Zpět na výpis látekNásledující výpisek >deformace a napětí v praxiFyzika

Pojmy z radioaktivity, jaderné fyziky

·    atom – základní částice hmoty

·    protonové číslo – počet protonů v jádře atomu ·    nukleonové číslo – počet protonů a neutronů v jádřě atomu

·    nukleony – protony a neutrony

·    chemický prvek – látka, jejíž atomy mají v jádře stejný počet protonů ·    izotopy – nuklidy téhož prvku, jejichž atomy mají stejný počet protonů, ale různý počet neutronů ·    nuklid – soubor stejných atomů, které mají jednoznačně určený počet protonů a neutronů ·    jaderná bomba – obsahuje dva kusy uranu a okolo nich obyčejnou výbušninu ·    radioaktivita – vlastnost některých atomů samovolně se rozpadat (přeměňovat) na atomy jednodušší, vysílat elektromagnetické záření nebo částice

·    záření alfa – proud jader helia

·    záření beta – vysílání pozitronů a elektronů

·    záření gama – elektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou délkou ·    neutronové záření – proud letících neutronů ·    sievert (Sv) – jednotka veličiny s názvem dávka ionizujícího záření ·    radionuklidy – nestabilní nuklidy, podléhající samovolné radioaktivní přeměně ·    poločas přeměny – doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader ve vzorku ·    štěpné materiály – uran 235, uran 233, plutonium 239, plutonium 241, kalifornium 251 ·    řetězová jaderná reakce – jaderná reakce, při níž dochází k rozbití jádra nestabilního atomu vniknutím cizí částice (většinou neutronu) za vzniku energie

·    MAAE – Mezinárodní agentura pro atomovou energii

·    TOKAMAK – prstencová komora s magnetickými cívkami

·    ITER – mezinárodní termonukleární experimentální reaktor

·    INES – mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí

·    kontejnment – ochranná železobetonová obálka jaderných elektráren

·    jaderný reaktor – soustava, ve které může probíhat řízená řetězová reakce ·    primární okruh jaderné elektrárny – soubor zařízení, ve kterém se jaderná energie mění na tepelnou ·    sekundární okruh jaderné elektrárny – soubor zařízení, která přeměňují tepelnou energii páry na energii elektrickou ·    regulační (řídící) tyče – používají se k regulaci výkonu reaktoru (vytažením nebo zasunutím do aktivní ·    havarijní tyče – slouří k okamžitému zastavení reaktoru ·    absorbátor – tyče, které se vkládají do aktivní zóny reaktoru a regulují jeho výkon (řídící, havarijní) ·    kritické množství - takové množství materiálu, v němž je počet neutronů vzniklých ve dvou po sobě jdoucích reakcích stejný ·    jaderná syntéza – proces, při kterém dochází ke sloučení atomových jader a vzniku těžsšího jádra zóny reaktoru) ·    detektory záření – látka, která dobře zpomaluje neutrony (voda, grafit, těžká voda) ·    moderátor – přístroje k určování přítomnosti záření a k odhadu jeho intenzity ·    dozimetry – přístroje, pomocí nichž můžeme určit, jaké dávce záření byl člověk vystaven

·    parogenerátor – výměník tepla

·    turbogenerátor – parní turbína a generátor na společné hřídeli

·    kondenzátor páry – slouží k zkapalnění páry z turbíny

·    plazma – ionizovaný plyn coby čtvrté skupenství hmoty
Přidal: kikinka.ks 8. 3. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 485
Zhlédnuto: 4012 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >deformace a napětí v praxiFyzika