Vylučovací + nervová soustava

Vylučovací soustava

·         Hlavní odpadní produkty metabolismu jsou: močovina, voda, oxid uhličitý

·         Ledvinami je vylučována močovina, většina solí, voda

o   kůží vylučována (močovina, kys. mléčná), NaCl, voda=> pot

o   plícemi oxid uhlič. + voda

·         Exkreční funkce ledvin spočívá ve vylučování dusíkatých produktů

·         Osmoregulační funkce ledvin spočívá v regulaci objemu a obsahu solí v těle

·         Ledviny jsou párový orgán, mají tvar fazolí, jsou chráněné tukovým polštářem, v horní části břišní dutiny

·         Základní stavební a funkční jednotka ledvin je nefron

·         Ledvinové tělísko (Malpighiho tělísko) tvoří přívodná a odvodná tepénka

·         Bowmanův váček ústí do proximálního kanálku, ten ústí do Henleovy kličky, na kt. navazuje distální kanálek  a ústí do sběracího kanálku

·         V kůře ledvin se nachází tmavší dřeň- nefrony, ve dřeni ledvin

·         z ledvinné pánvičky vychází močovod, který ústí do močového měchýře

·         Primární moč od definitivní se liší, že je tam všechno, vitamíny nejsou přebrané -> kanálky -> tělo si vezme vitamíny, vodu,..

·         Mezi onemocnění vylučovací soustavy patří zánět močových cest, močové nebo ledvinové kameny

Nerovová soustava

·         Funkce NS- řídí organismus, mícha a mozek ->přijme informace a mozek vydá příkaz co udělat (zlomek vteřiny)

·         (příjem signálů, přenos a zpomalování, vytváření odpovědi reakcí)

·         Základní stavební jednotkou NS je nervová buňka = neuron (nervové vlákno)

·         Funkce neuronu = tvoří a přenáší nervové signály

·         nejjednodušší – nervový oblouk, - reflexní oblouk-> míšní a mozkový reflexní oblouk (míšní -> odpověď tvoří mícha, mozkový když odpověď vytvoří mozek)

·         Míšní reflexní oblouk-> reakce na událost, když je tělo ohroženo – podvědomě. Reakce až když si to uvědomíme (píchnutí hřebíku do nohy) -> Nepřemýšlíme o něm

·         Mozkový reflexní oblouk -> Informace jde přes míchu do mozku. V mozku se to zpracuje, vytvoří se odpověď a mozek pošle přes míchu informaci zpět. -> Přemýšlíme

·         Reflexní oblouk- Zprostředkovává senzorické a motorické funkce

·         Centrální NS- tvoří mozek a mícha

·         Somatický NSy- řídí kosterní svaly

·         Vegetativní (autonomní) NSy- řídí činnost vnitřních orgánů

 

Neuron

·          nervová buňka, základní stavební a funkční jednotka NS

·         Patří mezi nejdelší buňky (až několik desítek cm)- neuronové vlákno

·         dendrit přijímá informaci a axon je posílá do dalšího neuronu

·         dendrity- krátké výběžky, posílá informace dál

·         axon je obalen myelinovými pochvami, Ranvierovými zářezy, zakončeny nervovými zakončeními. Je to dlouhý výběžek

·         neuron obsahuje buněčné tělo, dendrity, axony

·         Iniciální segment- část neuronu, spojující buněčné tělo s axonem a vzniká zde akční potenciál

·         V nervovém zakončení (výstupní části axonu) dochází k uvolňování chemických přenašečů zprostředkujících přenos signálů jednak mezi neurony a jednak mezi neurony a cílovými buňkami.

·         Podpůrné a vyživovací buňky, mezi kterými jsou neurony, se nazývají gliové buňky.

·         Nervy a nervové dráhy jsou svazky nervových vláken (neuronů) ve vazivovém obalu.

·         Nervy jsou součástí periferní nervové soustavy (míšní a hlavové) a nervové dráhy jsou uvnitř centrální nervové soustavy.

Signální funkce neuronu

1.       Nervové signály jsou zprostředkovány  tokem iontů napříč plazmatickou membránou neuronu.

2.       Klidový membránový potenciál (KMP) vzniká na membráně každé buňky při nerovnoměrném rozložení iontů a membrána buňky je tím polarizovaná.

