< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >metody psychologie sociální role Základy společenských věd

politologie-úvod


 

Politologie:věda o státě,byla vyčleněna z filozofie,. Zabývá se fungováním státu, rozdělením moci, strananmi, systémy, mezinárodními vztahy. Disciplíny:obecná(historie oboru, vztah k vědám, vznik a vývoj pol.stran), pol.terie(historie teorií), pol.instituce(pravidla, zákony), pol.sociologie(chování občana v pol.prostředí), pol.ekonomie(vztah ekonomiky a politologie), mezinárodní vztahy. Podle zájmu jsou 3 skupiny: normativní(jak by to mělo být), descriptivní(popisuje jevy, strukturu, procesy), prognostická(předpovídá budoucí vývoj). Platon:rozděluje stát na 3 stavy(vládců, řemeslníků, strážců), stát je velké těleso všichni musí spolupracovat. Nejlepší vláda je aristokracie, demokracie, sofokracie, tyranie. Státní ideu stáví proti individualismu, líčí ideální stát kde se uskutečňuje největší dobror a mravnost. Aristoteles:vláda by měla být omezena zákony. V jednotlivých úřadech by se měli střídat všichni občané. Obec je přirozený útvar a člověk je přirozeně určen pro život v obci. Nej.vláda je monarchie, aristokracie, nejhorší je tyranie, oligarchie, demokracie. Tomáš Akvinský:stát se dělí na pozemský a božský. Pozemský má uskutečňovat dobro pod vedením církve, ta má představu, co je dobro. Stát je boží výtvor. Niccolo Machiavelli-Vladař. Panovník má být pro lidi obávaný, poddaní jsou zbabělý, proto musí žít ve strachu z trestu. Thomas Hobbes-Laviathan. Při společenské volbě byla válka všech proti všem. Bezpečí jedinci zajisťuje stát, panovník má absolutní moc. John Lock:základ je přirozené právo. Toto právo může omezit jen dohoda mezi lidmi=společenská smlouva. Pokud panovník nedodrží smlouvu může ho lid svrhnout. Charles Louis:Montesquiev. Předpokládá, že politická svoboda je podmíněná dělenímmoci. Moc zákonou, soudní a výkonou má mít v ruce někdo jiný. Jean J. Rousseau-člověk se rodí svoboden a je zotročen vlastnictvím, všechna moc vychází z lidu, ten tu moc dočasně půjčuje vládě. Stát:organizace společnosti, právní vztah lidí žijících na jistém území. Hl.rysy: obyvatelé, území, organizace, jazyk, měna, symboly.... teorie vysvětlující vznik státu: Náboženská- vychází z božského původu státu, stát vznikl a existuje z boží vůle. Patriarchální:stát je rozšířením rodiny, hlavou státu má být panovník. Mocenská: vláda silnějšího nad slabším. Smluvní: stát vznikl na základě dodhody mezi lidmi, ti zrušili přirozený stát a uzavřeli společenskou smlouvu. Vnitřní funkce státu: právní: respekt hlavního řádu, ochrana práv a svobod občanů. Bezpečnostní: ochrana majetku a občanů. Ekonomická: určení podmínek pro fungování ekonomiky. Sociální-zabezpečení občanů ve stáří, nemoci. Kulturní:rozvoj školství, vědy, kultury... vnější funkce:vztah k ostatním státům, ochrana území, zahraniční obchod, světový mír, ekologie. Získání občanství: nutné-(zavázat se k dodržování právního řádu, mluvit a číst česky, znát českou ústavu, rezignovat na občanství jinýho státu, mít trvalý pobyt alspon 5let), Výhoda(mít v Čr práci, býtvzdělaný, nebýt soudně trestán), bezvýznamné(narodit se, znát dějiny, dodržovat tradice, katolík, složit slib, zdraví). Získání občanství: narozením(je-li aspon jeden z rodičů čech, jsou-li rodiče bez občanství, aspon jeden má trvalý pobyt a děcko se zde narodí). osvojení(dítě díky právní moci soudu, jeden je občan republiky). nalezením(osoba mladší 15nalezená na uzemí, pokud se neprokáže, že nabyla obč.narozením jiného státu). Určení otcovství(dítě narozené mimo území, matka cizinka nebo bezdomovka, otec občan). prohlášením(občan si může zvolit jakékoliv občanství z rozdělených států). udělením(na území má 5let trvalý pobyt, 5let nesouzen, prokáže, že nabytím občanství pozbude dosavadní občanství a prokáže znalost jazyka). Formy vlády: znamená způsob organizace státní moci od nevyšších orgánů až k občanovi. Formy režimu: diktátorské (neomezená vláda jednoho nebo malé skupiny lidí, nepřiposuští se opziční názor a nedodržují se lidská práva), demokratické (moc se odvíjí od občanů a dodržování lidsých práv a svobod). Podle toho jestli je funkce ve státě volitelná nebo dědičná máme: monarchie(dědičná, dělí se na absolutní a konstituční), republika-hlava státu je volena na určité období, 3 složky zákonné moci by na sobě měli být nezávislé. Dělíme je na parlementní, prezidentské, kancléřské. Unitární státy:jednotné státy s jedním občanstvím, měnou, ústavou. Složené:federace-jednotlivé státy mohou mít vlastní zákony a ústavu, mají společnou zahr.politiku, měnu. Konfederace:volné spojení samotnáných státu, mají vlastní ústavu a občanství, spolupracují ze zahr.politikou. Symboly ČR:reprezentují naši zemi navenek, jsou určeny ústavou, slouží jako oficiální označení státu. Velký znak:v 1a4poli je lev se dvěma ocasy v červeném poli a se zlatou korunou. 2Pole šachovnicová orlice, modré pole znak Moravy.3pole zlatý podklad, černá orlice se stříbrným půlměsicem a trojlístky, uprostřed kříž, znak slezska. Malý znak:viz 1pole velkého. Vlajka:na stojáka-bílá, modrá, červená. Standarta:pravda vítězí, čtvercová, ohraničení b,č,m plamínky, uprostřed je velký znak, lipové ratolesti. Pečeť: kulatá, uprostřed je velký znak, po obvodu název republiky, lipové ratolesti. Demokracie:patří(svobodné volby, účast na protestech, dodržování lidských práv, účast obyvatel na životě státu, rozdělení státní moci, dodržovat zákony, vláda většin, parlamenterismus, soukromé vlastnictví, svoboda projevu, zabezpečení starých), nepatří(nucení obyvatel k poslušnosti, moc jednotlivce, neinformovanost občanů, zákaz podnikání, cenzura, tlačení menšin). Přímá dem.forma je referendum(přímé vyjádření), iniciativa(návrh referenda), plebicit-občané jednoho státu se mohou přidat k druhému)
Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 826
Zhlédnuto: 3307 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >metody psychologie sociální role Základy společenských věd