< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekObchodní právo, Ústavní právoZáklady společenských věd

Vytváření výkonů v podniku


Vytváření výkonů v podniku

 

Výrobní proces = podstata výroby, k výrobě statků (výrobků) potřebujeme výrobní faktory, tyto faktory přetváří přírodní předměty v užitečné věci

 

- souhrn činností jehož výsledkem jsou výrobky NEBO činnosti, jimiž se mění vstupy v užitečné výstupy

 

práce

                      statky

půda         V Ý R O B A

                      služby

kapitál

   

Práce = cílevědomá lidská činnost, díky ní lidé získávají statky a služby k uspokojení svých lidských potřeb

Půda = z větší části je to půda, pak i klimatické podmínky, voda a nerostné bohatství

Kapitál = výsledek lidské práce, v podniku se označuje jako majetek

 

Výroba = záměrná činnost vedoucí k přeměně předmětů (P-P-K) v užitečné statky a služby, schopné uspokojovat lidské potřeby

 

Statky = produkty práce nebo přírody

Služby = cizí činnosti, jsou schopny uspokojovat lidské potřeby

 

Výroba = záměrná činnost vedoucí k přeměně přírodních předmětů a sil v užitečné statky, schopné uspokojovat lidské potřeby

 

Příprava výroby

 

·     je třeba připravit všechny podklady pro zahájení výroby výrobků

·     organizace a způsob přípravy výroby je v každém podniku různá, je ovlivněna technickými, ekonomickými a personálními možnostmi podniku

 

1) technická příprava – CO, JAK, ČÍM vyrábět

 

Ø  konstrukční požadavky – etapy přípravy: projekt nového výrobku, technický návrh a konstrukce prototypu

 

- odběratelé → cena, spolehlivost, výkon, bezpečnost, estetický vzhled

- naše výroba → výrobní možnosti, využití materiálu a pracovníků a strojů

 

Ø  výsledkem konstrukční přípravy je konstrukční dokumentace (technické výkresy, kusovník a ostatní)

 

2) technologická příprava – úkolem je vypracovat postupy výroby

 

Ø  technologické požadavky – technické výkresy a kusovníky (rozpisy), vybavení strojů, jaké výrobky a jaké množství

 

Ø  výsledem technologické přípravy je technologická dokumentace (postupové listy, soupis nakupovaných součástek nebo polotovarů, dílenské rozpisy, montážní postupy a ostatní)

 

 

3) ekonomická příprava – jaké množství výrobků a v jaké kvalitě, důraz na efektivnost, předběžná kalkulace     nákladů a ceny

 

Ø  norma = pravidlo nebo předpis, platnost v rámci podniku, oblasti nebo v oboru

 

Ø  jednotlivé normy:     a) norma spotřeby materiálu – maximální množství spotřeby materiálu

b) norma spotřeby energie – maximální spotřeba energie na jednotku výkonu

c) norma zásob – příslušné množství zásob

d) kapacitní norma – maximální výkon stroje, zařízení nebo výrobní jednotky

e) výkonová norma množství – výkony jež mají být provedeny za čas. jednotku

 

4) organizační příprava – KDE a KDO bude vyrábět

Výrobní proces

 

a) předvýrobní etapa:   příprava výroby a činnosti zásobovacího útvaru

 

b) výrobní etapa:  přeměna materiálu na výrobek, fáze předhotovující a zhotovující a dohotovující

 

c) odbytová etapa:    činnosti odbytového útvaru (skladování, balení, expedice, prodej)

 

    Členění podle účasti pracovní síly

 

pracovní proces – člověk působí na oběžný majetek pomocí dl. majetku, je ruční i strojní automatický proces – člověk tento proces připravuje přírodní proces – člověk se procesu neúčastní, je biologický a chemický a fyzický

 

Členění výrobních podniků, typy výroby  

Typy výroby

 

q   kusová výroba = výroba velkého počtu výrobků různých druhů po jednotlivých kusech nebo v malých několikakusových množstvích

 

- proces se opakuje nepravidelně nebo vůbec

- je třeba víceúčelových strojů a nástrojů

- delší doba výroby, nižší produktivita práce, vyšší podíl ruční práce, vyšší náklady

 

q   sériová výroba = výroba menšího počtu výrobků různých druhů, ale ve větším počtu než u kusové

 

- proces se pravidelně opakuje nebo nepravidelně, příp. v jiném rozsahu

- užití víceúčelových a speciálních strojů

- kratší doba výroby, vyšší produktivita práce, rozmanitá kvalifikace pracovníků, nižní náklady

 

q   hromadná výroba = výroba velkého počtu 1 výrobku nebo malého počtu druhů

 

- proces se pravidelně opakuje

- užití jednoúčelových strojů

- vysoká produktivita práce, nízké náklady na 1 ks, užití moderní řídící metody

 

Řízení výroby = komplex koordinačních procesů, ve kterých manažer řídí práci, materiál a stroje s cílem vyrábět plynule, efektivně a s ohledem na přání zákazníka, jednotlivé kroky:

 

1. Plánování = plánuje se z jakých zdrojů bude podnik vyrábět, zda má pracovní sílu, kolik toho bude vyrábět

2. Výrobní postup = cesta výrobku mezi jednotlivými dílnami, které se podílejí na jeho výrobě

3. Časový harmonogram = čas potřebný k výrobě 1 výrobku, snaha o co nejkratší dobu

4. Dispečink = vydávání pracovních příkazů a dokumentace vedoucím a mistrům

5. Kontrola = sledování výrobního postupu v průběhu výroby, provádí ji útvar řízení jakosti

 
Přidal: mia.a.ja 9. 5. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1367
Zhlédnuto: 3132 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekObchodní právo, Ústavní právoZáklady společenských věd