3.       Uvnitř živočišné buňky jsou převážně ionty draslíku (K+) a venku (Na+) a celkový náboj je záporný

4.       Klidový membránový potenciál vzniká, když draselné kationty vystoupí ven z buňky

5.       Vně buňky se nachází kationty Sodné (Na+), pro které je membrána v klidovém stavu nepropustná

6.       Při podráždění buňky se zvýší propustnost membrány pro Na+ a tím dojde k depolarizaci membrány (KMP se vychýlí a vzniknou nervové signály)

7.       Chemické látky, které zajistí přenos signálu z jednoho neuronu na druhý se nazývají neurotransmitery

8.       Aktivní přenos iontů zajišťují tzv. pumpy (sodíková nebo sodíko-draslíková)

9.       Když se sníží propustnost membrány pro sodíkové kationty, otevřou se kanály pro kationty K, které vystupují z neuronu. Dojde tak k návratu ke KMP.(klidový membránový potenciál)

10.   Synapse je místo spojení dvou neuronů nebo spojení smyslové buňky a neuronu.

Dochází zde k přenosu signálů.

11.   Rozlišujeme dva typy synapsí (synaptických potencionálů): budivé, které podporují a tlumivé, které blokují přenos vzruchu.

12.   Synaptické potenciály se označují jako místní, protože se nešíří na velké vzdálenosti. Vznikají na vstupní membráně neuronu a šíří se maximálně do oblasti iniciálního segmentu.

13.   Na jeden neuron přichází signály z x stovek až x tisíc jiných neuronů a zároveň vychází signály na 10-100 neuronů

14.   Na jednom míšním motorickém neuronu je až 15 000 synapsí

15.   neuron má funkci integrační (přijme informace) a vodivou

16.   Na vstupní membráně neuronu se signály sčítají nebo odečítají a vzniká nová informace, která se šíří jako akční potenciál k dalšímu neuronu nebo k výkonnému orgánu (svalu).

17.   Informace se šíří jako akční potenciál. Akční potenciál vzniká, když dojde k dostatečně velké depolarizaci.

Nervové obvody,reflex, centrální systém

1.       Díky nervovým obvodům (=seskupení neuronů) plní NS funkce: příjem, zpracování, ukládání a vydává informace

2.       NS se dělí na centrální a periferní

3.       Funkcí periferní NS: zajišťuje zprostředkování smyslových buněk a výkonných orgánů s CNS

4.       Rozlišujeme 3 typy neuronů: smyslové(ze smyslů do mozku), motorické (hybné -> vedou informaci k výkonnému orgánu), interneurony

5.       Senzorické (smyslové) neurony vedou informace ze

6.       Motorické (hybné) neurony vedou informace ze do

7.       Interneurony se nachází pouze v

8.       Reflexní oblouk je nervový obvod složený ze senzorických a motorických neuronů

9.       popsat průběh reflexu-> receptor zachytí informaci, ta je vedená smyslovým neuronem, interneuron v CNS, hybný neuron, sval

10.   Reflex je odpověď organismu na podnět

11.   Reflexy dělíme na vrozené =nepodmíněné a získané=podmíněné

12.   Příklad podmíněného reflexu –

Mícha

1.       Mícha se nachází uvnitř páteřního kanálu

2.       Z míchy vystupuje 31 párů míšních nervů (krční, hrudní, bederní, křížové, kostrční -> podle obratlů)

3.       Ve středu míchy se nachází šedá nervová tkáň, kterou tvoří těla neuronů s výběžky

4.       Na povrchu míchy se nachází bílá nervová tkáň, kterou tvoří nervová vlákna

5.       Nakresli a popiš průřez míchou (122/74)

6.       V oblasti zadních míšních kořenů vstupují do míchy ze senzorické (= smyslové)orgánů

7.       V oblasti předních míšních kořenů vystupují z míchy motorické (= hybné neurony)

8.       Míšní nervy jsou tvořeny z nervových vláken předních a zadních kořenů

9.       Vzestupné senzorické dráhy vedou do mozku, vedou informace, které se posbírají na úrovni míchy

10.   míšní (reflexní) oblouk -> nervový obvod složený ze senzorického neuronu a motorického neuronu, které jsou složeny přímo nebo prostřednictvím interneuronů

11.   Reflex= nervový děj, při kterém se přenáší signál z čidla nervovou dráhou a k výkonnému orgánu

12.   Sestupné motorické dráhy vedou informaci z mozku do míchy

13.   Následky při přerušení sestupných míšních drah nebo při poškození motorických neuronů: ochrnutí

14.   Funkce míchy: Zajišťuje spojení mezi mozkem a obvodovými nervy, převádí informace z míšních nervů do mozku, V míše je sídlo míšních reflexů (nepodmíněné reflexy = vrozené)

Mozek

1.       Funkce mozku = hlavní centrum NS, příjem informací, zpracovává, ukládá informace, vydává pokyny

2.       V lidském mozku je 40-100 miliard neuronů (průměrně 2-3 miliony neuronů na 1 mm3

Jsou navzájem propojeny do velmi složitých neuronových sítí. Udává se, že každý neuron připadá v průměru 10 až 100 tisíc spojení s jinými neurony.

3.       Denně jich zahyne asi 10 000. Přestože se odumřelé neurony neobnovují, udává se, že za 75 let života odumře jen 0,2 až 0,5 % celkového počtu.

