< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Charakteristika antického obdobíMakedonské výbojeDějepis

Starověké Řecko

Mykénské období řeckých dějin

2 000 př. n. l. - příchod 1. řeckých kmenů

Obživa: pastevectví, chov dobytka, zemědělství (málo úrodné půdy) rybolov

Centrum: Mykény - v čele státu panovník ( Agamerón)

Pohřbívají v šachtách - hrobech se zlatými poklady

Vysoká úroveň řemesel

Kolem roku 1 200 př. n. l. - vpád mořských národů => stát je oslaben

Kolem roku 1 000 př. n. l. příchod řeckého kmene Dórů - ovládli Peloponés

Homérské období řeckých dějin

Název podle básníka Homéra (dílo Illias)

Odyssea - hlavní informace o řeckých dějinách

Příchod Dórů - stěhování řeckých kmenů na ostrovy a na Malou Asii

Způsob vlády - rodová šlechta - volení náčelníci

Náboženství - polyteistické (více bohů) - Zeus ( 2. pád - Dia)

Héra

Afrodita

Athéna

Apollón

- náboženské obřady se konají v přírodě

Spartská pověst

Dioskurové (hrdinové starověkého Řecka) - Kastor a Pollux - dvojčata a synové spartského krále

Tyndarea a Zedy - nerozluční válečníci, Kastor získal od Dia nesmrtelnost

Bratr je smrtelně zraněn a Kasto chce společně s ním zemřít

Zeus jim vyhověl - mohou být společně jen v nebi a v podsvětí

Vznik řeckých městských států

Členitý povrch => kontakty mezi kulturami jsou omezené

V 8. - 6. století př. n. l. - počátek používání železa => roste význam řemesel

Centrum řemesel - města - zemědělství je soustředěno na venkově => vznik výměnného obchodu - později jsou používány peníze (mince jsou z mědi, zlata a stříbra)

Rozvoj - potřeba více pracovních sil - roste počet otroků => dlužní otroctví

Bohatá města začínají ovládat okolí => vznik městských států

Vládne rodová šlechta

Nejdůležitější městské státy - Sparta a Athény

Velká řecká kolonizace

Kolem roku 800 př. n. l. se půda dostává do soukromého vlastnictví (pozemková šlechta)

Drobní rolníci mají málo půdy => nestačí k obživě => část půdy si pronajímají (platí v naturáliích)

Neúrodná léta - rolníci se zadluží => dlužní otroctví

Část Řeků hledá obživu v zámoří - Malá Asie, pobřeží Černého moře, severní Afrika, Kypr, jižní Itálie, jižní Francie, Španělsko

Jsou zakládána nová města - Milétos

- Efesos

- Chersones

- Syrakusy

Existuje obchodní spojení mezi Řeckem a koloniemi (obilí, keramika, víno, dřevo)

V koloniích je bohatá úroda => dovoz obilí do Řecka => pokles ceny obilí => zhoršuje se postavení drobných rolníků => nepokoje

Athény za vlády Solóna

Dovoz levného obilí z kolonií => přestává se vyplácet pěstovat obilí

Velkostatkáři pěstovali olivovníky, vinnou révu a přepravují na mořích

Nespokojenost s vládou šlechty (řemeslníci a obchodníci) => chtějí se podílet na vládě

v Athénách hrozí vnitřní válka

594 př. n. l. - nejvyšším úředníkem je zvolen Solón

zahájil reformy

zrušil dlužní otroctví

4 třídy podle majetku

všichni se mohou podílet na vládě ve státě => vznik demokracie

Sparta

Kolem roku 1 00 př. n. l. byla založena Dóry - vyvrátili Mykény => kulturní úpadek

Společnost: Rodové zařízení - později městské státy

V čele státu dva králové - v období války mají neomezenou moc

- v období míru vládne 5 úředníků

Sparťané - jediné plnoprávné obyvatelstvo

Každá spartská rodina má od státu otroky - heilóti - svobodné ale neplnoprávné obyvatelstvo

Vojenská služba: Spartští chlapci jsou k vojenské službě vychováváni od 7 let

Spartští muži opustili armádu ve 30 letech a založili rodinu

Mají zájem jen o zdravé - nemocné děti jsou likvidovány

Ženy se věnovali hudbě, tanci, zpěvu, sportu

Je to nejsilnější řecký stát - vytvořili vojenský pakt - Peloponéský spolek

Řecko - perské války

Malá Asie - z východu Peršané a ze západu Řekové=> konflikt

Vítězí Peršané - ovládli Řeky v Malé Asii

500 př. n. l. - začalo řecké povstání proti Peršanům - pomoc Athén

- povstání je potlačeno

Pomoc Athén - záminka pro perské tažení do Řecka

490 př. n. l. - perský král Dázeros I. Zaútočil na Athény

Bitva u Marathónu - Athéňané zvítězili

Po bitvě nastali spory mezi Řeckem a Persií

V době sporů Athény vybudovali silné loďstvo

480 př. n. l. - nové perské tažení - král Xerxes I.

