< Předchozí výpisek Zpět na výpis láteksociální role Základy společenských věd

ústava čr


 

Ústava ČR: obsahuje zákony, které mají nejvyšší právní sílu, součástí ústavního pořádku čr je ústava LZPS. Ústava byla přijata 16.12.1992 a v platnost vstoupila 1.1.1993. je tvořena z 8 hlav a 113 článků. Úvodní část tvoří preambule. Hlava 1 obsahujezákladní ustanovení , vymezuje demokratický charakter státu, lid je zdrojem veškeré moci, politický systém, vztah občana a státu, hranice státu, status hlavního města, státní symboly. Hlava 2-moc zákonodárná. Hlava 3-moc výkonná. Hlava 4-moc soudní. Hlava 5-nejvyšší kontrolní úřad, nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření s majetkem a plnění státního rozpočtu. Hlava 6eská národn banka. Hlava 7-vymezení obce a vyšších územních celků, územní samospráva. Hlava 8-přechodná a závěrečná ustanovení.

LZPS- byla přijata v roce 1992 složena z 6 hlav a 44 článků. Hlava 1-jsou obecné ustanovení. Hlava 2-jsou základní lidská práva a svobody(oddíl 1-LZPS-na život, svobodu, majetek., oddíl 2-politická práva-účastnit se politiky, svoboda projevu). Hlava 3-práva etnických a národnostních menšin(ochrana před diskriminací, právo na vlastní jazyk, kulturu, vzdělávání v materštině). Hlava 4-hospodářská, kulturní a sociální práva(podnikat, stávka, odměna, ochrana zdraví). Hlava 5-právo na soudní a další právní ochranu(spravedlivý soud, obhajoba, odmítnout výpověď, presumpce neviny, veřejný soud). Hlava 6-ustanovení společná.

Lidská práva-odvozují se od zájmu člověka. Všechna jsou univerzální, nedělitelná, vzájemně provázaná a závislá. Jsou nezrušitelná a nezcizitelná, nezadatelná a nepromlčitelná. Základním dokumentem upravujícím problematiku l.p. je všeobecná deklarace l.p., byla přijata na volném shromáždění OSN 10.12.1948. nejvyšším orgánem OSN, který sleduje dodržování l.p. je komise pro l.p., evropská komise a evropský soud. Ombudsman-veřejný ochránce l.p. jeho úkol je chránit občany před nečiností úřádů, nebo před takovým jednáním, které je v rozporu s právním řádem. Je volen posl.sněm. na 6 let, sídlí v Brně, jedná z vlastní iniciativy nebo na impuls občanů. Působnost se stahuje na policii, armádu, města, vězeňský úřad.

Moc zákonodárná- v rukou ji má parlament. Ten je tvořen dvěma komorami(posl.sněm. a senátem). PS má 200 poslanců, voleni na 4roky, můžou od 21let. Senát má 81 senátorů na 6let, každé dva roky je volena třetina, od 40let. Volby do PS jsou tajné na základě všeobecného, rovného a přímého vlebního práva a podle zásad poměrného zastoupení. Volby do senátu jsou tajné, poslední slovo má většinový systém. Nikdo nemůže být současně členem obou komor, ani vykonávat funkci soudce nebo prezidenta.

Moc výkonná- má dvě složky:prezident-volí ho parlament na společné schůzi obou komor, ujímá se úřadu složením slibu, volební období je 5let, musí být starší 40let, nikdo nesmí být zvolen víc jak dvakrát po sobě. Volba:kandidát, který má nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců a senátorů. Ve druhém kole je zvolen nadpoloviční většinou všech přítomných senátorů a posl. Třetí kolo nadpoloviční většina senátorů a posl. dohromady. Když není zvolen jsou nové volby. Prezident zastupuje stát navenek, je vrchním velitelem ozbrojených sil, vyhlašuje volby do PS a senátu, uděluje amnestie. Vláda-vrcholný orgán výkonné moci, skládá se z ministrů, předsedy a místopředsedy. Předsedu jmenuje prezident. Vláda je odpovědná PS a PS ji může vyslovit nedůvěru. Pokud je vyslovena nedůvěra, předsedy dává demisi prezidentovi.

Moc soudní-vykonávají nezávislé soudy, soudci jsou při výkonu funkce nezávislý a nikdo nesmí ohrožovat jejich nestranost. Nesmí být prezidente ani v PS. Ústavní soud-soudní orgán ochrany ústavnosti, má 15 soudců, kteří jsou prezidentem jmenováni na 10let. Soudce- bezúhonný, volitelný do senátu, 10let praxe, Vš právnické vzdělání. Okr.soudy-krajské-vrchní(Praha, Olomouc)-nejvyšší(Brno)
Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 599
Zhlédnuto: 4806 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis láteksociální role Základy společenských věd