4.       Mozek je náročný na příjem živin. Bez kyslíku vydrží cca 5min

5.       Mozek se dělí na přední (koncový mozek, mezimozek), zadní (prodloužená mícha, mozeček), střední a Varolův most

6.       Varolův most navazuje na prodlouženou míchu

7.       Mozkový kmen= ze 3 částí mozku -> prodloužená mícha, most, střední mozek

8.       Z mozku vystupuje 12 párů hlavových nervů

9.       Význam hlavových nervů: Inervují (Řídí) oblast hlavy, ovládají svaly obličeje, oka, jazyku, hltanu. Sbírají inf. z hlavy -> do mozky -> dojde k vyhodnocení -> Přes hlavové nervy

10.   Vnitřní orgány a svaly při polykání inervuje  X. (bloudivý) hlavový nerv

11.   Přehled hlavových nervů: str. 227 (římsky)

a.       I. čichový

b.      II. zrakový

c.       III., IV, VI -> okohybný

d.      V. trojklaný (řídí i žvýkací svaly, má na svědomí bolesti zubů)

e.      VII. lícní

f.        VIII. předsíňohlemýžďový (řídí vnitřní ucho, rovnovážné ústrojí)

g.       IX. jazykohltanový

h.      X. vodivý (řídí vnitřní orgány)

i.         XI. přídatný (řídí hrtan)

j.        XII. podjazykový

12.   3 obaly mozku (mozkové pleny)-> tvrdá plena, pavučnice, omozečnice ->mezi plenami je mozkomíšní mok

Ochrana CNS

1.       Dutiny CNS- míšní kanálek a 4 mozkové komory jsou vyplněny

2.       Funkcí obalů CNS je

3.       Tři obaly mozku (mozkové plen) se nazývají

Prodloužená mícha

1.       Navazuje na páteřní míchu, měří asi 2 cm.

2.       Význam: Centrum dýchání a oběhové soustavy, je zde i centrum některých vrozených reflexů (kašel, kýchání, zvracení)

Most(Varolův)

1.       Význam: Podílí se na řízení dýchací soustavy, Prochází tudy nervové dráh; Spojuje prodlouženou míchu s mozkem

Mozeček

1.       Tvoří ho 2 polokoule, které jsou spojené tzv. červem

2.       Význam: Na starost má koordinaci a udržování rovnováhy.

Střední mozek

1.       Navazuje na most

2.       Význam: Jsou zde jádra hlavových nervů

Mezimozek

-          Uprostřed něj je komora, po jejích stranách jsou párové vejčité útvary – tzv. talamus a dole nepárový útvar –tzv. hypotalamus.

-          Z hypotalamu dolů vybíhá podvěsek mozkový (hypofýza) a nahoru šišinka (epifýza)

-          Talamus je tzv. brána vědomí (spojnice s koncovým mozkem. „třídička“ , které informace pošle dál a které ne)

-          Význam talamu: procházejí jim všechny smyslové dráhy (vyjma čichových) a uskutečňuje se v něm hrubší integrace smyslových informací.

-          Hypotalamus hraje roli při emočních stavech-zčervenání, zblednutí, pocení, pláč apod.

-          Další význam hypotalamu- Integruje funkce dýchací, oběhové, trávicí, tělesnou teplotu, ale i rozmnožování. Řídí také žlázu s vnitřní sekrecí - hypofýzu

Koncový mozek (velký mozek)

1.       Tvoří ho dvě polokoule –levá a pravá hemisféra

2.       Povrch hemisfér kryje neokortex= mozková kůra = šedá kůra mozková

3.       Pod mozkovou kůrovou se nachází bazální ganglia (zauzliny nervových buněk)

4.       Pravou a levou hemisféru spojují útvary z nervových drah, které se nazývají mozkový trámec

5.       Mozková kůra je vývojově nejmladší část NS. Označuje se jako šedá kůra mozková, protože obsahuje hlavně těla nervových buněk

6.       Gyrifikace je zvětšení povrchu mozkové kůry

7.       Hemisféry jsou rozděleny na laloky čelní, temenní, týlní, spánkový

8.       Podle funkce mozkové kůry rozlišujeme oblast motorickou, která se nachází v přední části čelního laloku. Oblast senzorická v zádní části.

9.       Zrakové centrum se nachází v laloku týlním, sluchové centrum v laloku spánkovém a centrum pro informace z kůže a svalů v laloku temenním

10.   Význam oblasti senzorické: Přijímá informace ze smyslů,které se tam vyhodnocují

11.   Význam oblasti motorické: Úmyslné a uvědomělé pohyby.

12.   Zbývající větší část kůry tvoří oblasti asociační, která porovnává a vyhodnocuje informace  z čidel i z paměti. Je základem vyšší nervové činnosti – sídlo myšlení a vytváření lidského vědomí.

