍCH) VÝHOD

- komparativní výhodu na člověk (firma/ země) v té činnosti, ve které je lepší než v jiných činnostech

- když je řeč o dělbě práce, porovnáváme u jejich účastníků náklady příležitosti na jednotlivé výrobky

- ten, kdo má náklady příležitosti menší, má oproti ostatním komparativní výhodu


 

EKONOMICKÁ TRIÁDA

- základní ekonomické otázky: (Co?, Jak?, Pro koho?)

              1) Co se bude vyrábět

                          - na základně poptávky a nabídky po zboží

                          a) Nabídka 

                                   = souhrn všech zamýšlených prodejů s nímž přicházejí prodávající na trh

                                    - je určena množstvím výrobků a jejich cenou

                          b) Poptávka

                                   = souhrn všech zamýšlených koupí na trhu s nmiž přicházejí kupující

                                    - je určena množstvím, které jsou kupující schopni a ochotni koupit, a cenou

               2) Jak vyrábět

                          - na základě konkurence - nutí ke snižování nákladů (cen)

                          - zde bude mít ekonomickou výhodu (vyšší zisk) ten, kdo dokáže vyrábět s nižšími náklady

               3) Pro koho vyrábět

                          - otázka je určena vztahem nabídky a poptávky na trhu výrobních faktorů

 

- Ekonomické systémy:

                1) Zvyková ekonomika

                          - co a jak vyrábět se předává z generace na generaci

                2) Tržní ekonomika

                          - vlastnictví soukromé!, veřejné a družstevní

                3) Plánovaná ekonomika




Přidal: katsumi2002 24. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 841
Zhlédnuto: 3649 krát
Zpět na výpis látekZáklady společenských věd