Středověk (úvod) a Raný středověk (úvod)

Středověk

Formátování středověké Evropy - 476 - počátek středověku

Periodizace: raný - 6. - 13. století

Vrcholný - 13. - 14. století

Pozdní - 14. - 16. století

Raný středověk

Období formátování nových států (počátky Anglie, Francie, Bulharska, Českého státu, uherského státu, Polska, Ruska)

Hlavní státotvorné ideologie: křesťanství ( na jeho základech vznikla současná civilizace)

Nejstarší státy zakládali Germáni

Říše Vizigótů - Španělsko, Portugalsko

Říše Ostrogótů - Itálie

Říše Franků - Francie, Německo

Říše Vandalů - Severní Afrika

Říše Langobargů - Itálie

Během stěhování národů vpadli do Evropy Slované (západní, jižní, východní)

Na našem zemí se objevili kolem roku 500

Mají rodovou společnost

V čele rodu stojí stařešinové

Později se spojili do kmenů s kmenovými náčelníky

Žili v dřevěných obydlích

Živí se zemědělstvím a chovem dobytka - půda i dobytek je společný majetek

Náčelníci často přijímali do svých služeb řemeslníky (zbraně) a tvoří ozbrojené družiny

Roku 550 n. l. - vpadli do Evropy Avaři a ovládli část Slovanů

Přidal: Tonda 18. 11. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 268
Zhlédnuto: 3028 krát