< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekDusíkaté deriváty uhlovodíkůChemie

Uhlovodíky

· Sloučeniny vodíku s uhlíkem
· Řetězí se, tzn.ů vytvářejí nejrůznější řetězce, které jsou kostrou molekul organických sloučenin
· Řetězce mohou být:
o acyklické-lineární, otevřené
§ pentan
o cyklické
§ cyklopentan
o nasycené-obsahují pouze jednoduché vazby
§ alkany-např. butan
o nenasycené-obsahují násobné vazby (dvojné a trojné)
§ např.alkeny, alkiny
o nerozvětvené- uhlíkové atomy jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími
§ např.butan
o rozvětvené-uhlíkové atomy jsou spojeny s více než dvěma dalšími
§ např. 2metyl butan

Alkany a cykloalkany

· • nasycené uhlovodíky
· jejich název je odvozen od řeckých či latinských číslovek (kromě prvních čtyř-název má historický původ) ; pentan, hexan,heptan,nonan,dekan
· alkany mají koncovku -an
· homologický vzorec alkanů je Cn H2n+2
· homologický vzorec cykloalkanů je CnH2n
· vyskytují se v zemním plynu (plynné alkany); v ropě (kapalné a pevné alkany i cykloalkany); v přírodním asfaltu (pevné alkany a cykloalkany)
·
· alkany C 1-C4 -plyny
· • C5-C15-kapaliny
C15­­­­­­­­­­ < -pevné látky
· nerozpustné ve vodě, bezbarvé, rozpustné v organických rozpouštědlech
· samy rozpouštějí některé organické látky-. Tuky, oleje
· alkany do tří uhlovodíkových atomů nemají více konstitučních izomerů (existuje pouze jeden methan, ethan a propan),
· počet konstitučních izomerů stoupá se vzrůstajícím počtem uhlíkových atomů
např:
· kolem vazby C-C může dojít k rotaci, tím ke vzniku různých konformací
· (prostorových uspořádání molekul)
· u ethanu rozlišujeme dvě konformace
o nezákrytovou
o zákrytovou
· u cyklohexanu rozlišujeme dvě krajní konformace
o židličkovou
o vaničkovou
· VAZBY
o Vazby C-C a C-H jsou vazby sigma
o Elektornegativita těchto atomů je skoro shodná, proto jsou vazby mezi atomy nepolární, štepí se především homolyticky-vznikají volné radikály snepárovým elektronem
• mají tendenci se znovu spojovat a tvořit kovalentní vazbu
REAKCE
· Radikálová substituce
§ Má tři fáze:
o Iniciace
o Propagace
o Terminace
· Oxidace: prudká reakce s kyslíkem, vzniká oxid uhličitý a voda
· Eliminace: (dehydrogenace)- odštepování vodíku za vzniku násobných vazeb
PŘÍPRAVA
· Redukcí nenasycených uhlovodíků vodíkem
· Katalytickou hydrogenací arenů (např hydrogenací benzenu vzniká cyklohexan)
METHAN
· Bezbarvý plyn, obsažen v zemním plynu a bioplynu
· V přírodě vzniká rozpadem celulózy- tzv. bahenní plyn
· Jeho směs se vzduchem je výbušná
· Používá se k výrobě- syntézního plynu, vodíku, acetylenu, sazí
ETHAN
· Vyrábí se katalitickou hydrogenací ethenu,
· • Slouží jako plynné palivo)´
PROPAN, BUTAN
· následují methan v zemním plynu
· používají se jako směs do vařičů
CYKLOHEXAN
· získává se z ropy
· pouřívá se např. k výrobě plastů a jako rozpouštědlo
· jeho dehydrogenací vzniká benzenPřidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 388
Zhlédnuto: 3852 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekDusíkaté deriváty uhlovodíkůChemie