Staroorientální státy

 Blízký východ- státy a oblast na vých. Pobřeží středozemního moře- od Turecka k Egyptu,  střední východ- státy kolem Perského zálivu dnes jdou tam: Saudská Arábie, Kuvajt..., Přední Východ- blízký+ střední východ

 (Dálný východ)- východní část Asie

 

Staroorientální státy- Vznikají v povodí velkých řek, u moře: Mezopotámie- Eufrat, Tigris Egypt- Nil Indie- Indus, Ganga Čína- Chuang- che Blízký východ - Jordán, Mrtvé moře Panovník je pokládán za boha či jeho prostředníka na zemi

 

Mezopotámie:

Vznikla v povodí řek Eufrat a Tigris Dělí se na: Sumerské městské státy- Sumerové v oblasti Mezopotámie vytvořili 1. státy, protože tam byly velice dobré podmínky , kmeny se tam stahovaly a o území byl velký zájem, rozrostly se města, před velkou vodou- odvodňovací kanály, hráze, přehrady… Sumerské městské státy- to, co tam vzniklo jako první. Zprvu je řídili kněží. Gilgamesh - jeden z panovníků 4,3. tisíciletí na jeho konci- vznikla Akatská říše (první centralizovaná)

 

Babylónie- Chammurapi (18. st.) Zákoník Nabukadnezar II. Dobyl Jeruzalém = židé do zajetí Přestavěl Babylón- vytvořil nejlépe hájené město v celém starověku Mezopotámie. Dobyta Peršany Asýrie- Ninive (7. st.)- nejslavnější Aššurbanipal- přestavěli město Ninive na luxusní velké město, které potom našli archeologové. Byla tam velká knihovna, díky které známe fakta z Mezopotámie Dobyta Babylóňany- 612 Cheticie- Chetité- 2. tis.- vytvořili pevný stát- jako 1 uměli vyrobit železo- měli lepší zbraně Persie-  nakonec jí celou ovládnou,  vytvoří úplně jiný stát, panovníka, který se podrobí nechají u moci, nebudou likvidovat nepřítele

 

 

Egypt:

Egyptská civilizace

4-3 tisíce let př. n. l. Jejich umění hodně konzervativní Nejdůležitější- posmrtný život- veškeré umění se od toho odvíjí. Je to pro ně všechno a všechno k tomu směřuje. Snaží se uměním vylepšit posmrtný život. Člověk věřil, že po smrti se rozdělí na- Fyzickou, tělesnou stránku Na- duševní- bytost KA, která bude žít tak dlouho, jak bude zachována tělesná schránka nebo fyzická podoba-Mumifikace, sochy, malby- aby vše kvůli p. ž. bylo co nejdéle. Ba- duševní, začala se o člověka starat až po jeho smrti.

 

Horní a Dolní Egypt- sjednotil ho v 1 faraon Menes  4. - 3. Tisíciletí Mika Waltari- Egypťan sinuhet Egypt- otrokářská společnost v čele s absolutistickým panovníkem- faraonem 1. Faraon

    2. Kněží

  3. armáda

  4. úředníci

 5. řemeslníci, rolníci, Svobodní pracující občané

   6. otroci- bez práv, bez postavení

- museli si vytvořit písmo

 

Hodně vzdělaní

 zvládnutí záplav, mumifikace, pyramidy, astronomie, desítková soustava, písmo- hieroglyfy (obrázkové -  písmo), kartuše- pomocí nich byly rozluštěny hieroglyfy

 

Indie:

Kde vznikla 1. Indická civilizace- u řeky Indus potom u Gangy

Kdy  -II- 3. tisíciletí

Víme o té civilizaci:  lokality si byly velice podobné, měly ulice, kanalizaci = vyspělejší, centralizovaní Nerozluštili jsme jejich písmo a jejich kultura je dost záhadná Proč je záhadná- neznáme písmo, najednou se ztratila, zastavila se ve vývoji, není tam pokrok ve vývoji a zanikla tím, že je přepadli kolem roku 1500 Árijové, kteří byli zvyklí se bít = Á. Vyhráli, a vytvořili si svou civilizaci, která nebyla moc silná, protože si vytvořili jednotlivá malá kmenová království- rádžové= Indie, nebyla silnou říší chyběli jim zbraně, nevíme, kdo jim vládnul a kde… Náboženství- úplně jiné než křesťanství, je si bližší s Antikou= mnohobožství, ale jejich uctívání a to, o co stojí je jiné. - Budhismus   Islám je nejmladší Sjednotit Indii se na krátkou dobu povedlo- Ašókovi  3.st. př. n. l. bylo  na něm zajímavé to, že : Sjednotil velice brutálně Indii Proměnil se ze zlého a přiklonil se k Buddhismu a začal vládnout úplně jinak a snažil se svou zemi rozvíjet. Od Indu a Gangy k Indickému oceánu Překvapil tím, že byl vlídný náboženství mělo moc ho proměnit a systematicky pozvedával život ve své říši. Budoval studny, aleje, Po jeho smrti se říše rozpadla a Indie opět nebyla jednotná

 

Čína:

Spíše sjednocená oproti Indii.

Velká Čínská zeď

Dokončená až po několika letech 2 dynastiemi

 

První Čínské státy vznikly kolem řeky Chuang- che na konci 3. tisíciletí Významná dynastie- Čchin povedlo se jim sjednotit Čínu. (První císař)- 3000 st. př. n. l., vytvořit stavby, které symbolizovaly jejich kulturu (Velká čínská zeď, pohřební areál- Terakotova armáda ) Druhá významná dynastie- Chan- dostavěly V. č. z. Obchoduje se s hedvábím, papírem čajem, cukrovou třtinou… Velká hedvábná cesta do západních zemí

 

Náboženství- obešlo se bez představy boha.

Písmo- obrázkové

 

Blízký východ:

U Jordánu a Mrtvého moře Dělí se na Fénické městské státy a Izrael Féničané: Byli ohromnými inspirátory Řeků Jako první používali hláskové písmo Rozvíjeli dálkový obchod Ovládli jih Středozemního moře Byli schopní obeplout Afriku Fénická loď: obr. (z papiru) Fénická terakotová soška Časová osa

 

Přírodní podmínky Fénicie je tam, kde je dnes Libanon (má ve znaku cedr- jsou velice důležité, dobře se s jeho dřevem obchodovalo) Fénicie- Jako stát neexistovala, pouze zeměpisný pojem

 

Městské státy Tyros Byly součástí jiného státu

 

Kolem roku 1200 se osamostatnili proto, že na oblast předního východu zaútočili mořské národy, které vyvrátili řadu říší (Trója, Chetitská říše, …) Izrael: Území dnešního Izraele bylo obýváno již v paleolitu, avšak teprve v neolitu začala být budována trvalá sídla. Za nejstarší město je považováno Jericho, které vzniklo okolo roku 8000 př. n. l.<19> Až do 10. století vznikaly na tomto území pouze městské státy, které byly pod vlivem některé tehdejší velmoci. Prvním suverénním státem bylo až izraelské království (cca 931–722 př. n. l.).<20> Země izraelská byla podle Tóry Hospodinem přislíbena Abrahámovi a darována jeho potomkům jako Země zaslíbená,<21><22> je proto věřícími židy (a po nich i křesťany) považována za Svatou zemi, ve které se nachází nejsvětější místa judaismu i křesťanství. Touto oblastí však vedly nejdůležitější obchodní stezky, což přitahovalo zájem velmocí, takže toto území postupně spadalo pod asyrskou, babylonskou, perskou, řeckou, římskou, Po neúspěšném protiřímském povstání Bar Kochby v letech 132−135 n. l. a následujícím vyhnání Židů se židovská populace na území dnešního Izraele zmenšila, avšak úplně nikdy nezanikla. Reakcí na povstání byla také změna názvu území: římský císař Hadrianus přejmenoval provincii Judeu na Syria Palaestina podle národa Pelištejců.<24>

 

 

 

Rozdělení podle času: Doba bronzová- do roku 1200př. n. l. Tis. - sumerové, Egypt Tis.- Indie, Čína Tis.- Babylónie, Asýrie, Cheticie Kolem roku 1200 - útok mořských národů

 

Doba železná (od roku 1200 př. n. l.) Tis.- Féničané, Izrael Tis.- Novoasyrská říše , Novobabylonská říše, Persie

 

 

 

 

 

 

 

Přidal: makav 2. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1343
Zhlédnuto: 5226 krát