Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Obchodní právo, Ústavní právoZáklady společenských věd

Základní právní pojmy, ústava


 

a) ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY (právo a stát, právní řád)

 

Právo a stát – soubor pravidel, kterými se řídí lidské spolužití

a)     zvykové – ústní zásady chování

b)     normativní – v psané formě, vzniklo se vznikem státu

-        soudcovské = soudní precedenty – soudní rozhodnutí podle kterého se posuzují pozdější shodné případy

-     kodexové – právní norma pro určitou oblast, je sepsána v rovině

= právo a stát vzniklo ve stejné době a za stejných příčin

= systém práva se opožďuje oproti vývoji státu, předpokládá existenci státních orgánů a jejich schopnost dodržovat jejich práva

 

Právo

a)     objektivní – soubor právních norem (rodinné právo)

b)     subjektivní – oprávnění účastníka právního vztahu (právo věřitele na vrácení dluhu)

Stát

- je organizační soustava lidské společnosti, která má tyto znaky:

Ø  ohraničené území

Ø  obyvatelstvo

Ø  řídící orgány

Ø  administrativní aparát

Ø  ozbrojenou moc

- vydává všeobecná pravidla, kterými se řídí obyvatelstvo a státní orgány

 

Právní řád

-     soubor všech právních norem ve státě

-     jsou uspořádány stupňovitě na principu pyramidy podle právní síly

 

 

        Ústava + ústavní zákony

 

 

 

          Ostatní zákony a zákonné opatření = parlament

 

 

 

                Vládní nařízení   

 

 

 

           Vyhlášky ministerstev                     

         

                Vyhlášky krajů a obcí

 

 

 

Vlastnosti právního řádu

Ø  norma vyššího právního řádu nemůže být rušena nebo měněna normou nižšího právního řádu

Ø  tvoří uzavřený myšlenkový celek

Ø  tvoří logický celek = mezi jednotlivými zákony nesmí být rozpory

Ø  všechny normy jsou projevem jediné vůle

Ø  právní normy se mění a vyvíjí, staré normy ustupují, zastaralé se ruší nebo novelizují

 

b) Ústavní právo (pojem, ústava – základní ustanovení, moc zákonodárná a výkonná)

 

Ústava - ústava České republiky je složena z Preambule a 133 článků, Které jsou rozděleny do osmi hlav.

Ø   základní zákon státu, nejvyšší zákon státu

Ø  stanoví principy, jakými jsou funkce státní moci svěřeny státním úřadům

Ø    obsahuje především charakteristiku státu, postavení občanů, jejich práva, povinnosti a svobody, státoprávní uspořádání, soustavu nejvyšších orgánů moci, jejich vzájemné vztahy a kompetence, státní symboly apod.

 

Funkce ústavy

= Ústava plní řadu funkcí, kterými ovlivňuje společnost a její chod.

= Tyto funkce můžeme rozdělit na:
Funkce právní: Ústava, jako nejvyšší norma.
Funkce organizační: Ústava vymezuje základy politického systému, tj. institucí, které 
zprostředkovávají vztah mezi občanem a státem.
Funkce ideové a kulturní: Ústava vyjadřuje k jakým hodnotám a tradicím se stát hlásí a co je jeho
cílem
Funkce integrační: Ústava je prvkem, spojujícím jak skupiny s nestejným postavením ve společnosti
(jako odstraňování sociálních konfliktů a nerovností), tak rozdílné sféry společenského života(politickou, ekonomickou, kulturní,… ).
A) základní ustanovení

- charakteristika ČR jako svrchovaného jednotného a demokratického právního státu
- vládne v něm lid, zdroj a vykonavatel státní moci
- rozhodnutí vychází z vůle většiny, dbá také ochrany menšin, ochrana přírody
- o územní České republiky

- o státních symbolech a hlavním městě Praze

B)  Moc zákonodárná

- zákonodárná moc náleží Parlamentu, ten je tvořen dvěma komorami Poslaneckou sněmovnou a Senátem

Poslanecká sněmovna – má 200 poslanců, jsou voleni na 4 roky

Senát – má 81 členů na 6 let, každé dva roky se volí třetina senátorů

- pojednává o volbách, o mandátech poslanců a senátorů

- o zasedání obou komor, o návrhů zákonů

C) Moc výkonná

- náleží vládě a presidentovi

President – je to hlava státu

-     volen na dobu 5-ti let  maximálně však 2 x za sebou

-     zastupuje stát navenek

-     vrchní velitel ozbrojené moci

-     zmírňuje tresty a uděluje milosti

PRAVOMOCI:

1)Jmenuje a odvolává členy vlády a přijímá jejich demisi.

2)Rozpouští poslaneckou sněmovnu.

3)Pověřuje vládu jejíž demisi přijal nebo odvolal, vykonáváním jejich funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády.

4)Jmenuje soudce ústavního soudu, jeho představitele a místopředsedy a také ostatní soudce.

5)Odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem.

6)Nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo.

7)Má právo vrátit parlamentu přejatý zákon (ÚSTAVNÍ NE).

8)Jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

9)Jmenuje členy BANKOVNÍ RADY České národní banky.

10)Vyhlašuje volby do poslanecké sněmovny a senátu.

Vláda – tvoří ji předseda (premiér)

-     2 místopředsedové

-     ministři – jsou odpovědni za své resorty – ministerstva

-     musí 30 dnů po svém zvolení požádat poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry

 

MINISTERSTVO:

1)Dopravy

2)Financí

3)Kultury

4)Obrany

5)Pro místní rozvoj

6)Práce a sociálních věcí

7)Průmyslu a obchodu

8)Spravedlnosti

9)Vnitra

10)Zahraničních věcí

11)Zdravotnictví

12)Zemědělství

13)Životního prostředí   

14)Školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

  

 

 

 
Přidal: mia.a.ja 9. 5. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 2131
Zhlédnuto: 12253 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Obchodní právo, Ústavní právoZáklady společenských věd