Bitva u Thermopyl - proti Peršanům - Sparta - král Zenidas - jsou poraženi

Bitva u Salamis - Athény proti Peršanům - Athény zvítězily

470 př. n. l. - bitva u Platají - Peršané proti Spartě - Sparta vyhrála => ústup Peršanů

U Mykalé na ně zaútočili Athéňané a zničili je

Výsledek válek: Peršané se nesmí plavit v Egejském moři

Athény za vlády Perikla

Po Řecko - perských válkách roste vliv Athén - mají silné loďstvo

Založili vojenský pakt - athénský námořní spolek - členské státy platí příspěvky do společné pokladny na stavbu loďstva

Athény zneužívají svého postavení - lodě staví jen athénští řemeslníci

Athény si začínají peníze přivlastňovat

Periklas - zahájil rozsáhlou výstavbu Athén za společné peníze

- za jeho vlády se dostávají do úřadu i méně bohatí občané

Některým státům se to nelíbí => roste počet nepřátel Athén

Řecká vzdělanost a věda

Řecké státy - hospodářsky vyspělé => roste potřeba vzdělanosti

Skoro všichni umí číst, psát a počítat

Svobodní obyvatelé se podíleli na politice města

Písmo: převzali od Féničanů a upravili ho (alfabeta)

- dalším vývojem vznikají další 2 nová písma - latinka a azbuka

Školství: do škol chodí chlapci od 7 let - do 12 - čtení, psaní, počítání a kreslení

- od 12 let začínají číst Homérovi básně, seznamovat se s dějinami, hrát na hudební nástroje (panova flétna, lira), mají tělesnou výchovu

- v 16 většinou přestali

- chlapci bohatých Řeků se učili až do 18 - řečnictví a zákony (zpaměti)

- po 18. roku - 2 roky vojenská služba

Dívky: nechodili do školy

- připravovali se k vedení domácnosti

- matka je učila číst, psát a počítat

- chudé ženy jsou většinou negramotné

Vzdělaní občané se věnují vědě

Položili základy moderních vědních oborů - matematika, geometrie, fyzika

Archimédes

Pythagoras

Euklides

Obory: přírodověda, lékařství (Hipokratés), historie (Herodotos, Thuhdidés)

Řecké umění

Je vyspělé - vzor pro pozdější evropskou kulturu

Architektura

3 slohy (podle sloupů)

- Dórský - bez ozdob (nejstarší)

- Jónský - ozdobná hlavice - závitnice

- Korintský - hodně ozdobená hlavice

Památky - Akropolis, divadlo v Epidaurus

Sochařství

Jako výzdoba staveb, nebo sochy určené k samostatnému vystavování

Jsou zobrazováni politici, vědci, válečníci, olympijští vítězové

Sochaři: Myrós, Ferdiás

Malířství

Výzdoba staveb

Nejvíce obrazů na keramice

Divadlo

Vliv na umění mělo náboženství - nejvíce v divadle

Divadlo se vyvinulo z oslavování boha Dionýsa

2 typy her - Komedie - autor: Aristofánes

- tragédie - autor: Aischilos, Sofokles, Euripide

Olympijské hry

Na počest boha Dia

Konali se 1 za 4 roky

V době her se nesmělo válčit

Atletické soutěže

Jízda na válečných vozech

Soutěže básníků

Odměna pro vítěze - olivový věnec, postavili mu pomník, vypláceli se mu peníze do konce života

Peloponéská válka

Po Řecko - perských válkách roste napětí mezi Spartou a Athénami

Soupeření o vliv v Řecku => válka

Bitva - rok 431 př. n. l.

Válka mezi Peloponéským spolkem a Athénským námořním spolkem

Poměr sil: Sparta - převaha na souši

Athény - převaha na moři

Taktika Sparty: vystupují jako vysvoboditelé z pod nadvlády Athén. Sparťané zpustošili Atiku

415 př. n. l. - tažení Athén proti spojencům Sparty na Sicílii

- cíl: přerušení zásobování Sparty a odvedení pozornosti od Athén

414 př. n. l. - Athéňané jsou poraženi na Sicílii

- Sparta uzavřela spojenectví s Peršany - stavba lodí => zisk převahy na moři

404 př. n. l. - Athény jsou poraženy - námořní spolek je zrušen

- Athénám jsou zbořeny hradby

- k moci se tu dostala aristokracie

Sparta je oslabena - sílí vliv Makedonie

Přidal: Tonda 10. 7. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 2090
Zhlédnuto: 7172 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Charakteristika antického obdobíMakedonské výbojeDějepis