13.   V levé hemisféře se nachází centrum řeči- logické, vědecké myšlení -> abstraktní

14.   V pravé hemisféře se nachází obrazové a hudební myšlení

15.   U praváků je většinou dominantní levá hemisféra (většina motorických drah se na rozhraní prodloužené míchy a míchy překříží).

16.   Vývojově starší oblasti koncového mozku + část mezimozku jsou součásti limbického systému. Zde se nachází oblast limbický systém (= nachází se zde instinkty a nemoce)

Rozhoduje o tom, co vnímáme jako příjemné nebo nepříjemné na základě předchozích poznatků a zkušeností.

17.   Co to jsou bazální ganglia a jaký je jejich význam? To jsou skupiny neuronů, pod mozkovou kůrou. Význam: vytváření pohybová aktivita, vnímání, myšlení, emocionální charakter

18.   CNS má integrační funkci – neustále porovnává a vyhodnocuje vstupní informace (a paměti) -> vytváří komplexní odpovědi.

Somatická a vegetativní NS

1.       Somatická NS řídí kosterní svaly; pracují vědomě

2.       Vegetativní NS řídí činnost vnitřních orgánů; podvědomě

3.       Tři úrovně řízení motorické činnosti jsou mícha, mozkový kmen, šedá kůra mozková

4.       Nejvyšší oblast řízení se nachází v mozkové kůře – v čelním laloku

5.       Signály jsou k motorickým neuronům v míše vysílány přímou dráhou tzv. pyramidová a nepřímou dráhou tzv. mimopyramidovou nebo extrapyramidovou

6.       Přímé dráhy tvoří nervová vlákna, která vedou k míše bez přerušení, kříží se v oblasti prodloužení míchy a vedou signály pro rychlé, stručné pohyby.

7.       Nepřímé dráhy vedou signály pro provádění pohybů neúmyslných

8.       Co všechno řídí vegetativní (autonomní) NS? Jak pracuje?

-          Řídí vnitřní orgány-> hladké svaly, žlázy,pohlavní žlázy, hormonální žlázy, srdce

-          Pracuje podvědomě

9.       Sestupná nervová vlákna VNS se dělí na sympatikus a parasympatikus

10.   Sympatikus vychází z hrudní a bederní míchy

11.   Parasympatikus-vlákna, vychází z mozkového kmene a z křížové míchy

12.   Synapse sympatiku jsou uloženy v gangliích podél páteře

13.   Ganglia (shluky těl neuronů) parasympatiku jsou uloženy v blízkosti inervovaného orgánu

14.   Sympatikus a parasympatikus inervují vnitřní orgány

15.   Jak působí sympatikus a parasympatikus na žaludek a jak na srdce?

-          Sympatikus žaludek tlumí ; Parasympatikus zesiluje činnost žaludku

-          Sympatikus povzbuzuje činnost srdce; Parasympatikus tlumí činnost srdce

16.   Tři úrovně řízení sympatiku a parasympatiku

-          Mícha, prodloužená mícha a most, hypotalamus- brána vědomí (nejnadřazenější centrum)

17.   Nejvyšší nervové centrum VNS se nachází v hypotalamu

18.   Jak působí sympatikus a jak parasympatikus na organismus?

-          Sympatikus připravuje organismus na zátěž

-          Parasympatikus má na starosti relaxaci, odpočinek organismu

Vyšší nervová činnost

1.       Pouze u člověka

2.       myšlení, paměť, motivace, vůle

3.       Nejvyšším projevem nervové činnosti je chování  a uskutečňuje se na principu podmíněných a nepodmíněných reflexů

4.       Nejdokonalejším prostředkem dorozumívání je řeč, vznikla asi před 100 000 lety

5.       Význam II. signální soustavy: Zajišťuje abstraktní myšlení, Zobecňování, hledání souvislostí

6.       Význam I. signální soustavy: konkrétní myšlení

Onemocnění NS

-          Vypsat nejznámější onemocnění + jejich příčiny a projevy

1.       Mozková mrtvice (Ucpání cévy v mozku) -> odumře

2.       Záněty mozkových plen (Mozková meningitida)-> záněty způsobují viry i bakterie

3.       Klíšťová encefalitida -> Zánět mozku, virového původu

4.       Borelióza -> vliv na pohyblivost jedince. Přenáší klíště. Způsobují bakterie-> dá se léčit

5.       Roztroušená skleróza – způsobují viry(Kornatění cév v mozku -> omezování činnosti mozku)

6.       Parkinson (pohyb hybnosti)

7.       Epilepsie (dědičná, nebo přivození při úrazu hlavy

8.       Elzheimrova nemoc (degenerace lidí, u starších lidí)

9.       Nemoc šílených krav 
Přidal: sisjerry 1. 11. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 3998
Zhlédnuto: 4816 krát